หน้าแรก
รายนามคณาจารย์

หลักสูตร (เดิม) รหัส 47-50
- โครงสร้างหลักสูตร
- แผนการเรียน
- คำอธิบายรายวิชา
- ตารางสอน

หลักสูตร (ใหม่) ตั้งแต่รหัส 51 เป็นต้นไป
- โครงสร้างหลักสูตร
- แผนการเรียน
- คำอธิบายรายวิชา
- ตารางสอน

แนวการสอน รหัส 47-50
แนวการสอน ตั้งแต่รหัส 51
ปฏิทินวิชาการ
กิจการนักศึกษา
สื่อการเรียนการสอน
บทเรียน on-line
ผลงานวิชาการ
งานวิจัย
สัมมนาวิชาการ
ความร่วมมือกับ
หน่วยงานภายนอก
กิจกรรม/
ข่าวประชาสัมพันธ์
การประกันคุณภาพ
โปรแกรมวิชา
siteMap
webboard
contact us
ศูนย์การศึกษาอื่นที่เปิดสอน
- ศูนย์ดุสิตพณิชยการ

 

 

คำอธิบายรายวิชา

หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป

รหัสวิชา

ชื่อและคำอธิบายรายวิชา

(-)

1500101

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการสืบค้น 3(3-0)

 

Thai for Communication and Information Retrieval  

 

ศึกษาให้เห็นความสำคัญของภาษาไทยที่เป็นเครื่องมือสื่อสารและการสืบค้นสารต่างๆ จากทรัพยากรสารนิเทศ  การสรุป  การตีความ  การขยายความ และการนำเสนอผลการสืบค้น  จากสารที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน  โดยเน้นกระบวนการทักษะสัมพันธ์ทางภาษา
     

1500102

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการสืบค้น 3(3-0)

 

English for Communication and Information Retrieval  

 

ศึกษาและพัฒนาด้านการฟัง  การพูด  การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ  เพื่อการติดต่อและการสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ  เช่น  การทักทาย  การกล่าวลา  การแนะนำตนเองและผู้อื่น  การให้ข้อมูลและคำแนะนำ  การสนทนา  การแสดงความรู้สึก  การอ่านและการเขียนเพื่อการสื่อความหมายและการติดต่อ เช่น  การอ่านประกาศ  โฆษณา  ฉลาก  ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน  การสืบค้นและการใช้พจนานุกรม  การกรอกแบบฟอร์มและการเขียนข้อความง่ายๆ ฯลฯ  และโดยอาศัยการสืบค้นค้น (Query)   ข้อมูลสารสนเทศ  ผ่านระบบสารนิเทศรูปแบบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาของตนเองจากแหล่งข้อมูลต่างๆ เช่น  หนังสือพิมพ์  วารสาร สื่ออิเล็กทรอนิกส์  ระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศเป็นต้น
     

1500103

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและทักษะการเรียน

3(3-0)

 

English for Communication and Study Skills

 

 

พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในการฟัง การพูด เพื่อให้ข้อมูลและแสดงความคิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ เช่น ขนบประเพณี งานอดิเรก กีฬา ข่าว ปัญหาสังคม ฯลฯ  ให้มีทักษะในการอ่านโดยใช้เทคนิคการอ่านขั้นสูงขึ้น เช่น การอ่านเพื่อหาหัวข้อเรื่อง การอ่านเพื่อจัดใจความสำคัญและรายละเอียด ให้สามารถเขียนสรุปความเพื่อรายงานข้อความที่อ่าน และให้มีทักษะในการศึกษาค้นคว้าในหัวข้อที่ตรงกับสาขาวิชาที่เรียนจากแหล่งข้อมูลสิ่งพิมพ์และอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้โดยเน้นทักษะการอ่าน การเขียนและการสืบค้น

     

1500104

ความจริงของชีวิต

3(3-0)

 

Meaning of Life

 

 

ศึกษาความจริงของชีวิต  ความหมายของชีวิต  การดำรงชีวิตในสังคมปัจจุบันและโลกยุควิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ การนำเอาความจริงและหลักศาสนธรรมไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาและพัฒนาปัญญา  ชีวิตและสังคม การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมตามหลักศาสนธรรมชีวิตที่มีสันติสุข และสังคมที่มีสันติภาพ

 

 

 

2000102

สุนทรียภาพของชีวิต

3(3-0)

 

Aesthetic Appreciation

 

 

ศึกษาและจำแนกข้อแตกต่างในศาสตร์ทางความงาม ความหมายของสุนทรียศาสตร์ เชิงการคิดกับสุนทรียศาสตร์เชิงพฤติกรรมโดยสังเขป ความสำคัญของการรับรู้กับความเป็นมาของศาสตร์ทางการเห็น (The Art of Imagery) ศาสตร์ทางการได้ยิน (The Art of Sound) และศาสตร์ทางการเคลื่อนไหว (The Art of Movement) สู่ทัศนศิลป์ (Visual Arts) ศิลปะดนตรี (Musical Arts) และศิลปะการแสดง (Performing Arts) ผ่านขั้นตอนการเรียนรู้เชิงคุณค่า จาก (1) ระดับการรำลึก (Precognitive) (2) ผ่านขั้นตอนความคุ้นเคย (Acquaint) และ (3) นำเข้าสู่ขั้นความซาบซึ้ง (Appreciative) เพื่อให้ได้มาซึ่งประสบการณ์ของความซาบซึ้งทางสุนทรียภาพ (Aesthetic Appreciation)

     

2500101

พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน

3(3-0)

 

Human Behavior and Self Development

 

 

ศึกษาพฤติกรรมมนุษย์  และสาเหตุปัจจัยแห่งพฤติกรรม การพัฒนาตนเองมนุษยสัมพันธ์ เพื่อการทำงานร่วมกันและการอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุข

     

2500102

วิถีไทย

 3(3-0)

 

Thai Living

 

 

ศึกษาลักษณะทั่วไป วิวัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยทั้งในเมืองและชนบท  วัฒนธรรมและประเพณีไทย  สภาพปัญหาและแนวทางขจัดปัญหาสังคมไทย  โดยศึกษาการพัฒนาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  ภูมิปัญญาชาวบ้านและท้องถิ่น  การดำเนินชีวิตแบบเพียงพอ  ตลอดถึงวิสัยทัศน์ด้านสังคมเศรษฐกิจ  การเมืองและการปกครองที่คนไทยอยากเห็น

     

2500103

วิถีโลก

3(3-0)

 

Global Society and Living

 

 

ศึกษาวิวัฒนาการสังคม ระบบเศรษฐกิจ การเมืองและการปกครองของประเทศไทยและของสังคมโลกการจัดระเบียบโลกในด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมืองและการปกครองตลอดถึงการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ การเมืองและการปกครองของประเทศไทยเพื่อปรับตัวเข้ากับการจัดระเบียบของสังคมโลก

     

2500104

ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม

3(3-0)

 

Human being and Environment

 

 

ความหมาย ความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม  ความสัมพันธ์เชิงระบบระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม การพัฒนาและการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ การอนุรักษ์ ความหลากหลายทางชีวภาพในท้องถิ่น การดำเนินกิจกรรมโดยใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของสิ่งแวดล้อมและพลังงาน การส่งเสริม บำรุงรักษา และคุ้มครองคุณภาพสิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติตามหลักการพัฒนาที่ยั่งยืน

     

4000101

วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต

3(3-0)

 

Science for Quality of life

 

 

ศึกษากระบวนการและการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดำรงอยู่อย่างเป็นสุขและมีประสิทธิภาพ โดยตระหนักถึงผลกระทบของความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ที่มีต่อมนุษย์  สภาพแวดล้อม  สังคม การเมืองและวัฒนธรรม

     

4000106

การคิดและการตัดสินใจ

3(2-2)

 

Thinking and Decision Making

 

 

หลักการและกระบวนการคิดของมนุษย์ ความคิดสร้างสรรค์ การวิเคราะห์ข้อมูลและข่าวสาร ตรรกศาสตร์และการให้เหตุผล กระบวนการตัดสินใจ กระบวนการแสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ กำหนดการเชิงเส้น และการประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน

     

4000107

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต

3(2-2)

 

Information Technology for life

 

 

ศึกษาเกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (information technology)  และคอมพิวเตอร์ที่มีอิทธิพลและมีผลกระทบต่อชีวิตและสังคม  การใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ  ได้แก่เครื่องอุปกรณ์คอมพิวเตอร์  การประมวลผลข้อมูล  การจัดการและการใช้งานข้อมูล  การใช้โปรแกรมระบบและโปรแกรมประยุกต์  เพื่อการสืบค้นข้นมูล  การแสวงหาความรู้  และการสื่อสารข้อมูล  บนระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และจากระบบฐานข้อมูลและแหล่งข้อมูลต่างๆ  เข่น  Internet Intranet, Lan, CD-ROM, E-mail, FTP, BBP, ICQ ฯลฯ สำหรับการศึกษาค้นคว้า  การทำรายงาน  การนำเสนอผลงาน และการดำรงชีวิตประจำวันอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการเคารพสิทธิทางปัญญา

 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน

รหัสวิชา

ชื่อและคำอธิบายรายวิชา

(-)

1551605

ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1

3(3-0)

 

Business English 1

 

 

A study of English commonly used in everyday business transaction including noting telephone memos, transmitting inter-office messages and internal memos, letter of quotation, order and replies, meeting agendas, minutes and reports of meetings and formal announcements, etc.

     

1551606

ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2

  3(3-0)

 

Business English 2

 

 

This course is continuation of Business English 1.  This will include a study of English used in correspondence dealing with complaints, letters of acknowledgement  (granted and refused), letters of banking transaction, hotel transactions, company reports, promotional language (brochures) on tourism, etc.

     

2562302

กฎหมายธุรกิจ

3(3-0)

 

Business Laws

 

 

ศึกษาหลักกฎหมายทั่วไป  องค์กรธุรกิจ กฎหมายที่เกี่ยวกับการควบคุมธุรกิจประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วย นิติกรรม สัญญา หนี้ และเอกเทศสัญญากฎหมายว่าด้วยหลักประกันสินเชื่อกฎหมายเกี่ยวกับการส่งเสริม การลงทุน  การคุ้มครองผู้บริโภคและป้องกันการค้าที่ไม่เป็นธรรม  กฎหมายเกี่ยวกับการฟื้นฟูกิจการและระงับข้อพิพาททางธุรกิจ

     

2563403

กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค

3(3-0)

 

Law of Consumer Protection

 

 

ศึกษาแนวคิดและหลักการคุ้มครองผู้บริโภค มาตรฐานของเครื่องอุปโภค บริโภค สิทธิของผู้บริโภค ระเบียบปฏิบัติสำหรับคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค มาตรฐานทางกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองของผู้บริโภคในด้านคุณภาพของสินค้าและบริการราคา การปิดฉลาก และการบรรจุหีบห่อ การโฆษณา ตลอดจนหน่วยงานในการคุ้มครอง   ผู้บริโภค ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคและตามกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

     

2564401

กฎหมายเกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ

2(2-0)

 

International Trade Law

 

 

ศึกษาเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปของธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ และกฎหมายการค้าระหว่างประเทศ ได้แก่ สัญญาซื้อขายระหว่างประเทศ การชำระหนี้ตามสัญญาซื้อขายระหว่างประเทศ การรับขนทางทะเล การประกันภัยทางทะเล การระงับข้อพิพาทการค้าโดยอนุญาโตตุลาการ

     

3503901

การวิจัยทางธุรกิจ

3(2-2)

 

Principle of Business Research

 

 

ความหมาย บทบาท ความสำคัญและประโยชน์ของการวิจัยทางธุรกิจ จรรยาบรรณของนักวิจัย ประเภทของการวิจัยทางธุรกิจ ขั้นตอนการวิจัย การเลือกปัญหาการวิจัย การกำหนดจุดมุ่งหมาย การตั้งคำถามในการวิจัย ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ตัวแปร และเทคนิคการตั้งสมมติฐาน การเลือกรูปแบบการวิจัย เครื่องมือและวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่สอดคล้องกับการวิจัยแบบต่างๆ  การวิเคราะห์ข้อมูลการนำคอมพิวเตอร์เข้ามาใช้ในการเตรียมข้อมูลและประมวลผลข้อมูล การเขียนเค้าโครงการวิจัย การเขียนรายงานการวิจัย การประเมินผลการวิจัย

     

3504101

จริยธรรมทางธุรกิจ

3(3-0)

 

Business Ethics

 

 

ศึกษาถึงแนวคิดและที่มาของจริยธรรมและเหตุผลที่ธุรกิจต้องมีจริยธรรม รวมทั้งกิจการสร้างจริยธรรมในองค์กรธุรกิจ เน้นจริยธรรมของผู้บริหาร (Management Ethics) และจริยธรรมของพนักงาน (Employees’ Ethics) โดยใช้กรณีตัวอย่างประกอบด้วย

     

3504201

การจัดการของคงคลังด้วยคอมพิวเตอร์

3(2-2)

 

Computer Application in Inventory Management

 

 

ศึกษา วิเคราะห์ และออกแบบการประยุกต์การใช้ระบบคอมพิวเตอร์ฐาน   ข้อมูลเป็นเครื่องมือในการจัดวางโครงสร้างของการจัดการของคงคลังด้วยคอมพิวเตอร์

 

3504202

การวางระบบบัญชีด้วยคอมพิวเตอร์

3(2-2)

 

Computer Application in Accounting System Design

 

 

ศึกษาวิเคราะห์ และออกแบบการประยุกต์การใช้ระบบคอมพิวเตอร์ฐานข้อมูล เป็นเครื่องมือในการจัดวางโครงสร้างของระบบบัญชี  การบันทึกและการแก้ไขการลงบัญชี การประมวลผลการผ่านบัญชี การรายงานงบการเงินต่างๆ การจัดระบบความปลอดภัยของข้อมูลและการตรวจสอบควบคุมระบบบัญชี

     

3521101

การบัญชี 1

3(2-2)

 

Accounting 1

 

 

ศึกษาแม่บทการบัญชี หลักบัญชีคู่ วิเคราะห์รายการค้า บันทึกรายการในสมุดรายวันขั้นต้นสมุดบัญชีแยกประเภท จัดทำงบทดลอง การปรับปรุง และปิดบัญชี การทำงบการเงินของกิจการให้บริการ และกิจการซื้อมาขายไป และการบัญชีภาษีมูลค่าเพิ่ม การบัญชีเกี่ยวกับกิจการไม่แสวงหากำไร

     

3521102

การบัญชี 2

3(2-2)

 

Accounting 2

 

 

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 3521101 การบัญชี 1

 

ศึกษาการบัญชีเกี่ยวกับสินทรัพย์หมุนเวียน เช่น เงินสด เงินฝากธนาคาร ระบบเงินสดย่อย  ตั๋วเงินรับ ลูกหนี้ เงินลงทุนระยะสั้น สินค้าคงเหลือ สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน เช่น ที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ การคิดค่าเสื่อมราคา ทรัพยากรธรรมชาติ สินทรัพย์ไม่มีตัวตน หนี้สินหมุนเวียน เช่น เจ้าหนี้การค้า ตั๋วเงินจ่าย ระบบใบสำคัญ ส่วนของเจ้าของ บัญชีอุตสาหกรรมขนาดย่อม

 

3522102

การบัญชีต้นทุน 1

3(3-0)

 

Cost Accounting 1

 

 

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 3521102 การบัญชี 2

 

ศึกษาบทบาทของการบัญชีต้นทุนที่มีต่อกิจการ ความหมายของการบัญชีต้นทุน ประเภทของต้นทุน และองค์ประกอบของต้นทุน และการควบคุมการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับวัตถุดิบ แรงงาน และค่าใช้จ่ายการผลิต วิธีการจัดสรรค่าใช้จ่ายการผลิต วิธีการคำนวณต้นทุน และบันทึกบัญชีตามระบบต้นทุนงานสั่งทำ ต้นทุนงานช่วง ของเสีย การสิ้นเปลือง หน่วยงานที่บกพร่อง เศษซาก ต้นทุนมาตรฐานการวิเคราะห์ผลแตกต่างที่เกิดขึ้น งบประมาณที่ยืดหยุ่นได้ การคำนวณหาต้นทุนของผลิตภัณฑ์ร่วมและผลิตภัณฑ์พลอยได้

 

3522103

การบัญชีชั้นกลาง 1

3(2-2)

 

Intermediate Accounting 1

 

 

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 3521102 การบัญชี 2

 

ศึกษาหลักการ และวิธีการเกี่ยวกับรายการสินทรัพย์ว่าด้วย  การจำแนกประเภทสินทรัพย์ การตีราคา การหามูลค่า การจัดแบ่งส่วนสินทรัพย์เป็นต้นทุน และค่าใช้จ่ายตามหลักการบัญชี การแสดงรายการสินทรัพย์ในงบการเงิน หลักการเปิดเผยข้อมูลของสินทรัพย์ การกำหนดมูลค่า และวิธีบัญชีเกี่ยวกับหนี้สินระยะสั้น หนี้สินระยะยาว การแสดงรายการในงบการเงิน

 

3522104

การบัญชีชั้นกลาง 2

3(2-2)

 

Intermediate Accounting 2

 

 

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 3521102 การบัญชี 2

 

ศึกษาถึงการบัญชีเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนว่าด้วยการรับหุ้นส่วนใหม่ การเลิกกิจการ การชำระบัญชี การจ่ายคืนเงินลงทุน งบการเงินของห้างหุ้นส่วน การบัญชีเกี่ยวกับบริษัทว่าด้วยวิธีการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท  การจำหน่ายหุ้น  การจดทะเบียนเพิ่มทุนและลดทุน ส่วนเกินประเภทต่างๆ การคำนวณมูลค่าหุ้นแต่ละชนิด การจัดสรรกำไรสะสม งบการเงินของบริษัทจำกัด การเลิกบริษัทและการชำระบัญชี

 

3522105

การบัญชีต้นทุน 2

3(3-0)

 

Cost Accounting 2

 

 

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 3522102 การบัญชีต้นทุน 1

 

ศึกษาถึงการใช้ข้อมูลทางการบัญชีในการวางแผน การควบคุมต้นทุนในการผลิต การบัญชีต้นทุนรวมและการบัญชีต้นทุนผันแปร การกำหนดราคาขาย การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง ปริมาณต้นทุน และกำไร ภายใต้สถานการณ์ต่างๆ การปันส่วนต้นทุนเพื่อการควบคุมและประเมินผล การวางแผนและควบคุมต้นทุน  การใช้ข้อมูลต้นทุนเพื่อประโยขน์ในการตัดสินใจในการบริหารงานระยะสั้นและระยะยาว ภายใต้สถานการณ์ที่แน่นอนและไม่แน่นอน การกระจายอำนาจ การวัดผลการดำเนินงาน และการตั้งราคาโอน ระบบการคิดต้นทุนสมัยใหม่ ได้แก่ Just in Time (Jit), Activity Base Cost (ABC) งบประมาณสมบูรณ์แบบ

 

3522203

การบัญชีส่วนราชการ

3(3-0)

 

Official Accounting

 

 

ศึกษาถึงระบบบัญชีส่วนราชการ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค การขอเงินประจำงวด การลงบัญชีระบบราชการ ตลอดจนการทำงบเดือน

 

 

3523201

การบัญชีธนาคาร

3(3-0)

 

Bank Accounting

 

 

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 3521101 การบัญชี 1

 

ศึกษาถึงหลักและการดำเนินงานของระบบบัญชีของธนาคารพาณิชย์ทั่วไป และการบัญชีที่เกี่ยวข้องธนาคารแห่งประเทศไทย   วิธีการให้เครดิต      การควบคุมเงินฝากทุกประเภท   การโอนเงินสำนักงานใหญ่และสาขา การจัดเก็บเงิน งบการเงินของธนาคาร ปรับปรุงและปิดบัญชี

 

3523202

การบัญชีเฉพาะกิจ

3(3-0)

 

Specialized Accounting

 

 

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 3521101  การบัญชี 1

 

ศึกษาระบบบัญชีของกิจการบางประเภท เช่น การโรงแรม การท่องเที่ยว การประกันภัย โรงรับจำนำ สหกรณ์ ฯลฯ

 

3523203

การบัญชีโรงแรม

3(3-0)

 

Hotel Accounting

 

 

ศึกษาถึงวิธีการบัญชีที่ใช้ในกิจการโรงแรม ระบบบัญชีที่ใช้อยู่ในโรงแรมโดยทั่วไป          งบประมาณรายได้รายจ่าย การดำเนินงานของแผนกบัญชีลูกค้า การตรวจสอบภายใน รายงานประจำปี การทำงบการเงินประจำงวด

 

3523204

การบัญชีรัฐบาล

3(3-0)

 

Government  Accounting

 

 

ศึกษาลักษณะจุดมุ่งหมายและหลักปฏิบัติเกี่ยวกับการบัญชี-กองทุนของกองทุน ที่มีลักษณะต่าง ๆ กัน    กองทุนจัดหาสินทรัพย์ประจำ   กองทุนชำระหนี้สิน   กองทุนการทรัสต์ กองทุนทดแทน กองทุนหมุนเวียน การบัญชีเกี่ยวกับสินทรัพย์ประจำ และหนี้สิน  วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการบัญชีรัฐบาลและส่วนราชการ

 

3523205

การบัญชีเฉพาะกิจสำหรับวิสาหกิจท่องเที่ยว

3(2-2)

 

Travel Enterprises Accounting

 

 

ศึกษาการบัญชีที่ใช้สำหรับวิสาหกิจท่องเที่ยว เช่น การบัญชีในธุรกิจนำเที่ยว ธุรกิจ โรงแรม ธุรกิจภัตตาคาร  และธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิสาหกิจท่องเที่ยว

 

3523206

ระบบบัญชีสหกรณ์

3(3-0)

 

Co – operative Accounting System

 

 

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 3521101 การบัญชี 1

 

ศึกษาหลักและวิธีการของสหกรณ์ เปรียบเทียบกับระบบบัญชีทั่วไป การรายงานการเงิน ระเบียบของสหกรณ์ประเภทที่สำคัญ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์ร้านค้า สหกรณ์ออมทรัพย์  

 

3523207

การบัญชีสำหรับธุรกิจการเกษตร

3(3-0)

 

Accounting for Agricultural  Business

 

 

ศึกษาลักษณะทั่วไปของธุรกิจการเกษตร  การนำหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปมาประยุกต์ใช้กับธุรกิจการเกษตร  เพื่อวัดผลการดำเนินงานและฐานะการเงิน

3523208

การบัญชีสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

3(2-2)

 

Local Administrative Organizations Accounting

 

 

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 3521101  การบัญชี 1

 

ศึกษาถึงลักษณะการดำเนินงานและโครงสร้างของระบบบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระบบงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การจัดทำบัญชีและการรายงานทางการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และศึกษาถึงระบบเงินกองทุนที่เกิดขึ้นจากนโยบายของรัฐ เช่น การบัญชีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง การบันทึกรายการ เอกสารทางการบัญชี สำหรับกิจกรรมกองทุน กิจกรรมเงินออมของสมาชิกกองทุน การควบคุมระบบการรับ-จ่ายเงิน และการรายงานทางการเงินของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง

 

3523301

การวางระบบบัญชี

3(3-0)

 

Accounting System Design

 

 

ศึกษาหลัก และวิธีการวางระบบบัญชี การออกแบบกระบวนการทางบัญชี เอกสารทะเบียนและบัญชีต่างๆ ตลอดจนรายงานทางการบัญชี ปัญหาเกี่ยวกับงานบัญชี นอกจากนี้ยังศึกษาถึงเครื่องจักรที่ใช้ในการปฏิบัติงานด้านการบัญชี

 

3523302

การวิเคราะห์งบการเงิน

3(3-0)

 

Financial Statement Analysis

 

 

ศึกษาถึงรายงานทางการเงินเกี่ยวกับงบการเงินต่างๆ เทคนิคและวิธีการวิเคราะห์งบการเงินของธุรกิจ การเปรียบเทียบอัตราส่วน การวิเคราะห์เปลี่ยนแปลงฐานะการเงิน งบกระแสเงินสด การวิเคราะห์ผลต่างกำไร และต้นทุนและการปรับปรุงงบการเงินเมื่อระดับราคาเปลี่ยนแปลง ข้อมูลและหรือข้อจำกัดของการบัญชีที่มีต่อการวิเคราะห์งบการเงิน วิธีการแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากการวิเคราะห์งบการเงิน

 

3523303

การรายงานทางการเงิน

  3(3-0)

 

Financial Reports

 

 

ศึกษาเกี่ยวกับการจัดทำรายงานทางการเงินตามมาตรฐานการบัญชี การเปิดเผยของข้อมูลทางการบัญชีเพื่อเสนอต่อบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  การทำความเข้าใจและวิเคราะห์การนำไปใช้ข้อมูลของรายงานทางการเงินให้เหมาะสมกับธุรกิจ

 

3523304

การบริหารต้นทุน

3(3-0)

 

Cost Management

 

 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  : 3522105  การบัญชีต้นทุน 2

 

ศึกษาถึงแนวคิดต้นทุนภายใต้สภาพแวดล้อมธุรกิจสมัยใหม่ การศึกษาต้นทุนเชิงประยุกต์ การบริหารต้นทุนเชิงกลยุทธ์  ต้นทุนฐานกิจกรรม  ต้นทุนคุณภาพ  ต้นทุนตามวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ การพิจารณาต้นทุนภายใต้ทฤษฎีข้อจำกัด  การวัดผลและประเมินผลการปฏิบัติงาน  การวางแผนและการควบคุมการผลิต

 

3523801

การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพการบัญชี

2(90)

 

Preparation for Professional Experience in Accounting

 

 

เป็นการศึกษาแนวโน้ม สภาพการเปลี่ยนแปลงในหน่วยงานทางธุรกิจ  โดยการใช้กรณีศึกษาสถานการณ์จำลองมีการเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับทักษะการใช้ภาษา การใช้คอมพิวเตอร์ การใช้เทคโนโลยี การพัฒนาบุคลิกภาพ และการปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อม สามารถทำงานเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ และการปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อม สามารถทำงานเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ การเสริมสร้างจรรยาบรรณในวิชาชีพบัญชี เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

 

3524101

การบัญชีชั้นสูง 1

3(3-0)

 

Advanced Accounting 1

 

 

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 3522103 การบัญชีชั้นกลาง 1 และ3522104 การบัญชีชั้นกลาง 2

 

ศึกษาถึงการบัญชีเกี่ยวกับการฝากขาย การขายโดยการผ่อนชำระ การประกันภัย การค้าร่วม สำนักงานใหญ่และสาขา การบัญชีเกี่ยวกับการล้มละลาย การบัญชีมรดกและทรัสตี การจัดทำงบการเงินจากระบบ การบันทึกบัญชีที่ไม่สมบูรณ์และระบบบัญชีเดี่ยว สัญญาเช่า และรายงานก่อสร้างตามสัญญา 

 

3524102

การบัญชีชั้นสูง 2

3(3-0)

 

Advanced Accounting 2

 

 

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 3524101 การบัญชีชั้นสูง 1

 

ศึกษาการบัญชีการรวมกิจการ การบัญชีเกี่ยวกับบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย การทำงบการเงินรวมของบริษัทใหญ่และบริษัทย่อย ปัญหาเกี่ยวกับการบัญชีระหว่างบริษัทใหญ่และบริษัทย่อย การถือหุ้นระหว่างบริษัทในเครือ การบัญชีสำหรับการค้าระหว่างประเทศ การแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ การเปิดสาขา การจัดทำงบการเงิน การเปลี่ยนแปลงทางบัญชีและการแก้ไขข้อผิดพลาด การแสดงรายการพิเศษในงบการเงิน

 

3524103

ทฤษฎีบัญชี

3(3-0)

 

Accounting Theory

 

 

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 3522103 การบัญชีชั้นกลาง 1 และ 3522104 การบัญชีชั้นกลาง 2

 

ศึกษาถึงต้นกำเนิดของการบัญชี แนวความคิดและแม่บทการบัญชี วิวัฒนาการของวิชาบัญชี สถาบันซึ่งกำหนดมาตรฐานการบัญชีของประเทศไทยและต่างประเทศ แนวความคิดในการวัดมูลค่าของสินทรัพย์ หนี้สิน ทุน รายได้ และค่าใช้จ่าย เพื่อวัดผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงิน บทบาทของข้อกำหนด ตามมาตรฐานการบัญชี

 

3524201

การบัญชีภาษีอากร

3(3-0)

 

Tax Accounting

 

 

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 3521102  การบัญชี 2 และ 3532202 การภาษีอากรธุรกิจ

 

ศึกษาถึงหลักเกณฑ์ และวิธีการจัดเก็บภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร ภาษีศุลกากร และภาษีสรรพาสามิต โดยเน้นถึงปัญหาและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการคำนวณรายได้ รายจ่ายเพื่อเสียภาษี การตีราคาค่าของสินทรัพย์ หนี้สิน การคิดค่าเสื่อมราคา ปัญหาเกี่ยวกับภาษีขาเข้าและขาออกรวมถึงกรณีที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน

 

3524202

การบัญชีระหว่างประเทศ

3(3-0)

 

International Accounting

 

 

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 3521102   การบัญชี 2

 

การศึกษาถึงบัญชีการเงิน  การจัดการทางบัญชี การตรวจสอบทางบัญชีของบริษัทข้ามชาติภายใต้สภาพเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การเมือง และกฎหมายที่แตกต่างกันการวิเคราะห์ถึงความเบี่ยงเบนทางบัญชีและสาเหตุหลัก  ศึกษาถึงการแปลความข้อมูลทางบัญชี

 

3524203

การวางแผนภาษีอากร

3(3-0)

 

Tax Planning

 

 

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 3532202  การภาษีอากรธุรกิจ

 

ศึกษาถึงหลักการเกี่ยวกับการวางแผนภาษีอากร  เทคนิคและปัญหาในการวางแผนภาษีอากร เฉพาะอย่างยิ่งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร และการปฏิบัติเกี่ยวกับ การวางแผนภาษีอากรที่ดี สำหรับผู้ประกอบการโดยทั่วไป ตลอดจนบทบาทของภาษีอากรในการตัดสินใจเลือกรูปแบบในการประกอบธุรกิจ

 

3524204

การบัญชีเพื่อการนำเข้าและส่งออก

3(3-0)

 

Import - Export Accounting

 

 

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  3521102  การบัญชี 2

 

ศึกษาถึงเอกสารและวิธีดำเนินการ  ในการนำเข้าและส่งออกสินค้า  วิธีการชำระเงิน  เพื่อการนำเข้าและส่งออกสินค้า  ตลอดจนวิธีการบันทึกบัญชี  สำหรับธุรกิจนำเข้าและส่งออกสินค้า

 

3524301

การบัญชีเพื่อการจัดการ

3(3-0)

 

Managerial Accounting

 

 

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 3521102 การบัญชี 2 และ 3531101 การเงินธุรกิจ

 

ศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาและวิเคราะห์ข้อมูลทางการบัญชี เพื่อนำไปใช้ในการวางแผน การควบคุม และการตัดสินใจ โดยศึกษาเกี่ยวกับการบัญชีต้นทุนรวม และการบัญชีต้นทุนผันแปร การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณต้นทุน ปริมาณกำไร การวิเคราะห์ต้นทุนภาษี และข้อจำกัดของข้อมูลต่างๆ การจัดทำงบประมาณ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงทางการเงินและงบกระแสเงินสด

 

3524302

การสอบบัญชี

3(3-0)

 

Auditing

 

 

วิชาที่ควรเรียนมาก่อน : 3522103 การบัญชีชั้นกลาง 1 และ 3522104 การบัญชีชั้นกลาง 2

 

ศึกษาความหมายและวัตถุประสงค์ของการสอบบัญชี คุณสมบัติของผู้สอบบัญชี หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี มรรยาทของผู้สอบบัญชี กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพสอบบัญชี   การควบคุมภายในและการประเมินประสิทธิภาพการควบคุมภายใน  ความเสี่ยงในการตรวจสอบ การวิเคราะห์และการประเมินความเสี่ยงในการตรวจสอบ หลักฐานการสอบบัญชีและวิธีการรวบรวมหลักฐาน การวางแผนและการจัดทำแนวการตรวจสอบบัญชีวิธีการตรวจสอบและเทคนิคต่างๆ ที่ใช้ในการตรวจสอบบัญชี การจัดทำกระดาษทำการ การตรวจสอบเหตุการณ์ภายหลังวันที่ในงบการเงิน  การสอบทานและการควบคุมงานสอบบัญชี การรายงานการสอบบัญชีและการเปิดเผยข้อมูล มาตรฐานการสอบบัญชีที่เกี่ยวข้องและการให้บริการอื่นของผู้สอบบัญชี

 

3524303

การตรวจสอบภายใน

3(3-0)

 

Internal Auditing

 

 

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 3524302  การสอบบัญชี

 

ศึกษาความหมาย ประเภทและขอบเขตของการตรวจสอบภายใน คุณสมบัติของผู้ตรวจสอบภายใน หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ตรวจสอบภายใน จรรยาบรรณทางวิชาชีพตรวจสอบภายในมาตรฐานการตรวจสอบภายใน โครงสร้างของหน่วยงานตรวจสอบภายในการควบคุมภายในและลักษณะของการควบคุมภายในที่ดี การประเมินระบบการควบคุมภายใน หลักฐานและวิธีการรวบรวมหลักฐาน การวางแผนและขั้นตอนในการตรวจสอบภายใน หลักการตรวจสอบการดำเนินงานต่างๆ การรายงานปัญหาและข้อบกพร่องที่ตรวจพบ ข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ไข รวมถึงการติดตามผลการตรวจสอบภายใน

 

3524305

จรรยาบรรณวิชาชีพทางการบัญชี

3(3-0)

 

Accounting Ethics

 

 

ศึกษาลักษณะ  แนวความคิด ขอบเขตและปัจจัยอันเป็นพื้นฐานของวิชาชีพทางบัญชี ซึ่งจะเป็นส่วนสำคัญที่จะแสดงถึง หน้าที่ ความรับผิดชอบที่ถูกต้อง ความซื่อสัตย์  ตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล  คณะ   องค์การ   ตลอดจนหน้าที่และความรับผิดชอบต่อสังคม   สร้างจิตสำนึกที่ดีและใช้จิตวิทยาในการบริหารธุรกิจ การให้คำปรึกษา วิธีการแก้ไข และชี้ แนะการจูงใจไปในทิศทางที่ถูกต้อง  และเน้นการใช้จริยธรรมการประกอบวิชาชีพ โดยใช้กรณีตัวอย่าง

 

3524306

ปัญหาการสอบบัญชี

3(3-0)

 

Problem in Auditing

 

 

วิชาที่ควรเรียนมาก่อน : 3524302 การสอบบัญชี

 

ศึกษาปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการสอบบัญชีโดยใช้กรณีศึกษาในการสอบบัญชีของกิจการประเภทต่างๆ บทบาทของสถาบันต่างๆ อันมีผลต่อการกำหนดมาตรฐานการสอบ บัญชีในประเทศไทยและต่างประเทศ ผลกระทบอันเกิดจากการกำหนดมาตรฐานการสอบบัญชีใหม่

 

3524307

ระบบสารสนเทศทางการบัญชี

3(2-2)

 

Accounting Information System

 

 

ศึกษาถึงโครงสร้างโดยทั่วไปของระบบข้อมูลทางการบัญชี ศึกษาวงจรทางการบัญชี ลักษณะธรรมชาติ    และเนื้อหาของข้อมูลพื้นฐานทางการบัญชี การศึกษาถึงระบบบัญชีและการจัดทำบัญชีด้วยคอมพิวเตอร์ ตั้งแต่กระบวนการป้อนข้อมูล การประมวลผล การรายงานผล และการควบคุมทางการบัญชี ตลอดจนนำไปประยุกต์กับองค์กรธุรกิจในแต่ละประเภทได้

 

3524308

การบัญชีเพื่อสิ่งแวดล้อม

3(3-0)

 

Green Accounting

 

 

ความหมายของการบัญชีเพื่อสิ่งแวดล้อม วิธีการบัญชีเกี่ยวกับ สินทรัพย์ (Asset) หนี้สิน (Liability) หนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น (Contingent Liability) ต้นทุนสำหรับสิ่งแวดล้อม (Environmental Cost) สินทรัพย์สิ่งแวดล้อม (Environmental Assets) หนี้สินที่มีต่อสิ่งแวดล้อม  (Environmental Liabilities) การบันทึกเป็นต้นทุนของสินทรัพย์ (Capitalization) ภาระผูกพันทางกฎหมาย ภาระผูกพันที่กิจการกำหนดขึ้นเอง และภาระผูกพันที่เกิดจากแนวคิดทางคุณธรรมหรือ จริยธรรม นโยบายทางการบัญชีและการเปิดเผยข้อมูล ที่เกี่ยวข้องกับหนี้สินและต้นทุนสิ่งแวดล้อม

 

3524309

การควบคุมและตรวจสอบระบบสารสนเทศ

3(3-0)

 

Information Systems Audit and Control

 

 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 3524302  การสอบบัญชี และ3524403  การวิเคราะห์และออกแบบสารสนเทศทางการบัญชี

 

ศึกษาหลักการควบคุมของระบบสารสนเทศ การทุจริตทางด้านคอมพิวเตอร์ และการป้องกันผลกระทบอันเนื่องจากการนำระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ในการประมวลผลข้อมูลทางด้านบัญชี การวิเคราะห์และการประเมินผลความน่าเชื่อถือของข้อมูลและการควบคุมภายใน แนวการตรวจสอบและเทคนิคในการตรวจสอบระบบบัญชีที่ใช้คอมพิวเตอร์

 

3524401

การตรวจสอบบัญชีโดยคอมพิวเตอร์

3(2-2)

 

Auditing by Computer

 

 

ศึกษาถึงการตรวจสอบและควบคุมบัญชีโดยใช้คอมพิวเตอร์  การวิเคราะห์ตรวจสอบระบบ  การควบคุมภายใน  เพื่อป้องกันการทุจริตและความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้น  ได้แก่ ผลกระทบอันเนื่องมาจากการนำระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ในการประมวลข้อมูลทางการบัญชี  หลักการควบคุมภายในของหน่วยงานที่ใช้มาตรการป้องกัน  โดยการประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงานที่ใช้มาตรการป้องกัน  โดยการประเมินผลการควบคุมภายในและการวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือของการประมวลผลข้อมูลการวางแผนแนวการตรวจสอบบัญชี เทคนิคการตรวจสอบระบบบัญชีโดยใช้คอมพิวเตอร์รวมทั้งกระดาษทำการที่ใช้ในการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่เกี่ยวกับการสอบบัญชี

 

3524402

การจัดการระบบฐานข้อมูลเพื่องานบัญชี

3(2-2)

 

Data Base Management System in Accounting

 

 

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  3523301 การวางระบบบัญชี

 

ศึกษาโครงสร้างพื้นฐานของระบบฐานข้อมูล  ความสัมพันธ์ของข้อมูล  ลักษณะพิเศษของข้อมูลทางบัญชี  เทคนิคในการจัดเก็บข้อมูลแบบฐานข้อมูล  การเชื่อมโยงโครงสร้างของข้อมูลให้เป็นไปตามระบบและวิธีการทางด้านบัญชี  ได้แก่  ระบบฐานข้อมูลในกิจการที่ซื้อขายสินค้ากิจการผลิตสินค้าและสถาบันการเงิน  ระบบการรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลที่จัดเก็บ    การนำระบบฐานข้อมูลไปใช้  การพัฒนาระบบฐานข้อมูลทางบัญชี  การควบคุมและตรวจสอบข้อมูลให้เป็นไปตามวิธีการทางบัญชีและตรวจสอบข้อมูลให้เป็นไปตามวิธีการทางบัญชี  วัฎจักรของระบบฐานข้อมูล

 

3524403

การวิเคราะห์และออกแบบสารสนเทศทางการบัญชี

3(2-2)

 

Accounting Information Analysis and Design

 

 

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 3524307 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี

 

ศึกษาหลักการออกแบบสารสนเทศทางการบัญชี บทบาทของผู้ออกแบบสารสนเทศ เครื่องมือและเทคนิคในการวิเคราะห์และออกแบบสารสนเทศทางการบัญชี การวิเคราะห์และการออกแบบสารสนเทศตามกระบวนการทางการบัญชีและตามระบบการควบคุมภายในสำหรับกิจการประเภทต่างๆ การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ การบริหารโครงการ การจัดทำแบบนำเสนอโครงการ

 

3524803

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการบัญชี

5(350)

 

Field Experience in Accounting

 

 

จัดให้นักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านการปฏิบัติงานการบัญชี  ในหน่วยงานรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ หรือธุรกิจเอกชน ภายใต้การควบคุมดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา โดยนำความรู้ทั้งทางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติที่ได้จากการศึกษาไปใช้ในสถานการณ์จริง  จัดให้มีการปฐมนิเทศเกี่ยวกับรายละเอียดของการฝึกประสบการณ์และจัดให้มีการปัจฉิมนิเทศเพื่ออภิปรายปัญหาการฝึกประสบการณ์ที่เกิดขึ้น และเสนอแนะแนวทางแก้ปัญหาให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี โดยอาจจัดให้ฝึกประสบการณ์ทั้งหมดหรือฝึกประสบการณ์และทำโครงการพิเศษ หรือฝึกประสบการณ์และทำภาคนิพนธ์  และกำหนดให้มีการปฏิบัติงานทางการบัญชี  โดยนับชั่วโมงการปฏิบัติงานเฉพาะบัญชี ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง

 

3524902

สัมมนาการบัญชีต้นทุน

3(2-2)

 

Seminar in Cost Accounting

 

 

เพื่อให้นักศึกษาได้นำความรู้ที่มีอยู่ไปประยุกต์ใช้กับการเรียนรู้และการสร้างระบบการบัญชีต้นทุนของธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ หัวข้อการศึกษาเป็นการอภิปรายเทคนิคและปัญหา  ในการจัดทำรายงานต้นทุนและการวิเคราะห์ข้อมูลต้นทุน  รวมทั้งการออกแบบต้นทุนที่ใช้กับกิจการอุตสาหกรรมการผลิตและบริการภายใต้สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปและกรณีศึกษา

 

3524903

สัมมนาการบัญชีการเงิน

3(2-2)

 

Seminar in Financial Accounting

 

 

เพื่อให้นักศึกษาได้มีความรู้เกี่ยวกับปัญหาที่เกี่ยวข้องกับบัญชีการเงิน อภิปรายปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการบัญชีการเงิน วิเคราะห์กรณีศึกษา

 

3524906

สัมมนาการสอบบัญชีและภาษีอากร

3(2-2)

 

Seminar in Auditing

 

 

อภิปราย ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการสอบบัญชีและการภาษีอากร สร้างสถานการณ์ และวิเคราะห์ การสอบบัญชีในกิจการที่มีลักษณะการดำเนินธุรกิจที่หลากหลาย ศึกษาการแก้ปัญหาการจัดทำบัญชีภาษีอากร และศึกษาจากกรณีศึกษาต่างๆ  เกี่ยวกับการสอบบัญชีและการภาษีอากร

 

3524907

สัมมนาระบบสารสนเทศทางการบัญชี

3(2-2)

 

Seminar in Accounting Information System

 

 

อภิปราย ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการใช้ระบบสารสนเทศทางการบัญชี  สร้างสถานการณ์และวิเคราะห์ระบบข้อมูลสาระสนเทศทางการบัญชีที่ใช้ในกิจการที่มีลักษณะการดำเนินธุรกิจที่หลากหลาย  และศึกษาจากกรณีศึกษาต่างๆ

 

3531101

การเงินธุรกิจ

3(3-0)

 

Business Finance

 

 

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 3521101 การบัญชี 1

 

ศึกษาถึงขอบเขต   ลักษณะ  บทบาทและหน้าที่ของฝ่ายการเงินในธุรกิจ ตลอดจนเป้าหมายและความสำคัญของการเงินธุรกิจ โดยเน้นให้เข้าใจถึงหลักการเบื้องต้นในการจัดสรรเงินทุนภายในธุรกิจ    การจัดหาเงินทุนมาเพื่อใช้ในการดำเนินการของธุรกิจ   การวางแผนการเงินที่เกี่ยวกับการเริ่มลงทุนกิจการ การขยายกิจการ การเพิ่มทุน นโยบายการจัดสรรกำไรและเงินปันผล

 

3532202

การภาษีอากรธุรกิจ

3(3-0)

 

Business Taxation

 

 

ศึกษาถึงนโยบายภาษีอากร หลักเกณฑ์ในการจัดเก็บและรายละเอียดในการปฏิบัติ เกี่ยวกับการภาษีอากร ทางด้านสรรพากร สรรพสามิต และศุลกากร คำนวณภาษี การยื่นแบบรายการ และการเสียภาษีทางธุรกิจ การอุทธรณ์ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ในเรื่องภาษีอากรแต่ละประเภท ปัญหาต่าง ๆ ในเรื่องภาษีอากรธุรกิจ

 

3532401

การบริหารการเงิน

3(3-0)

 

Financial Management

 

 

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 3531101 การเงินธุรกิจ

 

การกำหนดมูลค่าธุรกิจ เทคนิคและวิธีการตัดสินใจลงทุน การบริหารสินทรัพย์หมุนเวียน โครงสร้างและนโยบาย เงินปันผล การจัดหาเงินทุนระยะสั้น ระยะปานกลาง และระยะยาว การขยายกิจการ การปรับปรุงและการเลิกกิจการ การตัดสินใจเกี่ยวกับปัญหาทั่วไป ที่เกิดขึ้นในการดำเนินการทางด้านการเงินของธุรกิจกับระบบเศรษฐกิจ

 

3532404

สินเชื่อเพื่อการนำเข้าและส่งออก

3(3-0)

 

Credit for Import and Export

 

 

ศึกษาถึงความสำคัญของการจัดการสินเชื่อในปัจจุบัน ชนิดของสินเชื่อต่างๆ การรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ในการพิจารณาให้สินเชื่อ แหล่งที่มาของข้อมูลต่างๆ วิธีการเรียบเก็บหนี้ ศึกษาเกี่ยวกับพิธีการและกระบวนการส่งออกและนำเข้าสินค้า การวางแผนกลยุทธ์ตลอดจน ระเบียบปฏิบัติ และหน่วยงานที่มีบทบาทในด้านการค้าของประเทศ เพื่อสร้างความเข้าใจในการประกอบธุรกิจ และเสริมสร้างความรู้ ตามแบบแผน

 

3533403

การวางแผนและการควบคุมทางการเงิน

3(3-0)

 

Financial Planning and Control

 

 

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 3531101  การเงินธุรกิจ

 

ศึกษาเทคนิคต่าง ๆ    ที่ใช้ในการวางแผนทางการเงิน     โดยเฉพาะอย่างยิ่งเทคนิคเกี่ยวกับการพยากรณ์ยอดขายและการวางแผนกำไร ศึกษาเครื่องมือต่าง ๆ ที่ใช้ในการวางแผนและการควบคุม เช่น พฤติกรรมต้นทุน และการวิเคราะห์ส่วนแตกต่าง (Cost Behavior and Variances Analysis) คอมพิวเตอร์ (Computer) การจำลองเหตุการณ์ (Simulation) เครื่องมือและตัวแบบทางคณิตศาสตร์ (Graphic Mathematical Tools and Models)

 

3533404

การวางแผนและการควบคุมกำไร

3(3-0)

 

Profit Planning and Control

 

 

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 3522105  การบัญชีต้นทุน 2

 

ศึกษาถึงแนวความคิดของการบริหารกิจการในส่วนที่เกี่ยวกับการวางแผนและการควบคุมกำไรเพื่อเป็นพื้นฐานในการวางแผนการบริหารระยะสั้น ระยะยาว การควบคุม ปัจจัยการผลิตและจำหน่าย การควบคุม    การดำเนินงานการเงินของกิจการ    โดยการจัดทำงบประมาณชนิดต่าง ๆ การวิเคราะห์ผลต่างจากงบประมาณเพื่อรายงาน เทคนิคในการจัดทำงบประมาณสมัยใหม่ แนวความคิดทางด้านพฤติกรรมของบุคคลที่เกี่ยวข้องบางประการ ในกระบวนการจัดทำงบประมาณอันมีผลต่อการวางแผนและการควบคุมกิจการ

 

3534101

การเงินระหว่างประเทศ

3(3-0)

 

International Finance

 

 

ความสัมพันธ์ระหว่างการค้าระหว่างประเทศและธุรกิจการเงินระหว่างประเทศ หลักและนโยบายการค้าระหว่างประเทศ อุปสรรคการค้า นโยบายคุ้มกันทางการค้า ดุลการค้า ดุลการชำระเงิน ระบบการเงินและบทบาทสถาบันการเงินระหว่างประเทศ ตลาดเงินตราต่างประเทศ การปริวรรตเงินตรา วิธีการจัดหาเงิน วิธีการชำระเงิน การวางแผนชำระเงินตราต่างประเทศ การวิเคราะห์และพยากรณ์อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ตลอดจนเอกสารที่เกี่ยวข้องในธุรกิจการค้าและการเงินระหว่างประเทศรวมทั้งหลักกฏหมาย ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

 

3534104

ระบบข้อมูลทางการเงิน

3(3-0)

 

Financial Information Systems

 

 

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 3532401  การบริหารการเงิน

 

ศึกษาถึง ความหมาย วัตถุประสงค์ และรูปแบบของรายงานทางการเงิน หลักการจัดทำงบการเงิน การเปิดเผยข้อมูล แนวความคิดของระบบสารสนเทศทางการเงิน ลักษณะของระบบคอมพิวเตอร์ที่ใช้กับระบบสารสนเทศทางการเงิน รวมทั้งการนำหลักและทฤษฎีทางการเงิน มาใช้เป็นแนวทางการวางระบบทางการเงิน

 

3534402

การวิเคราะห์การลงทุนทางอุตสาหกรรม

3(3-0)

 

Analysis of Industrial Investment

 

 

ศึกษาเทคนิคการวิเคราะห์อัตราดอกเบี้ยและอัตราผลตอบแทนในการลงทุนวิธีต่างๆ ตลอดจนการใช้ตารางในการคำนวณ ศึกษาวิธีการวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์ (Cost-benefit) การวิเคราะห์ต้นทุนและประสิทธิผล (Cost-effectiveness) การเปรียบเทียบโครงการลงทุน การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลง ของปัจจัยที่เกี่ยวข้องในสัดส่วนต่างๆ (Sensitivity Analysis) การวิเคราะห์ พาราเมตริก (Parametric Analysis) และการตัดสินใจเลือกโครงการลงทุน

 

3541101

หลักการตลาด

3(3-0)

 

Principles of Marketing

 

 

ศึกษาถึงความหมายและความสำคัญของการตลาด ในฐานะเป็นกิจกรรมหลักทางธุรกิจอย่างหนึ่งโดยกล่าวถึงแนวทางการศึกษาแนวความคิดหรือปรัชญาทางการตลาด ส่วนประสมการตลาด ระบบการตลาดและเป้าหมาย แรงจูงใจ พฤติกรรมผู้บริโภคความเข้าใจเกี่ยวกับส่วนประสมการตลาด และประเภทของตลาด

 

3561101

องค์การและการจัดการ

3(3-0)

 

Organization and Management

 

 

ลักษณะโครงสร้างขององค์การธุรกิจทั่วไป การวางแผน การจัดสายงาน หลักเกณฑ์และแนวความคิดในการจัดตั้งองค์การธุรกิจ ลักษณะประเภทของการประกอบธุรกิจ หลักการบริหารและหน้าที่สำคัญของฝ่ายบริหารทุก ๆ ด้าน ในแง่การวางแผน การจัดคนเข้าทำงาน การสั่งการ การจูงใจคนทำงาน การควบคุมปฏิบัติงานต่าง ๆ ให้บรรลุเป้าหมาย และนโยบายที่ตั้งไว้

 

3561204

ความรู้เบื้องต้นในการประกอบธุรกิจ

3(3-0)

 

Introduction to Business Operation

 

 

ศึกษาถึงลักษณะพื้นฐานของธุรกิจประเภทต่างๆ และองค์ประกอบที่ใช้ในการประกอบธุรกิจได้แก่ การจัดการ การบัญชี การเงิน การตลาด การบริหารบุคคล การบริหารสำนักงาน ซึ่งครอบคลุม ถึงเอกสารทางธุรกิจประเภทต่างๆ แนวทางการประกอบธุรกิจ ตลอดจนศึกษาปัญหาที่เกี่ยวข้องในการดำเนินธุรกิจ ตลอดจนจรรยาบรรณของนักธุรกิจ

 

3562104

การจัดการธุรกิจด้วยคอมพิวเตอร์

3(2-2)

 

Business Management with Computer Applications

 

 

ศึกษาการใช้คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือในการจัดการด้านงานบุคคล การเงินการประกันภัย การโรงแรม โรงพยาบาล การธนาคารพาณิชย์ ธุรกิจการบิน การขนส่งการผลิต การจัดการในสถาบันการศึกษา และให้มีการศึกษานอกสถานที่

 

3562205

ธุรกิจระหว่างประเทศ

3(3-0)

 

International Business Practice

 

 

ระบบธุรกิจ และสภาพแวดล้อมของธุรกิจระหว่างประเทศ มูลเหตุจูงใจในการทำธุรกิจระหว่างประเทศ การควบคุมและส่งเสริมธุรกิจระหว่างประเทศ โดยการใช้พิกัดอัตราภาษีศุลกากร และกฎหมายระหว่างประเทศ ศึกษาโครงสร้างและการดำเนินงานของบริษัทธุรกิจระหว่างประเทศ

 

3562307

การบริหารการผลิต

3(3-0)

 

Production Management

 

 

ลักษณะและความสำคัญของการผลิต ปัจจัยเกี่ยวกับการตัดสินใจการผลิตซึ่งรวมถึงระบบการผลิต การจัดองค์การเพื่อการผลิต การวางแผนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ และกำลังการผลิต การวางแผนและกระบวนการผลิต การเลือกสถานที่ตั้งโรงงาน การควบคุมคุณภาพและปริมาณ ระบบการบำรุงรักษา ระบบการจัดซื้อ และระบบการควบคุมสินค้าคงเหลือ

 

3563204

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

3(3-0)

 

Management Information System

 

 

ความสำคัญของระบบสารสนเทศ ข้อมูลและสารสนเทศในองค์กร โครงสร้างของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศ ฮาร์ดแวร์ ซอฟแวร์ และเทคโนโลยีในการสื่อสารระบบสารสนเทศ ฐานข้อมูลสำนักงานอัตโนมัติ ระบบสารสนเทศในองค์การธุรกิจ ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดการในด้านการวางแผน การควบคุม การตัดสินใจ การพัฒนาระบบสารสนเทศด้วยคอมพิวเตอร์มาใช้ในการจัดการ

 

3592101

เศรษฐศาสตร์จุลภาค 1

3(3-0)

 

Micro - Economics 1

 

 

ศึกษาเกี่ยวกับความหมายของเศรษฐศาสตร์ ปัจจัยการผลิต พฤติกรรมของผู้บริโภค พฤติกรรมของผู้ผลิต อุปสงค์ อุปทาน การกำหนดราคาในตลาดประเภทต่าง ๆ ของการจัดสรรค่าตอบแทนให้แก่ปัจจัยการผลิตในรูปค่าเช่า ค่าจ้าง ดอกเบี้ยและกำไร บทบาทของรัฐ ในทางเศรษฐกิจโดยทั่วไป

     

3592102

เศรษฐศาสตร์มหภาค 1

3(3-0)

 

Macro - Economics 1

 

 

ศึกษาพฤติกรรมของปัจจัยทางเศรษฐกิจต่าง ๆ ซึ่งเป็นตัวกำหนดรายได้ประชาชาติ เช่น    พฤติกรรมส่วนรวมของการบริโภค  การออม การลงทุน บทบาทของรัฐบาล  การว่าจ้างทำงาน ระดับเงินเฟ้อ เงินฝืด การคลัง นโยบายการเงิน การค้าระหว่างประเทศ และการพัฒนาเศรษฐกิจ

 

3593301

การวิเคราะห์เชิงปริมาณ

3(3-0)

 

Quantitative Analysis

 

 

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 4112105 สถิติธุรกิจ

 

ศึกษาถึงกระบวนการตัดสินใจ และประโยชน์ของการใช้เทคนิคทางคณิตศาสตร์เชิงปริมาณ เพื่อช่วยในการตัดสินใจ ได้แก่ ความน่าจะเป็นแผนภูมิเพื่อการตัดสินใจ (Decision Trees)   ตัวแบบเชิงสินค้าคงคลัง (Inventory Model)    โปรแกรมเชิงเส้นตรง (Linear Programming) เทคนิคการประเมินผลและการตรวจสอบโครงการ (PERT/CPM) ตัวแบบของมาร์กอฟ  (Markov Model)    ทฤษฎีเกม  (Game Theory) แถวรอคอย (Queueing)   และการจำลองเหตุการณ์ (Simulation)

 

4091111

แคลคูลัสสำหรับธุรกิจ

3(3-0)

 

Calculus for Business

 

 

ศึกษาเกี่ยวกับเรขาคณิตวิเคราะห์ว่าด้วย  เส้นตรง  วงกลม และภาคตัดกรวย ลิมิตและความต่อเนื่อง การหาอนุพันธ์ การอินทิเกรต ฟังก์ชั่นเอกซ์โพเนนเชียล ฟังก์ชั่นลอการิทึม ลำดับและอนุกรมของจำนวนจริง ดอกเบี้ยและค่ารายปี การประยุกต์ทางธุรกิจและการเงิน

 

4112105

สถิติธุรกิจ

3(3-0)

 

Business Statistics

 

 

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสถิติและการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ ได้แก่ การเก็บรวบรวมและการนำเสนอข้อมูล  การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น ตัวแปรสุ่มและการแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่ม ประชากรและการสุ่มตัวอย่าง การประมาณค่า การทดสอบสมมุติฐาน  การทดสอบไคส์แควร์  การวิเคราะห์ ความแปรปรวน  สถิตินอนพาราเมตริก  การวิเคราะห์สหสัมพันธ์  และการถดถอย  อนุกรมเวลา  เลขดัชนี  การพยากรณ์และการตัดสินใจทางธุรกิจ

 

4123603

โปรแกรมประยุกต์ด้านการเงินและการบัญชี

  3(2-2)

 

Programming Application for Finance and Accounting

 

 

ศึกษาข้อมูลทางด้านการเงินและการบัญชี  เช่น บัญชีเงินเดือน บัญชีเจ้าหนี้ ลูกหนี้ บัญชีสินค้าคงคลัง บัญชีวิเคราะห์ต้นทุนและค่าแรง บัญชีต้นทุน และการผลิตตามคำสั่ง บัญชีเพื่อการวิเคราะห์งบการเงิน การเขียนโปรแกรมประยุกต์และการนำโปรแกรมสำเร็จรูปมาประยุกต์ใช้กับงานนี้
     

4123604

โปรแกรมประยุกต์ด้านการควบคุมสินค้า

3(2-2)

 

Programming Application for Inventory Control

 

 

ศึกษาเกี่ยวกับการจัดซื้อ การรับ การจัดส่งสินค้า การควบคุมสินค้าคงคลัง การตัดบัญชี สินค้า การวิเคราะห์ การขยายและการยึดครองตลาด ฝึกเขียนโปรแกรมและการนำโปรแกรมสำเร็จรูปมาประยุกต์ใช้กับงานด้านควบคุมสินค้า

 

 


หลักสูตรการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
295 ถนนราชสีมา แขวงสามเสนใน เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
FAX: 02-2445780 เบอร์โทรศัพท์ 02-2445780