ห้องสมุดเฉพาะสำนักงานราชเลขาธิการ
ผู้บริหาร
:
นางสาวชุมศรี วงศ์วีระชัย
ที่ตั้ง
:
พระบรมมหาราชวัง ถนนหน้าพระลาน แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
โทรศัพท์
:
02-220-7200 ต่อ 3132
โทรสาร
:
02-220-7311
นโยบาย
:
-
ปรัชญา
:
-
วิสัยทัศน์
:
-
ทรัพยากรเด่นๆ
:
ราชวงศ์จักรี,พระชารดำรัสพระบรมราโวาท,พระราชกรณียกิจ,พระราชประวัติ,พระราชพิธีต่างๆ
ลักษณะของทรัพยากร
:
       
    หนังสือ Multimedia
    วารสาร
   
บริการในห้องสมุด
:
 
    บริการยืม-คืน บริการฐานข้อมูลออนไลน์
    บริการโสตทัศนวัสถุ
   
   
การเดินทาง
:
รถโดยสาร 53,123,124,80,25,1,47,44,82,203,32
    เรือ ด่วนพิเศษธงส้ม
    รถไฟฟ้าสถานี
    รถไฟใต้ตินสถานี
เว็บไซต์
:
http://www.ohmpps.go.th
แผนที่
:
 
     
บรรยากาศในห้องสมุด
     
   
ข้อมูลเดือนตุลาคม 2552