คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต : สร้างครูดี มียุทธศาสตร์ ฉลาดใช้ภูมิปัญญา มุ่งพัฒนาสู่ความเป็นสากล
 Update : May 22, 2015
 
 
news
 
xx facebook twitter google
Social Network
KSP PeceraThailand

<DeanDean007

      
 
 
 
 
hot ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 (22/05/2558) hot
 
 

ดร.สิทธิพร เอี่ยมเสน คณบดีคณะครุศาสตร์  ประธานจัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 5(21)/2558 โดยมีวาระต่างๆ อาทิ การสรรหากรรมการสภาวิชาการประเภทผู้แทนคณะ การสรรหาและเสนอชื่อกรรมการประจำคณะ ประเภทผู้แทนคณาจารย์ประจำ และประเภทผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก กำหนดการงานประกันคุณภาพ และการเบิกจ่ายงบประมาณฝ่ายกิจกรรมนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 คณะครุศาสตร์ ณ ห้อง 434 คณะครุศาสตร์ เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2558(ภาพ/ข่าว/นายครรชิต อนุกูล)21/5/2558

ดร.สิทธิพร เอี่ยมเสน เป็นประธานในการสอบเค้าโครงและปกป้องวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา รุ่นที่ 1-3 ซึ่งประกอบด้วย นางสาวอรอัชฌา วงศ์ไชย นางบุษบา เนกขัม และนางสาววิไลลักษณ์ ส่งเสริม ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2558 (ภาพ/ข่าว/นายครรชิต อนุกูล) 7/5/2558

การประชุมคณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 1/2558 เพื่อพิจารณาสรรหากรรมการสภาวิชาการประเภทผู้แทนคณะ

ดร.สิทธิพร เอี่ยมเสน คณบดีคณะครุศาสตร์  ประธานจัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 1/2558 โดยมีวาระต่างๆ อาทิ การพิจารณาคัดเลือกกรรมการสภาวิชาการ ประจำประเภทผู้แทนคณะ แผนกลยุทธ์ของคณะฯ การจัดการศึกษาของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  หลักสูตรประถมศึกษา และหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ณ ห้อง 434 คณะครุศาสตร์ เมื่อวันที่ 7พฤษภาคม 2558 (ภาพ/ข่าว/นายครรชิต อนุกูล) 7/5/2558

กิจกรรมพิธีเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ดร.สิทธิพร เอี่ยมเสน คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ภายใต้โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนางานประกันคุณภาพ โดยมีตัวแทนคณาจารย์ จากหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย สาขาวิชาการประถมศึกษา สาขาวิชาคณิตศาสตร์ และสาขาวิชาฟิสิกส์เข้าร่วมให้การต้อนรับ  ในวันพุธที่ 8 เมษายน 2558 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม 434 คณะครุศาสตร์ (ภาพ/ข่าว ชัยสิทธิ์ เกษตรตระการ) 9/4/2558

คณะครุศาสตร์รับการตรวจติดตามประเมินผลกระบวนการผลิตหลักสูตร ป.บัณฑิตฯ ตามสภาพจริงจากคุรุสภา ดร.สิทธิพร เอี่ยมเสน คณบดีคณะครุศาสตร์ พร้อมด้วยคณะกรรมการและคณาจารย์หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ให้การต้อนรับคณะอนุกรรมการประเมินมาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐานการผลิตเพื่อพิจารณาการจัดการเรียนการสอนประกาศนียบัตรทางการศึกษาที่เดินทางมาติดตามประเมินผลกระบวนการผลิตตามสภาพจริงของสถาบันที่คุรุสภาให้การรับรองประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการศึกษา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เมื่อวันเสาร์ที่ 4 เมษายน 2558 (ภาพ/ข่าว ศักดิ์ชัย ไชยรักษ์) 4/4/2558
กิจกรรมพิธีเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ดร.สิทธิพร เอี่ยมเสน คณบดีคณะครุศาสตร์ให้เกียรติเปิดโครงการเรียนเล่นเสริมความรู้ภาคฤดูร้อนประจำปี 2558 ของสำนักงานคณะกรรมการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ(สำนักงาน กสทช.) ที่คณะครุศาสตร์ได้ไปให้บริการวิชาการแก่บุตรหลานของสำนักงาน กสทช. โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์กนกกร บุษยะกนิษฐ์ ประธานคณะทำงานให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2558 (ภาพ/ข่าว ชัยสิทธิ์) 27/3/58

กิจกรรมพิธีเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ดร.สิทธิพร เอี่ยมเสน คณบดีคณะครุศาสตร์  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมกิจกรรมพิธีเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี “60 พรรษา ปวงประชาสดุดี สมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร”  ซึ่งมีการแสดงพระธรรมเทศนาทั้งหมด 13 กัณฑ์ คณะครุศาสตร์กัณฑ์เป็นที่  9 กัณฑ์มัทรี  ณ อาคารรักตะกนิษฐ ชั้น 2  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2558  (นายครรชิต อนุกูล/ภาพ/ข่าว Admin ชัยสิทธิ์) 27/3/58

พิธีมอบใบอนุญาตใบประกอบวิชาชีพครูปี 2558

รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐารมณ์ จุฑาภัทร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ให้เกียรติเป็นประธานในการมอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูให้กับนักศึกษาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและยังมีการแสดงจากนักศึกษาเพื่อแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับใบอนุญาติประกอบวิชาชีพ ณ ห้อง 301 ชั้น 3 อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2558 (นายครรชิต อนุกูล/ภาพ/ข่าว Admin ชัยสิทธิ์) 25/3/58

   
 
 
 
MOU : Philippine Normal University, Philippines.    
MOU : University of Southeastern Philippines, Philippines.    
MOU : Universitas Negari Jakarta, Indonesia.    
MOU : Tuyen Quang College, Vietnam.    
       
รายละเอียดโครงการลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับ Philippines.    
รายละเอียดโครงการลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับ Indonesia.    
รายละเอียดโครงการลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับ Vietnam.    
       
แผนบริหารความเสี่ยงคณะครุศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556    
แผนบริหารความเสี่ยงคณะครุศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555    
แผนบริหารความเสี่ยงคณะครุศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554    
แผนบริหารความเสี่ยงคณะครุศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553    
       
โครงการบริการนวัตกรรมวิชาการด้านการศึกษาปฐมวัย พ.ศ.2553    
       
       
Dawn to ASEAN    
       
   
       
   
       
   
       
   
       
   
       
   
       
   
       
   
       
       
       
 
 
   
การจัดการศึกษาสำหรับเด็กปัญญาอ่อน : รศ.ดร.ประกฤติ พูลพัฒน์
         
วารสารวิชาการ : นวสาร ครุศาสตร์
  ฉบับที่ 1 ปี 2545 ฉบับที่ 2 ปี 2548 ฉบับที่ 3 ปี 2554 ฉบับที่ 4 ปี 2556
  ฉบับที่ 1 ปี 2545 ฉบับที่ 2 ปี 2548 ฉบับที่ 3 ปี 2554 ฉบับที่ 4 ปี 2556
   
 
 
ความแตกต่างของคำว่า ปริญญาบัตร - ประกาศนียบัตร - ประกาศนียบัตรบัณฑิต
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิด เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550
การศึกษาตามอัธยาศัย : อะไร ? ทำไม ? และอย่างไร ?
   
 
 
    แบบข้อตกลงการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานบุคลากรคณะครุศาสตร์ 
   แบบข้อตกลงการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานบุคลากรสายวิชาการ
   แบบข้อตกลงการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
   แบบประเมินจรรยาบรรณบุคลากรคณะครุศาสตร์
   
    แบบฟอร์มจากการประชุมบุคลากรคณะครุศาสตร์  
 
    แบบฟอร์มฝ่ายวางแผนและพัฒนา   
   แบบฟอร์มโครงการ ปีงบประมาณ 2555 
 
     เอกสารประกอบการทำวิจัยในชั้นเรียน   
  กำหนดการวิจัยในชั้นเรียน
  ขั้นตอนการจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
  แนะนำหนังสือวิจัยในชั้นเรียน
  แบบประเมินโครงการวิจัยในชั้นเรียน
  แบบประเมินโครงการวิจัยในชั้นเรียนฉบับสมบูรณ์
  แบบฟอร์มโครงร่างวิจัยในชั้นเรียน
  แบบรายงานการวิจัยในชั้นเรียน
  แผนภาพสรุปรูปแบบการจัดสรรทุนการวิจัยงบประมาณของมหาวิทยาลัย
 
   
ข้อบังคับต่างๆ
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย
แบบฟอร์มแนบท้ายข้อบังคับ
 
   
การประชุมบุคลากรคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 1/2555  วันที่ 3 เมษายน 2555
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เหม ทองชัย (ที่ปรึกษาอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคล)
 

เป็นวิทยากรบรรยาย ในหัวข้อ "การประเมินเพื่อนำไปสู่การพัฒนาตน" 

   
การประชุมบุคลากรคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 1/2555  วันที่ 3 เมษายน 2555
  รองศาสตราจารย์รัชต์วรรณ กาญจนปัญญาคม
  เป็นวิทยากรบรรยาย ในหัวข้อ "เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ" 
 
   
educa

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
งานมหกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู ครั้งที่ 4


โดย ดร.ขวัญฟ้า รังสิยานนท์
จากเว็บไซต์ http://www.educathai.com

   
pre001 ครูอนุบาลยุคใหม่  นำเสนอหลักการเรียน การสอน
เด็กอนุบาลให้มีพัฒนาการที่ดีขึ้นเป็นไปตามลำดับขั้น
มีความยืดหยุ่นให้เหมาะสมกับเด็กเล็กที่มีการพัฒนา
ที่แตกต่างกันไป


  โดย  ผศ.รัตนา งิ้วแหลม, ดร.ธวัชชัย กาญจนะทวีกุล
           อาจารย์พรรัก อินทามระ
           ( คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต)
   
   
 
    13 Font Thai
รวมตัวอักษรภาษาไทย (13 ฟอนต์ไทย) สำหรับ
หน่วยงานราชการ เพื่อเป็นการป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์


เว็บไซต์ : http://www.sipa.or.th/ewt_news.php?nid=481
           
   
           
    x   x  
    การตั้งค่าการใช้งานระบบ
e-office สำหรับ iPhone
  การตั้งค่าการใช้งานระบบ
e-office สำหรับ iPAD
 
           


 

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต | 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทรศัพท์ 0-2244-5502-4 โทรสาร 0-2244-5509 (อัตโนมัติ) อีเมล์ : education.dusit@hotmail.com
Faculty of Education, Suan Dusit Rajabhat University | 295 Nakhon Ratchasima Road., Dusit, Bangkok 10300, Thailand.
Tel. 66-2244-5502-4 Fax. 66-2244-5509 E-Mail : education.dusit@hotmail.com

 

This site is best viewed using current versions of Mozilla Firefox or
Microsoft Internet Explorer at a screen resolution of 1024 x 768 or higher. 
Webmaster & Graphic Design By Sakchai Chaiyarak : sakchai_cha@dusit.ac.th

Firefox | Internet Explorer