คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต : สร้างครูดี มียุทธศาสตร์ ฉลาดใช้ภูมิปัญญา มุ่งพัฒนาสู่ความเป็นสากล
 Update : September 29, 2015
 
 
 
news
 
xx facebook twitter google
Social Network
KSP PeceraThailand

<Dean

      
พร้อมแล้ว เปิดรับสมัครฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา
 
 
 
hot เปิดแล้ว คณะครุศาสตร์ เปิดรับสมัครฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา 9 มาตรฐาน ประจำปีการศึกษา 2558 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 5 สิงหาคม 2558 เป็นต้นไป รายละเอียดเพิ่มเติม Click (4/07/2015) hot
   
 
การประชุมคณะกรรมการบริหหารและดำเนินงานประจำคณะครุศาสตร์ ครั้ที่ 9(25)/2558

ดร.สิทธิพร เอี่ยมเสน คณบดีคณะครุศาสตร์ ประธานที่ประชุมคณะกรรมการบริหารและดำเนินงานประจำคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 9(25)/2558 โดยมีวาระต่างๆอาทิ สรุปผลการประเมินตนเอง คณะครุศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2557 ณ ห้องประชุม 434 คณะครุศาสตร์ เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2558 (ภาพ/ข่าว/นายชัยสิทธิ์ เกษตรตระการ) 25/9/58

งานแสดงมุทิตาจิต สังสรรค์ ด้วยรักและผูกพันงานเกษียณอายุราชการอาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ ปี ๒๕๕๘

คณะครุศาสตร์จัดกิจกรรมงานแสดงมุทิตาจิต สังสรรค์ ด้วยรักและผูกพันงานเกษียณอายุราชการอาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ ปี 2558 โดยในปีนี้มีอาจารย์ผู้เกษียณอายุราชการจำนวน 2 ท่าน คือ ผู้ช่วยศาสตราจาย์ ดร.อารมณ์ อุตภาพ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วารุณี สกุลภารักษ์ ในวันจันทร์ ที่ 21 กันยานยน 2558 เวลา 10.30-14.00 น. ณ ห้องกาหลา ชั้น 3 โรงแรมสวนดุสิตเพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ภาพ/ข่าว/นายชัยสิทธิ์ เกษตรตระการ) 21/9/58

กิจกรรมเสริมนอกหลักสูตร ภายใต้ “โครงการทันตสุขภาพในโรงเรียนและชุมชน”

ผศ.ดร.พรเทพ ลี่ทองอิน อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ จัดกิจกรรมเสริมนอกหลักสูตร ภายใต้ “โครงการทันตสุขภาพในโรงเรียนและชุมชน” ให้กับนักศึกษาหลักสูตรฯ คณะครุศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1/2558 เพื่อให้นักศึกษาได้มีองค์ความรู้ ทัศนคติ และทักษะที่ดีในการให้บริการ ส่งเสริมสุขภาพ และจัดสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนและชุมชน ณ สิรินทรทัตพิพิธ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เขตราชเทวี กทม. เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2558 (ภาพ/ข่าว/นายครรชิต อนุกูล) 11/9/58

การปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของครุสภาพ 9 มาตรฐาน

ดร.สิทธิพร เอี่ยมเสน คณบดีคณะครุศาสตร์  ประธานกล่าวต้อนรับในการปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของครุสภาพ 9 มาตรฐาน รุ่นที่ ๑ มาตรฐานที่ 1 4 และ 9 ประจำปีการศึกษา 2558 โดยมีวัตประสงค์หลักสูตรเพื่อฝึกอบรมผู้ปฏิบัติหน้าที่ครูที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา โดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพจากคุรุสภาพ และยังไม่ผ่านการสอบหรือการเทียบโอนการรับรองมาตรฐานคุณวุฒิความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภาพ ฯลฯ ณ อาคาร 11 ห้อง 11701-2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2558(ภาพ/ข่าว/นายครรชิต อนุกูล) 24/8/58

นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์เข้าร่วมพิธีซ้อมใหญ่รับพระราชทานปริญญาบัตร

นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยคณะครุศาสตร์เข้าร่วมพิธีซ้อมใหญ่รับพระราชทานปริญญาบัตรระดับปริญญาตรีประจำปี 2556-2557 ในระหว่างวันที่ 12-13 สิงหาคม 2558 ณ อาคารรักตะกนิษฐโดยมีคณาจารย์ประจำหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยร่วมแสดงความยินดีแก่บัณฑิต (ภาพ/ข่าว/ชัยสิทธิ์ เกษตรตระการ) 13/8/2558

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษารับการตรวจประกันคุณภาพภายในปีการศึกษา 2557

ดร.จรูญ เฉลิมทอง รองคณบดีฝ่ายนโยบาย แผนและบริหาร กล่าวต้อนรับ รศ.ดร.สุนีย์ เหมะประสิทธิ์ ประธานกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก และคณะกรรมการผู้ตรวจประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2557 เพื่อรับการตรวจประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตรฯ โดยมีการสัมภาษณ์ผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา ในการให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงหลักสูตรฯ ณ ห้องประชุม 434 คณะครุศาสตร์ ในวันที่ 13 สิงหาคม 2558 (ข่าว/นายครรชิต อนุกูล) 13/8/2558

การประชุมบุคลากรคณะครุศาสตร์ ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๘

การประชุมบุคลากรคณะครุศาสตร์ ประจำภาคเรียนที่ 1/2558 วันจันทร์ ที่10 สิงหาคม 2558 เวลา 08.30-13.00 น ณห้องประชุมลำพอง ๒ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. ศิโรจน์ ผลพันธิน รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผนกล่าวเปิดการประชุมและมอบแนวทางการพัฒนาคณะครุศาสตร์สู่การเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐและยังมีวาระอื่นๆเช่น สรุปผลการดำเนินงานและเตรียมความพร้อมการดำเนินงานในปี 2558 (ภาพ/ข่าว/ชัยสิทธิ์ เกษตรตระการ) 10/8/58

 

ดร.ทิพย์ ขำอยู่ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ กล่าวต้อนรับ ผศ.สุมาลี งามสมบัติ ประธานกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก

ดร.ทิพย์ ขำอยู่ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ กล่าวต้อนรับ ผศ.สุมาลี งามสมบัติ ประธานกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก และคณะกรรมการผู้ตรวจประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2557 เพื่อรับการตรวจประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตรรวม 4 ศูนย์การศึกษา ทั้งในและนอกที่ตั้ง โดยมีการสัมภาษณ์ผู้บริหาร คณาจารย์ ผู้ใช้บัณฑิต และนักศึกษา ในการให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงหลักสูตรฯ ณ ห้องประชุม 434 คณะครุศาสตร์ ระหว่างวันที่ 3-5 สิงหาคม 2558(ข่าว/นายครรชิต อนุกูล) 5/8/2558

ดร.สิทธิพร เอี่ยมเสน คณบดีคณะครุศาสตร์ กล่าวเปิดการงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่

ดร.สิทธิพร เอี่ยมเสน คณบดีคณะครุศาสตร์ กล่าวเปิดการงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและสาขาวิชาการประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา 1/2558 โดยให้โอวาทและแนวทางในการปรับตัวเป็นนักศึกษาและได้เชิญวิทยากรแนะนำในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษาใหม่ และยังได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต และรองศาสตราจารย์พัชรี สวนแก้ว รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาเข้าให้โอวาทและกล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่พร้อมผู้ปกครอง ณ อาคารรักตะกนิษฐ ชั้น 1 เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2558 (ภาพ/ข่าว/ชัยสิทธิ์ เกษตรตระการ) 4/8/2558

   
 
 
 
 
 
MOU : Philippine Normal University, Philippines.    
MOU : University of Southeastern Philippines, Philippines.    
MOU : Universitas Negari Jakarta, Indonesia.    
MOU : Tuyen Quang College, Vietnam.    
       
รายละเอียดโครงการลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับ Philippines.    
รายละเอียดโครงการลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับ Indonesia.    
รายละเอียดโครงการลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับ Vietnam.    
       
แผนบริหารความเสี่ยงคณะครุศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556    
แผนบริหารความเสี่ยงคณะครุศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555    
แผนบริหารความเสี่ยงคณะครุศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554    
แผนบริหารความเสี่ยงคณะครุศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553    
       
โครงการบริการนวัตกรรมวิชาการด้านการศึกษาปฐมวัย พ.ศ.2553    
       
       
Dawn to ASEAN    
       
   
       
   
       
   
       
   
       
   
       
   
       
   
       
   
       
       
       
 
 
  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารและดำเนินงานประจำคณะครุศาสตร์ ปี ๒๕๕๘
  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารและดำเนินงานประจำคณะครุศาสตร์ ปี ๒๕๕๗
     
 
 
 
  การจัดการศึกษาสำหรับเด็กปัญญาอ่อน : รศ.ดร.ประกฤติ พูลพัฒน์
           
  วารสารวิชาการ : นวสาร ครุศาสตร์
    ฉบับที่ 1 ปี 2545 ฉบับที่ 2 ปี 2548 ฉบับที่ 3 ปี 2554 ฉบับที่ 4 ปี 2556
    ฉบับที่ 1 ปี 2545 ฉบับที่ 2 ปี 2548 ฉบับที่ 3 ปี 2554 ฉบับที่ 4 ปี 2556
     
 
 
  ความแตกต่างของคำว่า ปริญญาบัตร - ประกาศนียบัตร - ประกาศนียบัตรบัณฑิต
  พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิด เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550
  การศึกษาตามอัธยาศัย : อะไร ? ทำไม ? และอย่างไร ?
     
 
 
    แบบข้อตกลงการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานบุคลากรคณะครุศาสตร์ 
   แบบข้อตกลงการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานบุคลากรสายวิชาการ
   แบบข้อตกลงการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
   แบบประเมินจรรยาบรรณบุคลากรคณะครุศาสตร์
   
    แบบฟอร์มจากการประชุมบุคลากรคณะครุศาสตร์  
 
    แบบฟอร์มฝ่ายวางแผนและพัฒนา   
   แบบฟอร์มโครงการ ปีงบประมาณ 2555 
 
     เอกสารประกอบการทำวิจัยในชั้นเรียน   
  กำหนดการวิจัยในชั้นเรียน
  ขั้นตอนการจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
  แนะนำหนังสือวิจัยในชั้นเรียน
  แบบประเมินโครงการวิจัยในชั้นเรียน
  แบบประเมินโครงการวิจัยในชั้นเรียนฉบับสมบูรณ์
  แบบฟอร์มโครงร่างวิจัยในชั้นเรียน
  แบบรายงานการวิจัยในชั้นเรียน
  แผนภาพสรุปรูปแบบการจัดสรรทุนการวิจัยงบประมาณของมหาวิทยาลัย
 
   
ข้อบังคับต่างๆ
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย
แบบฟอร์มแนบท้ายข้อบังคับ
 
   
การประชุมบุคลากรคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 1/2555  วันที่ 3 เมษายน 2555
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เหม ทองชัย (ที่ปรึกษาอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคล)
 

เป็นวิทยากรบรรยาย ในหัวข้อ "การประเมินเพื่อนำไปสู่การพัฒนาตน" 

   
การประชุมบุคลากรคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 1/2555  วันที่ 3 เมษายน 2555
  รองศาสตราจารย์รัชต์วรรณ กาญจนปัญญาคม
  เป็นวิทยากรบรรยาย ในหัวข้อ "เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ" 
 
 
   
educa

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
งานมหกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู ครั้งที่ 4


โดย ดร.ขวัญฟ้า รังสิยานนท์
จากเว็บไซต์ http://www.educathai.com

   
pre001 ครูอนุบาลยุคใหม่  นำเสนอหลักการเรียน การสอน
เด็กอนุบาลให้มีพัฒนาการที่ดีขึ้นเป็นไปตามลำดับขั้น
มีความยืดหยุ่นให้เหมาะสมกับเด็กเล็กที่มีการพัฒนา
ที่แตกต่างกันไป


  โดย  ผศ.รัตนา งิ้วแหลม, ดร.ธวัชชัย กาญจนะทวีกุล
           อาจารย์พรรัก อินทามระ
           ( คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต)
   
   
 
    13 Font Thai
รวมตัวอักษรภาษาไทย (13 ฟอนต์ไทย) สำหรับ
หน่วยงานราชการ เพื่อเป็นการป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์


เว็บไซต์ : http://www.sipa.or.th/ewt_news.php?nid=481
           
   
           
    x   x  
    การตั้งค่าการใช้งานระบบ
e-office สำหรับ iPhone
  การตั้งค่าการใช้งานระบบ
e-office สำหรับ iPAD
 
           


คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต | 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทรศัพท์ 0-2244-5502-4 โทรสาร 0-2244-5509 (อัตโนมัติ) อีเมล์ : education.dusit@hotmail.com
Faculty of Education, Suan Dusit University | 295 Nakhon Ratchasima Road., Dusit, Bangkok 10300, Thailand.
Tel. 66-2244-5502-4 Fax. 66-2244-5509 E-Mail : education.dusit@hotmail.com

This site is best viewed using current versions of Mozilla Firefox or
Microsoft Internet Explorer at a screen resolution of 1024 x 768 or higher. 
Created by Narongrit Piromnok, edit and update by Sakchai Chaiyarak : sakchai_cha@dusit.ac.th

Firefox | Internet Explorer