ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์แขนงวิชาธุรกิจการบิน - Welcome to Aviation Business Website

 

ข่าวประชาสัมพันธ
 

อาจารย์ที่ปรึกษา :
อาจารย์ รัตนา แสงจันทร์
อาจารย์ประจำแขนงวิชาธุรกิจการบิน
คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

 

 

 

 

 

 

 

 

เว็บไซต์นี้จัดทำโดย
แขนงวิชาธุรกิจการบิน
ติดต่อผู้จัดทำ

sermsakdi@hotmail.com