หน้าแรก
รายนามคณาจารย์

หลักสูตร (เดิม) รหัส 47-50
- โครงสร้างหลักสูตร
- แผนการเรียน
- คำอธิบายรายวิชา
- ตารางสอน

หลักสูตร (ใหม่) ตั้งแต่รหัส 51 เป็นต้นไป
- โครงสร้างหลักสูตร
- แผนการเรียน
- คำอธิบายรายวิชา
- ตารางสอน

แนวการสอน รหัส 47-50
แนวการสอน ตั้งแต่รหัส 51
ปฏิทินวิชาการ
กิจการนักศึกษา
สื่อการเรียนการสอน
บทเรียน on-line
ผลงานวิชาการ
งานวิจัย
สัมมนาวิชาการ
ความร่วมมือกับ
หน่วยงานภายนอก
กิจกรรม/
ข่าวประชาสัมพันธ์
การประกันคุณภาพ
โปรแกรมวิชา
siteMap
webboard
contact us
ศูนย์การศึกษาอื่นที่เปิดสอน
- ศูนย์ดุสิตพณิชยการ

 

 

คำอธิบายรายวิชา

หมวดการศึกษาทั่วไป
          กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร       (ไม่น้อยกว่า     9  หน่วยกิต)
            1500117      ภาษาไทยเพื่อการสือสาร (Thai  for Communication)  3(3-0-6)

ศึกษาหลักการและกระบวนการการใช้ภาษาไทยเชิงบูรณาการเพื่อการสื่อสารเน้นการย่อความ สรุปความ ตีความ ขยายความ วิเคราะห์และสังเคราะห์ นำเสนอในรูปแบบรายงานวิชาการอย่างมีประสิทธิภาพ

Study the principles and processes of Thai language integrated with communication skills focusing on summarization, modification, analysis and synthesis of text. Academic report   presentations are also included.

            1500110      ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (English  for  Communication)   3(3-0-6)
                                 

ฝึกการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษที่นำมาใช้ในชีวิตประจำวัน โดยเน้นทักษะการฟังและการพูด และโครงสร้างไวยากรณ์ คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารในชีวิตประจำวัน การออกเสียงที่ถูกต้องและความรู้ทางวัฒนธรรมในการสื่อสารฝึกทักษะต่าง ๆ ทางภาษาอังกฤษผ่านกิจกรรมที่ให้ความสำคัญกับโครงสร้างและความหมายทางภาษา

The course is designed to enable students to communicate in English within the conversational context of everyday activities. English listening and speaking skills with particular attention to grammar, vocabulary related to communicative purposes and proper pronunciation and the cultural aspects of communication are also included. Students are encouraged to develop their English skills through both form-focused and meaning-focused activities.

            1500113      ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียน (English for Study Skills)  3(3-0-6)                               

พัฒนาทักษะการอ่าน การเขียน การฟังและการพูดในบริบททางวิชาการ เนื้อหารายวิชานี้ให้ความสำคัญกับทักษะที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียนในมหาวิทยาลัย ซึ่งรวมถึงการเรียนคำศัพท์ทางวิชาการ กลวิธีการอ่าน การจดบันทึกและการวิจัย โดยการใช้กิจกรรมบูรณาการทางภาษาอังกฤษในการฝึกฝนทักษะดังกล่าว

This course is specifically designed to help students improve their English reading, writing, speaking and listening skills in academic contexts. The course content focuses on important study skills used to achieve various tasks at university. This includes building academic vocabulary, reading, strategies, note-taking and research skills. Students will practice using English skills through various integrated skill activities.

            1500114      ภาษาอังกฤษเชิงสถานการณ์ (English  in Various Situations) 3(3-0-6)                                 

ศึกษาการใช้ภาษาที่เหมาะสมกับบริบททางสังคม ธุรกิจ วิชาชีพ การประยุกต์ใช้กลยุทธ์การอ่านเพื่ออ่านและเขียนจดหมายธุรกิจและอีเมล์  ฝึกทักษะภาษาอังกฤษด้านการฟัง พูด อ่านและเขียน  จากกิจกรรมฝึกทักษะเชิงบูรณาการในสถานการณ์ต่าง ๆ

This course is designed to develop a clear sense of context-appropriate language and learning to use language more appropriately in both social and professional situations. The course content includes conversation in both business and social contexts, application of reading strategies to business reading, writing business letters and e-mails. Students will practice using the four English skills through integrated skill activities in various situations.

            1500115      ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ (English for Academic Purposes) 3(3-0-6)                               

ฝึกทักษะภาษาอังกฤษขั้นสูง การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการการนำเสนองาน การคิดเชิงวิพากษ์  การประยุกต์ใช้คำศัพท์วิชาการและโครงสร้างประโยคในงานวิชาการประเภทต่าง ๆ  เพื่อเตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษในการศึกษาต่อและการสอบวัดความสามารถทางภาษา เช่น TOEIC, IELTS และ TOEFL 

The course is designed to improve the students’ English skills at the advanced level. The course contents include academic English reading and writing as well as presentation and critical thinking skills. Students will be encouraged to apply academic vocabulary and sentence structures in tasks in various academic situations in order to prepare them for further study and for taking English proficiency tests; TOEIC, IELTS and TOEFL.
        
         กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์     (ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต)
            บังคับเรียน 3 หน่วยกิต
            1500116         จริยศาสตร์ (Ethics)  3(3-0-6)                                 

 ศึกษาหลักการพื้นฐานจริยศาสตร์และกระบวนการเสริมสร้างคุณค่าทางจริยธรรม ความดี ความชั่ว ความถูก ความผิด ความยุติธรรม คุณค่า หน้าที่ และความรับผิดชอบ  ตาม แนวทางของการดำเนินชีวิตที่ดีและการบูรณาการหลักปรัชญา จริยศาสตร์ ศาสนา  เพื่อประยุกต์สู่การพัฒนาคุณธรรมที่ยั่งยืนและเสริมสร้างคุณค่าชีวิตที่ดีงามในสังคม

Study the principles of ethics and the process of promoting ethics regarding to virtue, bad, rightness, error, justice, value, obligation and responsibility according to good living pproaches. Integrated processes of philosophy, ethics and religion are included to apply for sustainable development of morality and good life promotion in society.

            เลือกเรียน  3 หน่วยกิต
            2500113      จิตวิทยาเพื่อการพัฒนาตน (Psychology  for  Self – development)  3(3-0-6)

ศึกษาทฤษฎีและหลักการทางจิตวิทยา  ความรู้ด้านสภาวะและกระบวนการทางจิตวิทยาของบุคคลและกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้อง รวมถึงพฤติกรรมมนุษย์ในด้านความหมาย ความสำคัญ ประเภทและเหตุปัจจัยแห่งพฤติกรรมมนุษย์ หลักมนุษยสัมพันธ์  การติดต่อสื่อสาร ภาวะผู้นำและการทำงานเป็นทีม เพื่อการพัฒนาชีวิตให้ดำเนินไปอย่างมีความสุขทั้งส่วนตนและสังคม

Study the psychological theories  and principles,  human psychological conditions,  process and  human behaviors regarding to different aspects; meanings, importance, types, and causes of human behaviors. Principles of human relations, communication, leadership, and team working skills are also included.

            2000105       สุนทรียภาพเพื่อคุณภาพชีวิต (Aesthetic for Quality of  Life)  3(3-0-6)           
                      
ศึกษาความหมาย ความสำคัญและขอบข่ายของสุนทรียภาพ การรับรู้คุณค่าความงามในธรรมชาติและสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น สร้างความตระหนักรู้ในคุณค่าความงาม  ความประณีตของมนุษย์ในบริบทของสังคมและศิลปกรรมแขนงต่างๆ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในวิถีชีวิตและสังคม

Study the meaning and importance of aesthetics regarding natural and artificial tangibles. The student will be encouraged to be aware of the importance of various kinds of art, culture and social context as well as to be able to apply them for enjoying an artistic life in our society.

            2000106      ศิลปะการดำรงชีวิต (The  Art of  Living)  3(3-0-6)                                  

ศึกษาการดำเนินชีวิตและการอยู่ร่วมกันในสังคม การปฏิบัติตนตามธรรมเนียมไทยและสากล ความเข้าใจตนเองและผู้อื่น การพัฒนาบุคลิกภาพ มารยาททางสังคมและการติดต่อสื่อสาร ความเข้าใจในชีวิตและการทำงาน รวมถึงบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว สังคมและการทำงาน

Study the ways of living and how to exist together in society. How to conform to Thai and international customs, self-perception and others, personal development, social manners and  social communication, life and work perception including role, duty and responsibility for oneself, family, society and professions.

         กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์       (ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต)
            2500114      สังคมไทยร่วมสมัย (Contemporary  Thai  Society) 3(3-0-6)                              

ศึกษาการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยในด้านเศรษฐกิจ  สังคม การเมืองและวัฒนธรรมของสังคมเมืองและชนบท  การพัฒนาศักยภาพด้านการคิดวิเคราะห์ สร้างความตระหนักในคุณค่าของคนไทย สังคมไทย เคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ตามโครงสร้างของสังคมไทยและความหลากหลายของวัฒนธรรมไทย  รวมถึงการปรับตัวให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงในสังคมไทย

The course aims at studying the change of Thai society related to economy, society, politics and culture of rural and urban society. Analytical thinking ability, awareness of Thai values, respect of human prestige based on the Thai social structure, cultural diversities as well as self - adjustment are also included.

            2500115      เหตุการณ์โลกร่วมสมัย (Contemporary World Affairs)  3(3-0-6)                                   

ศึกษาการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกในยุคโลกาภิวัตน์ ทั้งด้านการเมืองเศรษฐกิจสังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อมและภัยคุกคามต่างๆ สร้างความรู้ ความเข้าใจและความ สามารถในการคิดวิเคราะห์ แก้ไข ปรับตัว เคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และความหลากหลายทางวัฒนธรรม การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาด้วยสันติวิธี  การปรับตัวให้อยู่ได้ในสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปทั้งในปัจจุบันและอนาคต

Study the changing of society in the age of globalization with regards to economy, society, politics, cultural, environment and current endangered issues. Students will be rained and encouraged to develop analytical thinking ability and to be aware of their own values and to pay respect to their human dignity as well as cultural diversities. Self-adjustment for social life is also introduced in the course.

      2500107      มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม (Man and  Environment)  3(3-0-6)                                  

ศึกษาแนวคิดพื้นฐานด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ความสัมพันธ์ ระหว่างวิถีการดำรงชีวิตของมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม นิเวศวิทยาธรรมชาติ นิเวศวิทยาเมือง ปัญหาประชากร การตั้งถิ่นฐานและการขยายตัวของเมือง คุณภาพชีวิตในเมือง ปัญหาสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเมือง  การมีส่วนร่วมในการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม  แนวทางการจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในเขตเมืองเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

Study  of the man and his impact on the environment. The course will explore conceptual basic of environmental and natural resources, relationships between man and environment, natural ecosystem, urban ecosystems, population problems, human settlement and urban growth, uality of life in urban area, environmental problems in natural and urban environment, participation in environmental conservation and promotion, natural and urban environmental management for sustainable development. 

            กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์   (ไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต)
            4000111      เทคโนโลยีสารสนเทศ (nformation Technology)  3(2-2-5)                                    

ศึกษาองค์ประกอบ บทบาท ความสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีการสื่อสารและระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  ฐานข้อมูล การจัดการสารสนเทศและระบบสารสนเทศ  เทคโนโลยีสารสนเทศกับการจัดการความรู้  กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในวิชาชีพ  แนวโน้มของเทคโนโลยีสารสนเทศในอนาคต การฝึกปฏิบัติใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตประจำวันและการเรียนรู้ตลอดชีวิต  รวมทั้งเทคโนโลยีสารสนเทศในสถานศึกษาและในแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต

Study the components, roles and significance of information technology, computer technology and communication technology including networks, the Internet, and databases. This includes information management, information systems, information technology and knowledge management, information related laws, information application for careers, information trends, and information practice, particularly in educational institutes and other learning sources for life-long learning.

            4000110      การคิดและการตัดสินใจ (Thinking and Decision Making)  3(3-0-6)   

หลักการและกระบวนการคิดของมนุษย์  ตรรกศาสตร์และการใช้เหตุผล  ความคิดสร้างสรรค์ ข้อมูลและการ วิเคราะห์ข้อมูล  กระบวนการตัดสินใจ การคิดแก้ปัญหา  การใช้วิจารณญาณเพื่อให้รู้จักคิดเป็นและการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

Study the principles and processes of human thinking, particularly logical and rational thinking. Students will enhance their creative thinking skills, information and data analysis, and decisions making. Problem solving strategies and attentive thinking are employed to encourage students to apply these  principles and processes for their lives.

            4000109      วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน (Science for Daily Life)  3(3-0-6)                                  

ศึกษาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  การประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวันเกี่ยวกับอาหาร เครื่องนุ่งห่ม  ที่อยู่อาศัย ยารักษาโรค การออกกำลังกาย การพักผ่อน เครื่องสำอาง พลังงาน  เทคโนโลยีและการปฏิบัติตนเพื่อสุขภาพที่ดี

Study the scientific processes and application for daily life including food, costumes, living places, medication, exercises, recreation, cosmetics, energy, technology and how to be good health.

หมวดวิชาเฉพาะ
     วิชาแกน
            3631101      การจัดการการเงิน (Financial  Management) 3(3-0-6)
                                
ศึกษาถึงบทบาทและหน้าที่ของผู้บริหารการเงิน เป้าหมายในการจัดการทางการเงิน เทคนิคในการวิเคราะห์และวางแผนทางการเงินให้มีประสิทธิภาพ รวมทั้งเทคนิควิธีการตัดสินใจในการจัดหาเงินทุน ต้นทุนของเงินทุน การจัดสรรเงินทุน การจัดสรรกำไรและเงินปันผล การกำหนดมูลค่าธุรกิจ การขยายกิจการ การซื้อกิจการ การควบรวมกิจการ การขายกิจการ และการเลิกกิจการ

The study of  the financial manager’s roles and the financial management scopes and objectives. The scopes of financial management include financial planning, analyzing, and decision making technique about capitalization, cost of capital , funds allocation, profits allocation and dividends distribution, business valuation, expansion, take over, merging, termination ,and liquidation

           3643101      การจัดการทางการตลาด (Marketing Management) 3(3-0-6)
                                
ศึกษาถึงความหมาย ความสำคัญ หน้าที่และแนวคิดทางการตลาด ขอบข่ายงาน การจัดการการตลาด การวิเคราะห์ การวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์  ราคา  การจัดจำหน่าย การส่งเสริมการตลาด การปฏิบัติตามแผน และการควบคุมทางการตลาด  โดยคำนึงถึงจรรยาบรรณและความรับผิดชอบของการตลาดที่มีต่อเศรษฐกิจและสังคม

Study the function meaning an important of marketing the network of marketing  management analysis strategy planning of product price place and promotion implementation and marketing controlling reliance and responsibility of marketing that effect of social and economic

            3611201      การจัดการและพฤติกรรมองค์การ
(Organization Behavior and Management) 3(3-0-6)


ศึกษาถึงกระบวนการในการบริหารได้แก่ การวางแผน การจัดองค์การ การอำนวยการ และการควบคุมงาน อีกทั้งยังรวมถึงการศึกษาพฤติกรรมของบุคคลในองค์การที่ครอบคลุมถึงภาวะผู้นำ การจูงใจ ลักษณะของกลุ่ม การทำงานเป็นทีม การติดต่อสื่อสาร การรับรู้ การเรียนรู้ และการตัดสินใจ

Study of the administrative processes which are planning, organizing, directing and controlling. This course also includes the employees’ behavior in the organization which covers leadership, motivation, team characteristic team-building, communication, responding, studying, and decision making.

            2562308      เศรษฐศาสตร์จุลภาค 1 (Microeconomics 1) 3(3-0-6)
                                 
 ศึกษาแนวคิดและการประยุกต์ใช้ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ การทำงานของระบบเศรษฐกิจในการแก้ไขปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจ อุปสงค์  อุปทาน  ความยืดหยุ่น ดุลยภาพของตลาด ทฤษฎีพฤติกรรมผู้บริโภค  ทฤษฎีการผลิต  ต้นทุนการผลิต  การกำหนดราคาและปริมาณการผลิตสินค้าและบริการในตลาดต่างๆ การกำหนดราคาปัจจัยการผลิต  ความล้มเหลวของตลาด และบทบาทของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว

Study the concepts and application of economic theory, functions of economic system to solve the basic economic problems, demand, supply, elasticity, market equilibrium, consumer behavior theory, production theory, production cost, pricing and amount of production of merchandises and services in various markets, pricing of production factors, market  failure and roles of government to solve such problems.

           3592102      เศรษฐศาสตร์มหภาค 1 (Macroeconomics 1) 3(3-0-6)
                                   
ศึกษาถึงทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ เกี่ยวกับกลไกของระบบเศรษฐกิจมหภาค  และ เสถียรภาพระบบเศรษฐกิจ  บัญชีรายได้ประชาชาติ  การใช้จ่ายมวลรวม  รายได้ประชาชาติดุลยภาพ รวมถึงมาตรการในการรักษาเสถียรภาพระบบเศรษฐกิจ เช่น นโยบายการคลัง  นโยบายการเงิน ตลอดจนทฤษฎีการค้า และ การเงินระหว่างประเทศ  ทฤษฎีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ และ การพัฒนาเศรษฐกิจ รวมถึงแนวคิดใหม่ในการพัฒนาเศรษฐกิจ เช่น การพัฒนาแบบยั่งยืน เศรษฐกิจพอเพียง และ เศรษฐศาสตร์แนวพุทธ เป็นต้น

Study the economic theory related to mechanisms of the macroeconomic system and stability of the economic system, national income account, gross spending, national income, equilibrium, including measures to maintain stability of the economic system such as fiscal policy, financial policy, trade theory and international finance, economic growth theory and economic development, as well as new economic development concepts such as sustainable development, self sufficiency economy and Buddhist conceptual economy.

            2562302      กฎหมายการพาณิชย์ (Commercial  Laws) 3(3-0-6)
                                 
ศึกษากฎหมายที่เกี่ยวกับ การจัดตั้งและการจัดองค์กรทางธุรกิจ หลักกฎหมายเบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกรรมทางธุรกิจ เช่น กฎหมายลักษณะหนี้ นิติกรรม สัญญา ซื้อขาย เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ ยืม ค้ำประกัน จำนอง ตั๋วเงิน การจ้าง แรงงาน ตัวแทน นายหน้า และศึกษากฎหมายเกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ

This course aims to study laws with relate to from and manage business organization, study in principles business transaction laws such as obligation to juristic, acts contract, sale contract, hire property, hire purchase, loans guarantees, mortage, bill and notes, labour law, agent, brorerage and intermational trade laws.      

            3821101      การบัญชีขั้นต้น (Principles of Accounting) 3(2-2-5)
                                 
 ศึกษาความรู้เกี่ยวกับการบัญชี แม่บทการบัญชี เอกสารทางการบัญชี กฎหมายเกี่ยวกับการบัญชี หลักการและวิธีการบันทึกบัญชีตามหลักการบัญชีคู่ วงจรการบัญชีสมุดบันทึกรายการขั้นต้นและขั้นปลาย หลักการและวิธีการของระบบใบสำคัญ การบัญชีเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม การจัดทำงบการเงิน สำหรับกิจการบริการ กิจการพาณิชยกรรม และกิจการอุตสาหกรรม และแนะนำการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปกับงานบัญชี
 
Study of the accounting principles, accounting documents, accounting laws, principles and methods of recording double-entry system, accounting  cycle, records of transaction, principles and procedures of voucher system, accounting for value added tax. This course also covers the preparation of financial statement for service business, trading and manufacturing firms introducing a study of accounting software package.                             

            1553619        ภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาวิชาชีพทางธุรกิจ
(English for Business Profession Development)  3(3-0-6)


ศึกษาคำศัพท์เฉพาะทางธุรกิจและฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ โดยใช้คำศัพท์ สำนวนที่ใช้ในการสื่อสารทางธุรกิจ ฝึกการพูดในที่ชุมชนและการพูดสื่อสารในการประชุม การฟังเพื่อสรุปความจากการประชุมสัมมนาวิชาการ การอ่านและเขียนรายงานการวิเคราะห์ทางการเงิน การบัญชี และ การตลาด

Students study the business terminology and practice English skills, listening, speaking, reading and writing using vocabularies and expressions related to business communication. Public speaking, speaking in business meeting, listening the academic seminars, reading and writing the analysis reports with regards to finance, accounting and marketing are also included

            1552623      ภาษาอังกฤษสำหรับนักบัญชี (English for Accountant) 3 (3-0-6)

ศึกษาการฝึกทักษะภาษาอังกฤษโดยใช้คำศัพท์และสำนวนที่จำเป็นสำหรับงานบัญชีและการเงิน เพื่อเป็นพื้นฐานในการศึกษาขั้นสูง คำศัพท์เฉพาะ แนวคิดและเอกสารทางธุรกิจบัญชีและการเงิน มุ่งเน้นทางด้านการบัญชีการเงินและการบัญชีการจัดการได้แก่ องค์กรธุรกิจ ต้นทุน และการเงิน

Students practice English skills needed for communication in the areas of accounting to provide a solid basis for more advanced study.  Terminology, idioms, concepts and typical business documents appropriate to the accounting business will be studied in this course.

            653205        ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการทางธุรกิจ
(Information System  for Business Management)  3(3-0-6)

                                 
 ศึกษาความสำคัญของข้อมูล สารสนเทศ รูปแบบการตัดสินใจ และระบบสารสนเทศในองค์กร โครงสร้างของระบบสารสนเทศ โครงสร้างของฐานข้อมูล ฮาร์ดแวร์ ซอฟแวร์ และเทคโนโลยีสื่อสารระบบสารสนเทศทั้งภายในและระหว่างองค์กร เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในระบบสารสนเทศเพื่อการประมวลผลรายการ ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ และระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหารระดับสูง

This course aims to study the importance of data, information, and decision making models; information systems in organizations, information structure, database structure, hardware. software, intranet, extranet, and internet in order to apply such knowledge in Transaction Processing Systems (TPSs), Management Information Systems (MISs), Decision Support Systems (DSSs), and Executive Information Systems (EISs).
           
            4112105      สถิติธุรกิจ (Business Statistics)  3(3-0-6)

 ศึกษาขอบเขตและประโยชน์ของวิชาสถิติโดยเฉพาะด้านธุรกิจ ลักษณะของข้อมูลทางธุรกิจและวิธีการเก็บข้อมูล ทฤษฎีความน่าจะเป็นเบื้องต้น ตัวแปรสุ่ม การแจกแจงแบบไฮเพอร์จีออเมตริก ทวินาม ปัวซองและปกติ การแจกแจงของค่าที่ได้จากตัวอย่างการประมาณค่าเฉลี่ย ความแปรปรวนและสัดส่วนของประชากร การทดสอบสมมติฐาน สำหรับหนึ่งและสองประชากร ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพทางสถิติ เลขดัชนี อนุกรมเวลา สถิติที่ไม่ใช้พารามิเตอร์ การพยากรณ์และการตัดสินใจทางธุรกิจ

The study of the scope and benefits of statistics to the business which included the type of data, data collection; and the fundamental of statistics theory, that are probabilities time and series, random variable, means, median, variant, standard deviation, population hypergeomatric distribution, normal and poison distribution, sample distribution, the hypothesis for binomial and polynomial, time and index, non-parametric statistic, forecasting, and business decision making. 

            3593301      การวิเคราะห์เชิงปริมาณ (Quantitative Analysis)  3(3-0-6)                 

  ศึกษาถึงกระบวนการตัดสินใจ และประโยชน์ของการใช้เทคนิคทางคณิตศาสตร์เชิงปริมาณเพื่อช่วยในการตัดสินใจ ได้แก่ ความน่าจะเป็น แผนภูมิเพื่อ การตัดสินใจ (Decision Trees) ตัวแบบเชิงสินค้าคงคลัง (Inventory Model) โปรแกรมเชิงเส้นตรง (Linear Programming) ปัญหาการขนส่ง (Transportation) เทคนิคการประเมินผลและการตรวจสอบโครงการ (PERT/CPM) ตัวแบบของมาร์กอฟ (Markov Model) ทฤษฎีเกม (Game Theory) แถวรอคอย (Queueing) และการจำลองเหตุการณ์ (Simulation)

The study of decision making process assisted by the quantitative technique such as Probabilities, Decision trees, Inventory model, Linear programming, Transportation,PERT/CPM, Markov Model, Game Theory, Queuing, and Simulation

            3822201      การภาษีอากร (Taxation) 3(3-0-6)

ศึกษาหลักเกณฑ์และวิธีการจัดเก็บภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร ได้แก่ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย  ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ อากรแสตมป์ ตลอดจนภาษีสรรพสามิต ภาษีศุลกากร ภาษีบำรุงท้องถิ่น
  
A study of the principles and methods of collecting taxes and duties according to the Revenue Code such as personal income tax, withholding tax, corporate income tax, value added tax, specific business tax, duty stamp including excise tax, customs duty and local maintenance tax.

            3604201      การจัดการเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management) 3(3-0-6)
                                 
  ศึกษากระบวนการจัดการกลยุทธ์การตรวจสอบและวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์การเพื่อใช้ในการตัดสินใจของฝ่ายบริหารระดับสูงในการกำหนดทิศทางวัตถุประสงค์ และกลยุทธ์ขององค์การในระดับต่างๆ และศึกษาถึงขั้นตอนและปัจจัยที่จะส่งผลกระทบต่อการนำแผนกลยุทธ์ไปปฏิบัติ เทคนิค และเครื่องมือในการประเมินและติดตามผลการจัดการเชิงกลยุทธ์ ตลอดจนหลักจริยธรรมของนักบริหารและความรับผิดชอบต่อสภาพแวดล้อม และสังคมอย่างเหมาะสม

A study of the strategic management processes, observation and investigation of internal and external environment for top management; to formulate the vision, objectives and strategy of the organization at every level. This course also covers the processes and factors that impact implementation, techniques as the follow up and evaluation tools as well as management ethics and appropriate social responsibility.

            3603201      การจัดการการผลิตและการดำเนินการ
(Operations and  Production  Management) 3(3-0-6)

                                  
  ศึกษาลักษณะและความสำคัญของการผลิต ปัจจัยที่เกี่ยวกับการตัดสินใจการผลิตซึ่งรวมถึงระบบการผลิต การจัดองค์การเพื่อการผลิต การวางแผนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และกำลังการผลิตการวางแผนและกระบวนการผลิต การบริหารและควบคุมห่วงโซ่อุปทาน รวมถึงการจัดการสินค้าคงคลัง การจัดการวัตถุดิบและสินค้าสำเร็จรูป การจัดการเครือข่ายลอจิสติกส์ อย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่ การขนส่ง การเก็บรักษา การกระจายสินค้า และการควบคุมสินค้าคงเหลือ เป็นต้น

A study of the characteristics and importance of production, production decisions factors including production systems, production organization, planning on products and production capacity and processes, supply chain control and management, inventory management, material and finished goods management, logistics management efficiency, i.e. transportation, stock, distribution and inventory control.

             3622401         การจัดการทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Management) 3(3-0-6)

 ศึกษาความเป็นมา ทฤษฎีและหลักการในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ขอบข่ายหน้าที่ความรับผิดชอบและขั้นตอนในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ การวิเคราะห์งาน การวางแผนกำลังคน การสรรหา การคัดเลือก การวิจัยและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การประเมินผล และปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์
 
A study of the background, theory, and principles of human resource management; responsibilities, roles, and processes in human resource management; work analysis; manpower planning; finding and selection; research and development of human resources, appraisal, and factors related to human resource management.

            3603101      การวิจัยทางธุรกิจ (Business Research) 3(2-2-5)
                                 
ศึกษาความหมาย บทบาท ความสำคัญ และประโยชน์ของการวิจัยทางธุรกิจ  จรรยาบรรณของนักวิจัย ประเภทของการวิจัยทางธุรกิจ ขั้นตอนการวิจัย การเลือกหัวข้อการวิจัย การกำหนดจุดมุ่งหมายและขอบข่ายของงานวิจัย เครื่องมือการวิจัย การกำหนดตัวแปร ประชากร และกลุ่มตัวอย่าง การตั้งสมมติฐาน และวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล การเลือกสถิติที่สอดคล้องกับการวิจัยแบบต่าง ๆ  การวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนรายงานการวิจัย และการประเมินผลการวิจัย

A study of the terminology, role, importance, and benefits of business research; ethics, categorization, processes, the research topic choosing, define research objectives and scopes, research tools, define variable, populations, sampling, and hypothesis, choosing of appropriate tools and  methodology of data collection, appropriate statistics methods choosing for various types of research, data analysis, research report  writing and assessment.

     วิชาบังคับ
            3821103      การบัญชีขั้นกลาง 1 (Intermediate Accounting 1)  3(2-2-5)
                                 
 ศึกษาหลักการและวิธีการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับรายการสินทรัพย์ การจำแนกประเภทสินทรัพย์ทั้งประเภทสินทรัพย์หมุนเวียน และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน การตีราคา การกำหนดมูลค่า การจัดแบ่งส่วนสินทรัพย์เป็นต้นทุนและค่าใช้จ่ายตามหลักการบัญชี การด้อยค่าของสินทรัพย์ การแสดงรายการสินทรัพย์ในงบการเงิน หลักการเปิดเผยข้อมูลสินทรัพย์ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

A study of the principles and methods for recording various types of assets. Students will learn about classifying, valuation and measurement of assets, allocating expenditure as assets or expenses in accordance with generally accepted principles. The course also covers the presentation and disclosure of assets in a footnotes to a
financial statement.

            3822102      การบัญชีขั้นกลาง 2 (Intermediate Accounting 2) 3(2-2-5)
                                 
 ศึกษาหลักการและวิธีการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับหนี้สิน หลักเกณฑ์และกระบวนการเกี่ยวกับการรับรู้ การจัดประเภท การวัดมูลค่า การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลหนี้สินหมุนเวียนและหนี้สินไม่หมุนเวียน แต่ละประเภท การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับส่วนของเจ้าของ การบันทึกบัญชีห้างหุ้นส่วน การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับบริษัทจำกัดและบริษัทมหาชนจำกัด การจ่ายผลตอบเทนโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ การคำนวณกำไรต่อหุ้น งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น งบกระแสเงินสดและงบการเงินระหว่างกาล

A study of the principles and methods for recording liabilities, criteria and process of recognition, classification, measurement and disclosure of current and non-current liabilities. This course also covers methods of recording owners’ equity account, partnership account, company account and corporation account including allocating shares, earnings per share, statement of changes of shareholders, statement of cash flows and interim financial statements.

                3823101      การบัญชีขั้นสูง 1(Advanced Accounting 1) 3(2-2-5)
                                 
 ศึกษาการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับการแก้ไขข้อผิดพลาดทางการบัญชีและการเปลี่ยนแปลงทางการบัญชี การบัญชีสำหรับการปรับโครงสร้างหนี้ การบัญชีสำหรับกิจการร่วมค้า ฝากขาย ขายผ่อนชำระและเช่าซื้อ สัญญาเช่า ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์สัญญาก่อสร้าง การบัญชีกองทุน และกิจการที่ไม่แสวงหากำไร การดำเนินธุรกิจด้านการลงทุนการจัดทำงบการเงินจากรายการที่บันทึกบัญชีไม่สมบูรณ์

A study of the methods for recording the correction of accounting errors and changes in accounting including the accounting for troubled debt restructuring, joint venture, consignment sales, installment sales and hire purchases, leasing contracts, estate businesses, construction contracts. This course also covers the accounting for fund and non-profit business, investment business and the preparation of financial statement from incomplete accounting transaction.

            3823102      การบัญชีขั้นสูง 2 (Advanced Accounting 2)  3(2-2-5)
                                 
 ศึกษาการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับสำนักงานใหญ่และสาขา การรวมธุรกิจ การบัญชีเกี่ยวกับเงินลงทุนในบริษัทร่วมและบริษัทย่อย รายการระหว่างบริษัทในเครือ การจัดทำงบการเงินรวม การถือหุ้นระหว่างบริษัทในเครือ การจัดทำงบการเงินจำแนกตามส่วนงาน การบัญชีสำหรับการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

A study of the methods for recording the accounting for headquarter and branches, business combination, investment in joint venture, subsidiary and affiliated company. This course also covers the preparation of consolidated financial statements, shareholding in affiliated company, preparation of financial statement for entity and the accounting for currency exchange.

             3824303      การบัญชีการเงินและรายงานการเงิน
(Financial Accounting and Reporting) 3(3-0-6)

                                 
 ศึกษาการนำเสนอรายงานการเงินและการเปิดเผยข้อมูลทางการบัญชี วิธีการและเครื่องมือในการวิเคราะห์รายงานการเงินและข้อมูลทางการบัญชีเพื่อการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจ ผลกระทบต่อรายงานการเงินจากการเลือกใช้นโยบายการบัญชีที่แตกต่างกัน การประเมินจุดอ่อนและข้อจำกัดของรายงานการเงินและการปรับรายงานการเงินจากผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงในระดับราคา
 
Study presenting financial report and disclosure of accounting information, methods and tools for analyzing financial report and accounting information for decision making, impacts of using different types of accounting policies on financial report. This course also covers the evaluation of weaknesses of accounting information and limitations in financial report including report adjustment according to the impacts of price level change.

            3822101      การบัญชีต้นทุน (Cost Accounting  )  3(2-2-5)
                                                                                                                                            
 ศึกษาบทบาทของการบัญชีต้นทุน แนวคิดต้นทุนและคำนิยามที่เกี่ยวข้อง หลักการและกระบวนการของการบัญชีต้นทุน การปันส่วนต้นทุน การบัญชีต้นทุนงานสั่งทำ การบัญชีต้นทุนช่วงการผลิต การบัญชีต้นทุนมาตรฐาน การวิเคราะห์ผลต่างที่เกิดขึ้นการบัญชีต้นทุนผลิตภัณฑ์ร่วมและผลิตภัณฑ์พลอยได้ การบัญชีสำหรับเศษวัสดุของเสีย และของมีตำหนิ การบัญชีต้นทุนฐานกิจกรรม
 
A study of the roles of cost accounting, concepts and related definition of cost, the principles and process of cost accounting, cost allocation, the accounting for job order costing, process costing, cost of production, standard cost. This course also covers an analysis of variance, the accounting for manufacturing cost and its by products, accounting for scrap materials, spoilage and defective goods including accounting for activity base costing.

            3822103      การบริหารต้นทุน (Cost Management)  3(2-2-5)
                                 
 ศึกษาวัตถุประสงค์และขอบเขตของการบัญชีต้นทุนและการบัญชีบริหาร แนวคิด การวิเคราะห์พฤติกรรมต้นทุนและเทคนิคในการประมาณต้นทุน วิธีการต้นทุนผันแปรและต้นทุนรวม  การกำหนดราคาสินค้า  การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของต้นทุน–ปริมาณ– กำไร การจัดทำงบประมาณ  การใช้ข้อมูลต้นทุนเพื่อการตัดสินใจ การวิเคราะห์รายจ่ายลงทุน การบัญชีตามความรับผิดชอบและการวัดผลปฏิบัติงาน การกำหนดราคาโอน 

A study of the objectives and scope of cost accounting and administrative accounting, concepts of the analysis of cost behaviors, cost approximation techniques, absorption and variable cost accounting. This course also covers an analysis of relationship between cost, volume and profit, budgetary preparation, the use of cost information in decision making, capital expenditure analysis for investment decision, responsibility accounting and performance evaluation and determining of transfer pricing.

              3823302        การสอบบัญชีและบริการให้ความเชื่อมั่น
(Auditing and Assurance Services)   3(2-2-5)                 

ศึกษาแนวคิดทั่วไปและแม่บทของมาตรฐานการสอบบัญชี ความหมายและวัตถุประสงค์ของการสอบบัญชี กฎหมายและพระราชบัญญัติเกี่ยวกับการสอบบัญชี จรรยาบรรณและความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี ข้อตกลงในการรับงานสอบบัญชี การทุจริตและข้อผิดพลาด การประเมินความเสี่ยงในการสอบบัญชีและการวางแผนการสอบบัญชี ความหมายของหลักฐานการสอบบัญชี วิธีการรวบรวมหลักฐาน การจัดทำกระดาษทำการของผู้สอบบัญชี  วิธีการตรวจสอบในแต่ละวงจรรายการค้า การตรวจสอบที่สำคัญเฉพาะ กรณี  การสรุปผลการตรวจสอบและการจัดทำรายงาน การสอบบัญชีการบริการเกี่ยวเนื่องและบริการตรวจสอบอื่น แนวทางการตรวจสอบบัญชีด้วยคอมพิวเตอร์ การควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชีการบริหารสำนักงานสอบบัญชี และความรู้เบื้องต้นทางบัญชีนิติเวช

A study of the framework of standards on auditing, law and act of auditing, ethics and responsibilities of auditors, agreements on auditing, risk assessment in auditing and audit planning. This course also covers concepts of integrated relationship among auditing variables, methods of collecting evidences, documentation of audit evidences, methods of auditing in various types of business including special auditing for specific case. This course also covers summary of auditing and the preparation of audit reports, others auditing services, guideline for computerize auditing, quality control of auditing, auditing office management including forensic accounting.

            3823301      การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
(Internal  Control and Auditing)
  3(3-0-6)
                                 
 ศึกษาวิวัฒนาการและแนวความคิดเกี่ยวกับการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน มาตรฐานแห่งวิชาชีพตรวจสอบภายใน หน้าที่ ความรับผิดชอบและขอบเขตการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน จริยธรรมของผู้ตรวจสอบภายใน การวางแผน การตรวจสอบภายใน  การวิเคราะห์ความเสี่ยงและการประเมินประสิทธิภาพระบบการควบคุมภายใน การปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน การรายงานและการประเมินผลงานการตรวจสอบภายใน การจัดการองค์กร การบริหารหน่วยงานตรวจสอบภายใน          บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการการตรวจสอบ และแนวคิดเกี่ยวกับบรรษัทภิบาล

A study of  the developments and concepts of internal control and  internal audit , Professional Practice Framework for Internal Auditing, roles, responsibilities and scope of works for internal auditor, auditor’s ethics, internal audit planning, risk assessment and evaluation of internal control efficiency, internal audit function, report and evaluation of internal audit, managing the internal audit activity, roles and scope of authority of audit committee including concepts about corporate governance.

            3822301      ระบบสารสนเทศทางการบัญชี (Accounting Information System)  3(2-2-5)

ศึกษาการนำเทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้กับงานด้านบัญชี การศึกษาถึงหลักการออกแบบ วิเคราะห์ระบบสารสนเทศ และการออกแบบฐานข้อมูล การประมวลผลรายการค้า การควบคุมภายใน และระบบวงจรรายได้ รายจ่าย การผลิต และ การบัญชี             แยกประเภท ซอฟต์แวร์ทางการบัญชีและ การพาณิชย์อิเลคโทรนิค รวมทั้งความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการวางแผนควบคุมทรัพยากร(Enterprise Resources Planning)
 
A study of the use of information technology in accounting, a study of the principles of accounting information system analysis and database design, data processing, internal control, the revenue cycle, expenditure cycle and production cycle. This course also covers the accounting for ledger account, accounting and electronic commercial software; including general knowledge about Enterprise Resources Planning.

            3823303      โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานทางบัญชี (Accounting Software) 3(2-2-5)
                                 
ศึกษาการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้กับงานด้านบัญชี โดยศึกษาการใช้โปรแกรมMicrosoft Excel และโปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับงานด้านบัญชี การออกแบบโปรแกรมสำเร็จรูปด้านบัญชี รวมทั้งการออกแบบรายงานทางการบัญชีที่ได้มาจากโปรแกรมสำเร็จรูป

A study of the use of information technology in accounting, the use of Microsoft Excel program and accounting software package, accounting software design; including financial statement design from accounting software.

            3823205      การบัญชีภาษีอากร (Tax Accounting)  3(3-0-6)

ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการบัญชีการเงินและการบัญชีภาษีอากร ความแตกต่างระหว่าง กำไรสุทธิตามมาตรฐานการบัญชีและกำไรสุทธิตามประมวลรัษฎากร การปรับปรุงกำไรสุทธิตามมาตรฐานบัญชีให้เป็นไปตามประมวลรัษฎากร การบันทึก บัญชีที่เกี่ยวข้องกับภาษีอากรได้แก่ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ภาษีมูลค่าเพิ่ม อากรแสตมป์ ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี  ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีศุลกากร ภาษีสรรพสามิต การจัดทำรายงานและการยื่นแบบแสดงรายการต่างๆ ตลอดจนจริยธรรม ของวิชาชีพบัญชี

A study of the relationship between financial accounting and tax accounting, the differences between net profit according to generally accepted accounting principles and net profit according to the Revenue Code, net profit adjustment according to generally accepted accounting principles and the Revenue Code. Students will study about methods for recording tax such as personal income tax, corporate income tax, withholding tax, value added tax, stamp duty, deferred income tax, specific business tax, customs duty and excise tax. The course also covers ethical issues and the preparation of accounting report for tax purpose.

            3824901      สัมมนาทางการบัญชี (Seminar in  Accounting) 3(2-2-5)
                                 
 ศึกษาเกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชีที่ประกาศใช้ในปัจจุบัน การวิเคราะห์และอภิปรายประเด็นร่วมสมัยทางการบัญชี จรรยาบรรณวิชาชีพ และกรณีศึกษาต่างๆ

The course focuses an analysis and discussion in thai accounting standards and problems which might accur during the course. This course also covers current accounting issuses and ethic through case studies.

     วิชาเลือก
            3824203      การบริหารภาษีอากร ( Tax Management) 3(3-0-6)
                                
 ศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับภาษีทั้งหมด หลักการการวางแผนภาษีที่ดี แนวทางการปฏิบัติภาษีที่ถูกต้อง การวางแผนในส่วนของภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และภาษีอื่น ๆ นอกจากนี้ยังศึกษากฎหมายและแนวปฎิบัติอื่น เช่น พระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน  พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด

A study of all tax laws, principles of tax planning, tax guideline, planning of personal income tax, corporate income tax, withholding tax, value added tax, specific business tax and other taxes. Besides, students will study about laws and other guidelines such as the investment promotion act, the public company act.

            3824204      ปัญหาการภาษีอากร (Tax Problems)   3(3-0-6)

ศึกษาการวิเคราะห์ ปัญหาภาษีอากร จากคำวินิจฉัย ข้อหารือ คำพิพากษาผล กระทบต่างๆ จากการออกกฎหมายใหม่ ได้แก่ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคลภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีหัก ณ ที่จ่ายและภาษีอื่น รวมทั้งกรณีศึกษาต่าง ๆ

A study of the tax analysis through judgements, impacts from issuing new laws; such as personal income tax, corporate income tax, value added tax, withholding tax and other taxes including case studies.

            3823202      การบัญชีสหกรณ์  (Co – operative Accounting ) 3(3-0-6)
                                 
ศึกษาหลักการและวิธีการของสหกรณ์ เปรียบเทียบกับระบบบัญชีทั่วไป การรายงานการเงิน ระเบียบของสหกรณ์ประเภทต่างๆ  เช่น สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์ร้านค้า สหกรณ์ออมทรัพย์  สหกรณ์การประมง สหกรณ์นิคม สหกรณ์บริการ และสหกรณ์ เครดิตยูเนี่ยน

A study of the principles and methods of co-operative compare with general accounting system, the preparation of financial report, regulations of co-operative such as agricultural co-operative, saving co-operative, fishery co-operative, lansettlment co-operative, service co-operative and credit union co-operative.

            3824302         จรรยาบรรณวิชาชีพบัญชีและบรรษัทภิบาล
(Accounting Ethics and Corporate Governance)   3(3-0-6)

                            
 ศึกษาลักษณะ แนวคิด ขอบเขตและปัจจัยพื้นฐานของวิชาชีพทางบัญชี หน้าที่ ความรับผิดชอบที่ถูกต้อง ความซื่อสัตย์  ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล  คณะ องค์การหน้าที่และความรับผิดชอบต่อสังคม  การสร้างจิตสำนึกที่ดี การใช้จิตวิทยาในการบริหารธุรกิจ การให้คำปรึกษา วิธีการแก้ไขและชี้แนะ การจูงใจไปในทิศทางที่ถูกต้อง การใช้จริยธรรมการประกอบวิชาชีพ บรรษัทภิบาล โดยใช้กรณีตัวอย่าง

A study of the characteristics, concepts, scope and basic element of accounting profession, roles and responsibilities, honesty, relationship among personal, group and organization, social duties and responsibilities, cultivating morale and the use of psychology for business management, counseling and advising, motivation morale for accounting profession  and corporate governance through the use of case studies.

            3823201     การบัญชีเศรษฐกิจพอเพียง (Accounting for Sufficiency Economy)  3(3-0-6)
                                 
ศึกษาความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงและการนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน การนำความรู้ทางการบัญชีและการวิเคราะห์ทางการเงิน มาใช้เป็นเครื่องมือพื้นฐาน ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคล ครอบครัว และชุมชน แนวคิดเกี่ยวกับเงินและการออม การวางแผนการใช้จ่ายและการทำงบประมาณส่วนบุคคล การลงทุนส่วนบุคคล และความรู้เกี่ยวกับภาษีและการบริหารภาษีส่วนบุคคล การบริหารเงินเพื่ออนาคต

A study of knowledge about sufficiency economy in everyday life, the use of accounting knowledge and financial analysis as a basic tools for leading sufficiency economy in personal level, family level and community level. This course also covers concepts about money and saving, expense planning, personal budget planning, personal investment and knowledge about tax and personal tax management including money management for the future.

           3824801      การฝึกงานด้านการบัญชี (Accounting Apprenticeship)    3 (150)
                                 
  การฝึกการทำงาน และการปฏิบัติงาน  ตลอดจนการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในการทำงาน โดยมุ่งเน้นให้นักศึกษาสามารถนำทฤษฏีไปประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานจริง  จัดให้นักศึกษาเข้าฝึกในสถานการณ์จริงหรือจำลองโดยต้องเป็นการจัดทำบัญชีเพื่อเสนอรายงานทางการเงินให้กับบุคคลภายนอกองค์กรและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง การจัดทำรายงานที่เกี่ยวข้องกับภาษีที่ยื่นต่อกรมสรรพากร
 
Accounting apprenticeship will provide students with training in real working situations and also teach how to solve the problems. This course emphasizes  how students can apply theory in real working situations.  Students will be trained in a real enterprise or by a dumny company  in order to present the financial statement to third party person and related government office; including preparation of tax related report to submit to the Revenue Department.  

   3821102    พื้นฐานการบัญชี (Introduction to Accounting)   3(2-2-5)
(สำหรับนักศึกษานอกหลักสูตร)            
     
ศึกษาความสำคัญของข้อมูลทางการบัญชี บทบาทหน้าที่ของหน่วยงานบัญชีในองค์กร หลักการและวิธีการทางการบัญชีตามวงจรการบัญชี การจัดทำงบการเงิน การบันทึกบัญชี และการควบคุมภายในเกี่ยวกับสินทรัพย์ หนี้สิน ส่วนของเจ้าของ ในกิจการบุคคลคนเดียว ห้างหุ้นส่วน บริษัทจำกัด และการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นจากงบการเงิน

A study of the importance of accounting data, roles and responsibilities of accounting department in organization, principles and methods of accounting according to accounting cycle, preparation of financial statement, account recording, internal control of assets, liabilities and owners’ equity in sole proprietorship, partnership and corporation including an analysis of primary data from financial report.

         3823204            การบัญชีสำหรับวิสาหกิจท่องเที่ยว (Travel Enterprises Accounting)  3(3-0-6)
                          
 ศึกษาวิธีการบัญชีที่ใช้สำหรับวิสาหกิจท่องเที่ยว เช่น ผู้ประกอบธุรกิจจัดนำเที่ยว ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจภัตตาคาร ธุรกิจขนส่ง และธุรกิจอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับวิสาหกิจท่องเที่ยว

A study of the travel enterprises accounting such as travel agent business, hotel business, restaurant business, transportation business and other business related to travel enterprises accounting.

            3824202            การบัญชีระหว่างประเทศ (International Accounting) 3(3-0-6)

ศึกษาการพัฒนาหลักการบัญชีระหว่างประเทศ ความแตกต่างของระบบบัญชีแต่ละชาติ สภาพแวดล้อมที่มีอิทธิพลต่อระบบบัญชี การบัญชีธุรกิจข้ามชาติ การเปรียบเทียบบัญชีการเงินระหว่างประเทศ ความแตกต่างของระบบบัญชีระหว่างประเทศและการวิเคราะห์งบการเงิน ความโปร่งใสและการเปิดเผยข้อมูลทางการบัญชีระหว่างประเทศ  การรายงานข้อมูลแยกตามส่วนงาน การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ การบัญชีเพื่อสิ่งแวดล้อมการตรวจสอบบัญชีระหว่างประเทศ  การบัญชีบริหารระหว่างประเทศ ภาษีอากรระหว่างประเทศ

A study about the development of international accounting principles, differences of foreign countries’ accounting systems, environment that have influences on accounting system, the accounting for multinational enterprise, comparison of international accounting, differences of international accounting and analysis of financial statement, transparency and disclosure of international accounting information, information reporting, currency converting. This course also covers the accounting for environment, international accounting auditing, international management accounting and international tax.

            3824205         การบัญชีประกันภัย (Insurance Accounting) 3(3-0-6)
                         
 ศึกษาแม่บทการบัญชีสำหรับธุรกิจประกันภัย การตีค่าของสินทรัพย์ หนี้สิน และ ส่วนของผู้ถือหุ้น รวมทั้งการรับ รู้รายได้ และ ค่าใช้จ่าย การจัดทำงบการเงินและการวิเคราะห์งบการเงินสำหรับธุรกิจประกันภัย

A study of the principles of insurance accounting, assets valuation, liability and shareholder’s equity including revenue and expenses recognition, preparation of financial statement and the analysis of financial statement for insurance accounting.

                3824201         การบัญชีธนาคารและสถาบันการเงิน
(Bank and Financial Institution Accounting) 3(3-0-6)

                            
 ศึกษาหลักและการดำเนินงานของระบบบัญชีของธนาคารพาณิชย์ และสถาบันการเงิน วิธีการให้เครดิต การควบคุมเงินฝากทุกประเภท การโอนเงินสำนักงานใหญ่ และสาขา การจัดเก็บเงิน บริการด้านต่างประเทศ เช่น การทำสัญญา SWAP Forward แก่ผู้นำเข้าและผู้ส่งออก การปรับปรุงบัญชีและการปิดบัญชี งบการเงินของธนาคารและสถาบันการเงิน

A study of the principles and process of commercial bank and financial institute accounting system, credit procedures, saving control, money transferring of head office and branches, money stocking, international service such as SWAP forward contract for importer and exporter, bank account adjustment and closing, financial statement of the bank and financial institute.

              3823203          การบัญชีสำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
(Accounting  for Small and Medium Enterprises)   3(3-0-6)

                           
 ศึกษาความหมายของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม รูปแบบและขั้นตอนการจัดตั้งธุรกิจ ประเภทของธุรกิจ การบริหารงานของธุรกิจ ด้านการผลิต การตลาด การทรัพยากรบุคคล การบริหารจัดการ ระบบบัญชีและงบการเงิน สิทธิประโยชน์ทางภาษี และการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชีสำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

A study of small and medium enterprises meaning, models and procedures for setting up business, types of business, business management in production, marketing, human resources, management of accounting system and financial statement, tax privilege and also a use of accounting software package for small and medium enterprises.

               3824304        การวางแผนและควบคุมทางการบัญชี (Controllership) 3(3-0-6)
                           
 ศึกษาลักษณะและคุณสมบัติของผู้อำนวยการวางแผนและควบคุมทางการบัญชีโครงสร้างการบริหารจัดการองค์การขนาดใหญ่และกิจการข้ามชาติ บทบาทของผู้อำนวยการวางแผนและควบคุมทางการบัญชีในการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการองค์การ ตั้งแต่การกำหนดกลยุทธ์ การวางแผน การจัดหาทรัพยากรเพื่อใช้ตามแผน การกำกับดูแลและติดตามประเมินผล ตลอดจนการวัดผลการรายงานแต่ละขั้นตอน ทั้งภายในและภายนอกวิธีการและเทคนิคในการดำเนินการต่างๆ ดังกล่าวโดยใช้ข้อมูล ทางการบัญชี และการใช้เทคนิคเชิงปริมาณประกอบ

A study of the characteristics and qualifications of controllership director, structure of a large organization and multinational enterprises management, role of controllership director in the organization management starting from strategic planning, providing resources as plan, controlling and evaluation follow up; including evaluation of the report in each process both inside and outside, methods and techniques in operation by using accounting information and quantitative techniques methods.

            3824301      การบัญชีเพื่อการจัดการ (Managerial Accounting)    3(3-0-6)
(สำหรับนักศึกษานอกหลักสูตร)                
 
 ศึกษาการวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการวางแผน การควบคุมและการตัดสินใจสำหรับผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องในระดับต่างๆ ในองค์การโดยเน้นหนักไปที่ข้อมูลทางการบัญชี  ความรู้การบริหารสมัยใหม่การรับรู้ต้นทุนและความสัมพันธ์ของความรู้การบริหารกับการบัญชี ระบบบัญชีและการรายงานเพื่อการจัดการ การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณต้นทุน และผลกำไร การตัดสินใจทางการบริหารทั้งระยะสั้นและระยะยาว ด้วยข้อมูลทางการบัญชี การวิเคราะห์ข้อจำกัดของข้อมูลต่างๆการจัดทำงบประมาณและการวิเคราะห์งบกระแสเงินสดและงบการเงินอื่น           

A study of the analysis of accounting information for strategic purposes, controlling and decision making. Students will study about absorption costing and variable costing, cost-volume-profit analysis, the use of cost accounting information for short-term and long-term decision making, the analysis of limitation of data, budget and analysis of cash flow statement and others reports.

            3823304      โปรแกรมประยุกต์ด้านการควบคุมสินค้า
(Inventory Control Application Program ) 3(2-2-5)

                                 
 ศึกษาการจัดซื้อ การรับ การจัดส่งสินค้า การควบคุมสินค้าคงคลัง การตัดบัญชี สินค้า การวิเคราะห์ การขยายและการยึดครองตลาด ฝึกเขียนโปรแกรมและการนำโปรแกรมสำเร็จรูปมาประยุกต์ใช้กับงานด้านควบคุมสินค้า

A study of the purchasing, delivery, inventory control, amortization, analysis, expansion and market share. This course also covers training in inventory control software design and the use of inventory control application program.

            3824307      การตรวจสอบและการควบคุมระบบสารสนเทศ
(Information Systems Audit and Control   )   3(2-2-5)                       
                    

 ศึกษาผลกระทบจากการนำระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ในการประมวลผลข้อมูลทางด้านบัญชี หลักการควบคุมภายในของระบบงานที่ใช้คอมพิวเตอร์ การทุจริตทางด้านคอมพิวเตอร์และมาตรการป้องกันการทุจริต การประเมินผลการควบคุมภายใน และการวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือของการประมวลผลข้อมูล แนวการตรวจสอบและเทคนิคในการตรวจสอบระบบบัญชีที่ใช้คอมพิวเตอร์ และการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อช่วยในการตรวจสอบ

A study of the impacts from the use of computer system in accounting data processing, principles of internal control of computerized system, computer fraud and its prevention, internal audit evaluation and analysis of data processing reliable. This course also covers guidelines and techniques of auditing computerized information system and the use of software in auditing.

            3824802      การฝึกงานด้านการสอบบัญชี (Auditing  Apprenticeship) 3 (150)

 การฝึกปฏิบัติงานด้านการสอบบัญชี โดยมุ่งเน้นให้รู้จักการตรวจสอบบัญชีรวมทั้งการเขียนรายงาน และการนำเสนอข้อมูลที่ได้จากการตรวจสอบทั้งด้วยวาจาและลายลักษณ์อักษร โดยจัดให้นักศึกษาเข้าฝึกการตรวจสอบบัญชีธุรกิจ ภายใต้ การควบคุมของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหรือฝึกในสำนักงานสอบบัญชีโดยมีผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเป็นผู้รับผิดชอบ

An accounting audit internship which emphasize on auditing; including how to write the report and present audit information both in words and writing. Student will be train in business accounting audit under the supervision of responsible lecturer or training in audit firm under the supervision of auditors.

            3823305      การสื่อสารข้อมูลทางธุรกิจ (Business Data Communications)  3(3-0-6)
                                 
ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการสื่อสารข้อมูล เทคโนโลยีข่ายงาน โครงสร้างของข่ายงานและมาตรฐานของข่ายงาน ชนิดของข่ายงาน ข่ายงานท้องถิ่น ข่ายงานพื้นที่กว้างข่ายงานไร้สาย การพัฒนาระบบการสื่อสารข้อมูลในธุรกิจ การวางแผน การจัดการและแนวโน้มของระบบการสื่อสารข้อมูลในธุรกิจ

A study of the concepts about data communications, technology network, structure  and standard of network, types of networks, local area networks, wide area networks, wireless networks, development of business data communications, planning, management and trends of business data communications.

            3823306      ฐานข้อมูลทางธุรกิจ (Database for Business) 3(3-0-6)

ศึกษาแนวความคิดโครงสร้างหลักและองค์ประกอบของระบบฐานข้อมูล ความหมาย ลักษณะความเป็นมาของฐานข้อมูลประเภทต่างๆ  วิธีการออกแบบฐานข้อมูลแบบเชิงสัมพันธ์ (Relational

Database Management System) การประยุกต์ใช้ฐานข้อมูล และระบบรักษาฐานข้อมูล และความรู้เบื้องต้น เกี่ยวกับ ภาษา SQL
A study of the concepts of structure and components of database system, meaning and background of database, methods of designing Relational Database Management System, the application of database and database management system including introduction to SQL.

            3824305      การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศทางการบัญชี 
(Accounting Information Analysis and Design) 3(2-2-5)


ศึกษาระเบียบวิธี (Methodology) ในการวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ การออกแบบระบบ Hardware และ Software ทางระบบบัญชี การออกแบบระบบฐานข้อมูล การควบคุมระบบให้มีความเสถียร  ปัญหาและกระบวนการติดตั้งระบบ การนำระบบมาใช้ (System Implementation &Installation)

A study of the methodologies in accounting information analysis and design, accounting hardware & software design, database design, system control, problems and system installation process including system implementation and installation.

            3824306      การรักษาความปลอดภัยและการควบคุมในระบบสารสนเทศ 
(Computer Security and Control ) 3(3-0-6)

                                  
 ศึกษาความสำคัญของความปลอดภัยในระบบสารสนเทศ แนวความคิดในการกำหนดนโยบายและวิธีการบริหารเพื่อให้เกิดความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ การวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงของระบบสารสนเทศ มาตรการที่ใช้ในการควบคุมทั่วไปและการควบคุมระบบงานเพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่ศูนย์คอมพิวเตอร์ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย คอมพิวเตอร์ที่องค์กรเลือกใช้ ข้อมูลในระบบสารสนเทศขององค์กรเทคนิค เครื่องที่ใช้สำหรับเข้ารหัสและถอดรหัสข้อมูลและหลักเกณฑ์ที่ใช้ประเมินระบบคอมพิวเตอร์ที่สนับสนุนความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ ปัญหาและข้อกำหนดทางกฎหมายและสังคมที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ

A study of the importance of security information technology, concepts for setting up policy and methods of management for security of information technology system,  analysis and risk assessment of information technology system, general regulation for controlling, system control for computer center security, computer system, computer network system, data in information technology system, techniques for encoding and decoding, principles for evaluation of computer system which secure information technology system, problems and regulations related to system security.

 

 


หลักสูตรการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
295 ถนนราชสีมา แขวงสามเสนใน เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
FAX: 02-2445780 เบอร์โทรศัพท์ 02-2445780