Update : December 3, 2018
   
 
 
 
 
 
 
 

<

 
 
    3 December, 2018  
 
 
 
  news      
  รายการข้อมูล ข่าวสารและการประชาสัมพันธ์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต.
     
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา 9 มาตรฐาน ปีการศึกษา 2560 (3/08/2561)  
     
     
 
 

ดร.พรชณิตว์ แก้วเนตร รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและลูกค้าสัมพันธ์ ได้กล่าวรายงานสรุปการดำเนินการWorkshop on “Overcoming the Challenges of Early Childhood Education (ECE) in the 21st Century” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 19-30 พฤศจิกายน 2561 จัดโดย คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยพร้อมทั้งกล่าวสรุปการดำเนินงาน ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก Ms.Smadar Shapira รองหัวหน้าคณะผู้แทนทางการทูต สถานเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทย เป็นผู้มอบวุฒิบัตร วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมกาหลา โรงแรมสวนดุสิตเพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ภาพ/ข่าว ปิยะวัฒน์)(30/11/61)hot

     
 

ดร.สิทธิพร เอี่ยมเสน คณบดีคณะครุศาสตร์ ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน “สื่อสร้างงานสอน ครูสร้างงานศิลป์” เป็นกิจกรรมเสริมสร้างทักษะด้านวิชาชีพครูและบริการวิชาการสำหรับผู้ปกครองและบุตรหลาน โดยบูรณาการ 3 รายวิชาได้แก่ วิชาพัฒนาการทางภาษาของเด็กปฐมวัย วิชานิทานและวรรณกรรมสำหรับเด็กปฐมวัย และวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะลงมือปฏิบัติจริงด้านการผลิตสื่อการสอน การใช้ทักษะด้านภาษาในการเล่านิทาน ซึ่งงานนี้ได้รับเกียรติจาก คุณครูธงธรรม จงไกรจักร โรงเรียนจิตรลดา (ศิษย์เก่าคณะครุศาสตร์) มาเป็นวิทยากรพิเศษสอนเทคนิคการวาดภาพอย่างง่ายสำหรับครู ระหว่างวันที่ 27 -28 พฤศจิกายน 2561 ณ ลานหน้าอาคารคณะครุศาสตร์ (ภาพ/ข่าว:สำนักงานคณะครุศาสตร์)(29/11/61)hot

     
 

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมกับสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงการต่างประเทศ และรัฐบาลอิสราเอล จัดงาน Workshop on “Overcoming the Challenges of Early Childhood Education (ECE) in the 21st Century” โดยได้รับเกียรติจาก นายบรรจง  อมรชีวินรองอธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กล่าวเปิดงาน โดยนางประภา ตันตระศุภรักษ์  ผู้อำนวยการสำนักนโยบายความร่วมมือกับต่างประเทศ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษากล่าวรายงาน  และกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงานโดย Ms.SmadarShapira รองหัวหน้าคณะผู้แทนทางการทูต สถานเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทย และ ดร.สุวมาลย์ ม่วงประเสริฐ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เมื่อวันจันทร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2561 ณ ศาลากระจ่างศรี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ภาพ/ข่าว: ปิยะวัฒน์)  (19/11/61))hot

     
 

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู  คณะครุศาสตร์ จัดโครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อส่งเสริมความเป็นครูมืออาชีพ ประจำปีการศึกษา 2561 เรื่อง “หลักธรรมนำ 3R8C” พัฒนาครูที่มีคุณภาพ ระหว่างวันที่ 3 - 4 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมพาววีเลี่ยนริมแคว รีสอด จังหวัดกาญจนบุรี (ภาพ/ข่าว:สำนักงานคณะครุศาสตร์) (5/11/61))

     
 

ฝ่ายวิชาการ คณะครุศาสตร์ ประชุมพิจารณาและกลั่นกรองต้นฉบับข้อสอบปลายภาค ระดับคณะ ของภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561  ประธานในที่ประชุม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ดร.ทิพย์ ขำอยู่ ได้มอบหมายให้ ประธานกลุ่มวิชาชีพครู อาจารย์สุกฤษฎิ์ วงแวงน้อย ดำเนินการแทน และมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมการพิจารณา ใน วันศุกร์ที่ 26 ต.ค. 2561 เวลา 9.30-15.00 น. ณ ห้อง 434 คณะครุศาสตร์(ภาพ/ข่าว:สำนักงาน คณะครุศาสตร์)(28/10/61))

     
 

ดร.สิทธิพร เอี่ยมเสน คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในการจัดงานพิธีวันไหว้ครูและบายศรีสู่ขวัญ ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีคณาจารย์และนักศึกษาคณะครุศาสตร์ เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก ในพิธีไหว้ครูได้มีการเจิมหนังสือ การมอบเกียรติบัตรยกย่องเรียนดี และสร้างชื่อเสียงให้คณะฯ การผูกข้อมือรับขวัญนักศึกษา เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2561 ณ อาคารรักตะกนิษฐ ชั้น 1  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  (ภาพ/ข่าว/นายครรชิต อนุกูล)(4/10/61))

     
 

ดร.สิทธิพร เอี่ยมเสน คณบดีคณะครุศาสตร์ เข้าร่วมการประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ประจำปี 2561 ในหัวข้อเรื่อง “ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ: พลังครูขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาไทย” โดย .พ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นผู้บรรยายระหว่างวันที่ 25 – 26 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิพันธุ์  เปี๊ยนเปี่ยมสิน อาจารย์ประจำหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย และ อาจารย์ ดร.สุมน  ไวยบุญญา   อาจารย์ประจำหลักสูตรการปะถมศึกษา นำนักศึกษาข้าร่วมกิจกรรม (ภาพ/ข่าว:คณะครุศาสตร์(27/8/61))

     
 

ดร. พรชุลี ลังกา ประธานฯหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย เป็นประธานเปิด โครงการพี่สอนน้อง “ iPad เครื่องมือสำหรับการพัฒนาครูปฐมวัย”  กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษามีทักษะในการใช้งาน iPad เบื้องต้นโดยกิจกรรมจะแบ่งเป็นฐานกิจกรรม เช่น ฐาน Apple ID , iOS กับ การตั้งค่า เบื้องต้นฐานที่2 Camera & Photos เป็นต้นเพื่อไปใช้ในการเรียนการสอนและทักษะและการเรียนรู้ความเป็นครูของการศึกษาปฐมวัย ในวันอังคารที่ 14 สิงหาคม พ.ศ.2561 ณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ภาพ/ข่าว: นายชัยสิทธิ์ เกษตรตระการ)(14/8/61)

     
 

ดร.สิทธิพร เอี่ยมเสน คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานเปิดกิจกรรม ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะครุศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 และยังมีคณาจารย์ประจำคณะเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวและกิจกรรมสานสัมพันธ์ระหว่างคณาจารย์และนักศึกษา จัดขึ้นในวันพุธที่ 8 สิงหาคม พ.ศ.2561 ณ อาคาร 11 ห้อง 11702 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ภาพ/ข่าว:ชัยสิทธิ์ เกษตรตระการ) (8/8/61)

     
  คณะครุศาสตร์ จัดประชุมบุคลากรประจำคณะครุศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑  เพื่อรับทราบนโยบายและการดำเนินงานของคณะครุศาสตร์ และได้รับเกียรติจาก ดร.สุวมาลย์ ม่วงประเสริฐ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รองศาสตราจารย์พัชรี สวนแก้ว รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนะศึก นิชานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมมอบนโยบาย ในวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๑  ณ ห้องประชุมชั้น ๕ อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย (ภาพ/ข่าว:คณะครุศาสตร์) (3/8/61)
     
     
  ดร.สิทธิพร เอี่ยมเสน และคณาจารย์คณะครุศาสตร์ได้เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต ครั้งที่ 3 (SDNC 2018) ภายใต้หัวข้อ “งานวิจัยสร้างมูลค่า บูรณาการสหสาขาพัฒนาชาติก้าวไกล Thailand 4.0 และ ดร.ทิพย์ ขำอยู่ อาจารย์สุกฤษฏิ์ วงค์แวงน้อย และอาจารย์สมยศ เผือดจันทึกได้ส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมงาน ในหัวข้อ “รูปแบบพัฒนาสมรรถนครูเพื่อรองรับแนวคิดประเทศไทย 4.0” ณ  Hall 4  ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 31 กรกฎาคม 2561(ภาพ/ข่าว:คณะครุศาสตร์) (29/7/61)
 

 

 
  ดร.ทิพย์ ขำอยู่ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และคณาจารย์ คณะครุศาสตร์ กล่าวต้อนรับ รศ.ดร.ชุติมา มุสิกานนท์ ประธานกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ พว.ดร.พรภิรมย์ หลงทรัพย์ และอาจารย์ประวรดา โภชนจันทร์ คณะกรรมการผู้ตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร เพื่อรายงานผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมาของหลักสูตร (รอบ 12 เดือน) ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ห้องประชุม 434 คณะครุศาสตร์ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 ก.ค. 2561(ข่าว/ภาพ/นายครรชิต อนุกูล) (12/7/61)
     

 

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการเสริมสร้างสมรรถนะวิชาชีพครูระดับประถมศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กิจกรรมที่ 2 หัวข้อ “วิทยวิธีการสอนวิทยาศาสตร์” ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 5 ได้รับเกียรติจาก รศ.วิชัย พาณิย์สวน ที่ปรึกษาคณะครุศาสตร์  กล่าวเปิด พร้อมคณาจารย์เข้าร่วม โดยมี อาจารยสุขรัชต์ดา วงศ์บุญเอื้อ เป็นวิทยากร  หัวข้อ “การสอนวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาตามแนวทาง STEM” เพื่อให้นักศึกษาได้สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนชั้น   ป.1-ป.6 และเทคนิคในการสอนในแต่ละชั้นเรียนที่แตกต่างกันด้านวิทยาศาสตร์ เมื่อวันอังคารที่  10 ก.ค. 2561 ณ อาคารเครื่องปั้นดินเผา ห้อง 852 คณะครุศาสตร์(ภาพ/ข่าว/นายครรชิต อนุกูล) (10/7/61)
 

 

 

 

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง ปีงบประมาณ พ.ศ.2561  การอบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ “ชุมชนครูกับการพัฒนาทางวิชาการและวิชาชีพด้านภาษาอังกฤษ” โดยมี ดร.สินชัย จันทร์เสม ดร.อนุภาพ ธูปาอ่าง ดร.เอมมิกา วชิระวินท์ และดร.วนิดา อัญชลีวิทยกุล เป็นวิทยากร ในวันเสาร์ที่ 7 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.00 – 16.30 น. ณ โรงเรียนวัดพลับพลาชัย กรุงเทพมหานคร (ภาพ/ข่าว:สำนักงานคณะครุศาสตร์) (7/7/61)