ปรัชญา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต : สร้างครูดี มียุทธศาสตร์ ฉลาดใช้ภูมิปัญญา มุ่งพัฒนาสู่ความเป็นสากล
 Update : January 20, 2016
 
 
news
xx KSP  PeceraThailandSocial  facebook twitter google

Dean<Dean

 

     
รายชื่อผู้ได้รับวุฒิบัตรการฝึกอบรม ๙ มาตรฐาน
ข้อมูล ข่าวสารและข่าวประชาสัมพันธ์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต    
hot ประกาศรายชื่อผู้ได้รับวุฒิบัตรการฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา 9 มาตรฐาน ปีการศึกษา 2558 รุ่นที่ 1 รอบที่ 1, 2 และ 3 รายละเอียดเพิ่มเติม Click (6/01/2016) hot
hot แจ้งกำหนดการรับสมัคร การฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา 9 มาตรฐาน ปีการศึกษา 2558 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต รายละเอียดเพิ่มเติม Click (6/01/2016) hot
 
   
 
นักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ คว้าตำแหน่งรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการประกวดธิดาดอนเจดีย์

นางสาวนิศาชล กุลนิตย์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ คว้าตำแหน่งรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการประกวดธิดาดอนเจดีย์ งานอนุสรณ์ดอนเจดีย์ ประจำปี 2559 ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี (ภาพจาก/ข่าว : www.thailandbeauties.net(17/1/59) hot

โครงการปัจฉิมนิเทศและสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาครูยุคใหม่ใส่ใจคุณธรรม นำเทคโนโลยีเป็นฐานเพื่อจัดการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21

ดร.ทิพย์ ขำอยู่ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะครุศาสตร์  ประธานกล่าวต้อนรับ โครงการปัจฉิมนิเทศและสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาครูยุคใหม่ใส่ใจคุณธรรม นำเทคโนโลยีเป็นฐานเพื่อจัดการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21 โดยมีวัตประสงค์ให้พัฒนาให้นักศึกษาเป็นครูต้นแบบที่ดี มีศักยภาพด้านการจัดการเรียนรู้สู่โลกอนาคตแห่งศตวรรษที่ 21 และมีความสามารถในการเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาได้อย่างยั่งยืน และให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่คุรุสภากำหนด ณ โรงแรมพาวีเลี่ยน ริมแคว จังหวัดกาญจนบุรี ระหว่างวันที่ 16-17 มกราคม 2558 (ภาพ/ข่าว/นายครรชิต อนุกูล) 17/1/59
(ดูภาพทั้งหมดเพื่อเลือกดาวน์โหลด)

คณะครุศาสตร์จัดงานวันครูและทำบุญเลี้ยงพระเพื่อเป็นสิริมลคลแก่องค์กร และบุคลากร

เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2559 เนื่องในโอกาสวันครูและวารดิถีขึ้นปีใหม่ คณะครุศาสตร์ ได้กำหนดจัดงานวันครูและทำบุญเลี้ยงพระ เพื่อเป็นสิริมลคลแก่องค์กร และบุคลากร สำหรับการเริ่มต้นการทำงานในปี 2559 โดยมีกิจกรรมพิธีทำบุญเลี้ยงพระ รับประทานอาหารกลางวัน และจับฉลากและรับของที่ระลึก ณ ห้องประชุมคณะครุศาสตร์ (ภาพ/ข่าว/นายครรชิต อนุกูล)14/1/59

คณะครุศาสตร์จัดประชุมติดตามและประเมินผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ฯ ภาคเรียนที่ 1/2558 ดร.ทิพย์ ขำอยู่รองคณบดีฝ่ายวิชาการประธานที่ประชุมคณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ เพื่ออนุมัติผลการเรียนในแต่รายวิชา ระดับคณะครุศาสตร์ประจำปี ภาคเรียนที่ 1/2558 โดยมีศูนย์ในการศึกษา และนอกที่ตั้ง/วิทยาเขต ลำปาง สุพรรณบุรี และนครนายก เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้อง 434 คณะครุศาสตร์ เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2559 (ภาพ/ข่าว/นายครรชิต อนุกูล) 8/1/59
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ จัดปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 4

วันที่ 1-2 ธันวาคม 2558 หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ จัดปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 4 เพื่อชี้แจงรายละเอียดการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558  โดย ดร.สิทธิพร  เอี่ยมเสน คณบดีคณะครุศาสตร์ ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิด ผศ.ดร.สุทธิพรรณ ธีระพงศ์ ประธานหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ให้เกียรติมาบรรยายเกี่ยวกับการปฏิบัติตนในการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  มีการชี้แจงรายละเอียดของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และให้ความรู้เกี่ยวกับกิจกรรมประจำวัน การเขียนแผนการจัดประสบการณ์โดย ผศ.ศศิพันธุ์ เปี๊ยนปี่ยมสิน,อาจารย์พรรัก อินทามระและอาจารย์นงเยาว์ นุขนาถ  เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (ภาพ/ข่าวนายชัยสิทธิ์ เกษตรตระการ)2/12/58

กิจกรรมค่ายสวนดุสิตอาสาสร้างเสริมจิตสาธารณะต่อสังคม

ผศ.ดร.พรเทพ ลี่ทองอิน อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดกิจกรรมค่ายสวนดุสิตอาสาสร้างเสริมจิตสาธารณะต่อสังคม โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานเปิดโครงการ โดยมีกิจกรรมการวาดภาพสัตว์ฝาผนังอาคารเรียน ทาสีกำแพงโรงเรียน ทำฝายกั้นน้ำ กิจกรรมฐานส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ และกิจกรรมเข้าจังหวะส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ พร้อมบริจาคอุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา สื่อการเรียนรู้ สำหรับโครงการนี้เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและสังคม มีจิตสาธารณะ รู้จักแบ่งปัน ร่วมรับผิดชอบต่อสังคม และที่สำคัญได้รู้จักการอยู่ร่วมกันในสังคม การทำงานเป็นทีม และการเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี ณ โรงเรียนชุมชนบ้านผานกเค้า อ.ภูกระดึง จ.เลย เมื่อวันที่ 25 - 28 พฤศจิกายน 2558(ภาพ/ข่าวนายชัยสิทธิ์ เกษตรตระการ) 29/11/58

ดร. มลิวัลย์ ธรรมแสง ประธานหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ นำคณะข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการราชอาณาจักรภูฏาน เข้าพบ ดร. สิทธิพร เอี่ยมเสน คณบดี คณะครุศาสตร์

ดร. มลิวัลย์ ธรรมแสง ประธานหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ นำคณะข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการราชอาณาจักรภูฏาน เข้าพบ ดร. สิทธิพร เอี่ยมเสน คณบดี คณะครุศาสตร์ และศึกษาดูงานระบบการจัดการศึกษาพิเศษในประเทศไทย ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์กานดา โต๊ะถม หัวหน้าศูนย์การศึกษาพิเศษ และอาจารย์ทยุ เกื้อสกุล เป็นผู้ต้อนรับและแนะนำศูนย์การศึกษาพิเศษกับคณะศึกษาดูงานวันจันทร์ที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 (ภาพ/ข่าวน.ส. นาฏยา ต๊ะลี) 24/11/58

   
 
 
 
 
 
MOU : Philippine Normal University, Philippines.    
MOU : University of Southeastern Philippines, Philippines.    
MOU : Universitas Negari Jakarta, Indonesia.    
MOU : Tuyen Quang College, Vietnam.    
       
รายละเอียดโครงการลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับ Philippines.    
รายละเอียดโครงการลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับ Indonesia.    
รายละเอียดโครงการลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับ Vietnam.    
       
แผนบริหารความเสี่ยงคณะครุศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556    
แผนบริหารความเสี่ยงคณะครุศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555    
แผนบริหารความเสี่ยงคณะครุศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554    
แผนบริหารความเสี่ยงคณะครุศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553    
       
โครงการบริการนวัตกรรมวิชาการด้านการศึกษาปฐมวัย พ.ศ.2553    
       
       
Dawn to ASEAN    
       
   
       
   
       
   
       
   
       
   
       
   
       
   
       
   
       
       
       
 
 
  ประกาศรายชื่อผู้ได้รับวุฒิบัตรการฝึกอบรมฯ รุ่นที่ 1 รอบที่ 1, 2 และ 3 hot
  แจ้งกำหนดการรับสมัคร การฝึกอบรมฯ ปีการศึกษา 2558 hot
 
 
  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารและดำเนินงานประจำคณะครุศาสตร์ ปี ๒๕๕๘
  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารและดำเนินงานประจำคณะครุศาสตร์ ปี ๒๕๕๗
     
 
 
 
  การจัดการศึกษาสำหรับเด็กปัญญาอ่อน : รศ.ดร.ประกฤติ พูลพัฒน์
           
  วารสารวิชาการ : นวสาร ครุศาสตร์
    ฉบับที่ 1 ปี 2545 ฉบับที่ 2 ปี 2548 ฉบับที่ 3 ปี 2554 ฉบับที่ 4 ปี 2556
    ฉบับที่ 1 ปี 2545 ฉบับที่ 2 ปี 2548 ฉบับที่ 3 ปี 2554 ฉบับที่ 4 ปี 2556
     
 
 
  ความแตกต่างของคำว่า ปริญญาบัตร - ประกาศนียบัตร - ประกาศนียบัตรบัณฑิต
  พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิด เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550
  การศึกษาตามอัธยาศัย : อะไร ? ทำไม ? และอย่างไร ?
     
 
 
    แบบข้อตกลงการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานบุคลากรคณะครุศาสตร์ 
   แบบข้อตกลงการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานบุคลากรสายวิชาการ
   แบบข้อตกลงการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
   แบบประเมินจรรยาบรรณบุคลากรคณะครุศาสตร์
   
    แบบฟอร์มจากการประชุมบุคลากรคณะครุศาสตร์  
 
    แบบฟอร์มฝ่ายวางแผนและพัฒนา   
   แบบฟอร์มโครงการ ปีงบประมาณ 2555 
 
     เอกสารประกอบการทำวิจัยในชั้นเรียน   
  กำหนดการวิจัยในชั้นเรียน
  ขั้นตอนการจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
  แนะนำหนังสือวิจัยในชั้นเรียน
  แบบประเมินโครงการวิจัยในชั้นเรียน
  แบบประเมินโครงการวิจัยในชั้นเรียนฉบับสมบูรณ์
  แบบฟอร์มโครงร่างวิจัยในชั้นเรียน
  แบบรายงานการวิจัยในชั้นเรียน
  แผนภาพสรุปรูปแบบการจัดสรรทุนการวิจัยงบประมาณของมหาวิทยาลัย
 
   
ข้อบังคับต่างๆ
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย
แบบฟอร์มแนบท้ายข้อบังคับ
 
   
การประชุมบุคลากรคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 1/2555  วันที่ 3 เมษายน 2555
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เหม ทองชัย (ที่ปรึกษาอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคล)
 

เป็นวิทยากรบรรยาย ในหัวข้อ "การประเมินเพื่อนำไปสู่การพัฒนาตน" 

   
การประชุมบุคลากรคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 1/2555  วันที่ 3 เมษายน 2555
  รองศาสตราจารย์รัชต์วรรณ กาญจนปัญญาคม
  เป็นวิทยากรบรรยาย ในหัวข้อ "เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ" 
 
 
   
educa

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
งานมหกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู ครั้งที่ 4


โดย ดร.ขวัญฟ้า รังสิยานนท์
จากเว็บไซต์ http://www.educathai.com

   
pre001 ครูอนุบาลยุคใหม่  นำเสนอหลักการเรียน การสอน
เด็กอนุบาลให้มีพัฒนาการที่ดีขึ้นเป็นไปตามลำดับขั้น
มีความยืดหยุ่นให้เหมาะสมกับเด็กเล็กที่มีการพัฒนา
ที่แตกต่างกันไป


  โดย  ผศ.รัตนา งิ้วแหลม, ดร.ธวัชชัย กาญจนะทวีกุล
           อาจารย์พรรัก อินทามระ
           ( คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต)
   
   
 
    13 Font Thai
รวมตัวอักษรภาษาไทย (13 ฟอนต์ไทย) สำหรับ
หน่วยงานราชการ เพื่อเป็นการป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์


เว็บไซต์ : http://www.sipa.or.th/ewt_news.php?nid=481
           
   
           
    x   x  
    การตั้งค่าการใช้งานระบบ
e-office สำหรับ iPhone
  การตั้งค่าการใช้งานระบบ
e-office สำหรับ iPAD
 
           


คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต | 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทรศัพท์ 0-2244-5502-4 โทรสาร 0-2244-5509 (อัตโนมัติ) อีเมล์ : education.dusit@hotmail.com
Faculty of Education, Suan Dusit University | 295 Nakhon Ratchasima Road., Dusit, Bangkok 10300, Thailand.
Tel. 66-2244-5502-4 Fax. 66-2244-5509 E-Mail : education.dusit@hotmail.com

This site is best viewed using current versions of Mozilla Firefox or
Microsoft Internet Explorer at a screen resolution of 1024 x 768 or higher. 
Created by Narongrit Piromnok, edit and update by Sakchai Chaiyarak : sakchai_cha@dusit.ac.th

Firefox | Internet Explorer