ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์แขนงวิชาธุรกิจการบิน - Welcome to Aviation Business Website

ชมรมกีฬา
 
 

อาจารย์ที่ปรึกษา :
อาจารย์ประจำแขนงวิชาธุรกิจการบิน
คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

 

 

 

โครงการที่จะดำเนินการ

  • โครงการฝึกอบรมการว่ายน้ำ
    เพื่อเตรียมตัวทดสอบตาม
    หลักเกณฑ์ของสายการบิน
  • โครงการฝึกวิ่งออกกำลังกาย,
    บริหารกาย และแข่งขันกีฬาสี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เว็บไซต์นี้จัดทำโดย
แขนงวิชาธุรกิจการบิน
ติดต่อผู้จัดทำ

sermsakdi@hotmail.com