โปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย สายก่อนประถมศึกษา  ระดับปริญญาตรี

 โปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย สายก่อนประถมศึกษา  ระดับปริญญาตรี (หลังอนุปริญญา)


หลักสูตรสถาบันราชภัฏสวนดุสิต

          หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต

ชื่อหลักสูตร ภาษาไทย : ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
          ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Education Program in Pre-school Education

ชื่อปริญญา
          ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : ครุศาสตรบัณฑิต (การศึกษาปฐมวัย)
          Bachelor of Education in Early Childhood Education
          ชื่อย่อ (ภาษาไทย) : คบ. ( การศึกษาปฐมวัย )
          B. Ed .(Early Childhood Education)

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
          คณะครุศาสตร์ สถาบันราชภัฏสวนดุสิต

ปรัชญา
          หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตการศึกษาปฐมวัยเป็นหลักสูตรผลิตครูชั้นวิชาชีพที่มีปรีชาสามารถ (Capability) ดำเนินชีวิตด้วยปัญญา สามารถบูรณาการความรู้ ทักษะ คุณธรรม จริยธรรมแห่งวิชาชีพไปสู่การจัดการศึกษาและพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีสติปัญญา ความสามารถและอยู่ร่วมกับคนอื่นได้อย่างมีความสุขรู้เท่ากันการเปลี่ยนแปลงและสามารถเผชิญปัญหาหรือวิกฤตได้ด้วยสติปัญญา

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
          ผลิตครูในมิติใหม่ที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ให้บัณฑิตครูมีคุณภาพ มีศักดิ์ศรีความเป็นครูตามมาตรฐานวิชาชีพครู เป็นครูชั้นวิชาชีพที่มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้และพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดีและเก่ง โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้
                1. ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากสถานการณ์จริง โดยการผสมผสานภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเข้าด้วยกัน สร้างองค์ความรู้โดยการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม การทำงาน การแก้ปัญหาและการเรียนรู้จากทีม
                2. เน้นกระบวนการจัดการสอนให้ผู้เรียนมีทักษะและความรู้เฉพาะทางสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในวิชาชีพเป็นอย่างดี
                3. มุ่งปลูกฝังจิตสำนึกของความเป็นครูด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้และการได้รับแบบอย่างที่ดีจากผู้สอนและผู้ที่เกี่ยวข้อง
ในการพัฒนาผู้เรียน

บัณฑิตครุศาสตร์ที่สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรนี้ มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ดังนี้
          •  เป็นคนดี มีจุดมุ่งหมายขอชีวิต มีหลักการในการดำเนินชีวิต เข้าถึงความงามและความดีของชีวิต มีพลังและความมุ่งมั่น
ในการพัฒนาตน และพัฒนาความก้าวหน้าของส่วนรวม รักชุมชนและท้องถิ่น สามารถดำรงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
          •  เป็นคนเก่ง มีความสามารถและทักษะในการใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ
อย่างน้อยสองภาษา มีความรักในการใฝ่รู้ใฝ่เรียนอย่างต่อเนื่อง มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ มีความสามารถในการคิดและแก้ปัญหาสามารถเผชิญสถานการณ์และรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง
          •  เป็นครูดี เข้าใจธรรมชาติของผู้เรียน มีคุณสมบัติของความเป็นกัลยาณมิตรกับผ้เรียนและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ร่วมมือกับชุมชนเพื่อพัฒนาผู้เรียนและสถานศึกษา เป็นผู้มี
จริยธรรมแห่งวิชาชีพ และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
          •  เป็นครูเก่ง มีปรีชาสามารถในการจัดการศึกษาและจัดการเรียนรู้รอบรู้และเชี่ยวชาญ
ในสาขาวิชาที่ตนถนัด มีความคิดสร้างสรรค์และสามารถวิจัยเพื่อพัฒนาและแก้ปัญหา
ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

กำหนดการเปิดสอน
          ปีการศึกษา 2547

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
          สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าจากสถานศึกษาที่กระทรวง
ศึกษาธิการรับรอง
          มีคุณสมบัติอื่น ๆ ตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงศึกษาธิการ หรือคณะกรรมการบริหารโครงการผลิตครูการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 5 ปี) และข้อกำหนดในมาตรฐานโปรแกรมวิชาที่ศึกษา

การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา
          ตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกของสถาบันอุดมศึกษา หรือตามที่กำหนดในคู่มือการบริหารโครงการผลิตครูการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 5 ปี )

ระบบการศึกษาและการจัดการศึกษา
           ระบบการศึกษา
                      -   จัดการศึกษาแบบทวิภาค หนึ่งปีการศึกษามี 2 ภาคเรียนหนึ่งภาคเรียนมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์
                      -   ในกรณีที่จัดการศึกษาแบบอื่น ให้ยึดมาตรฐานชั่วโมงรวมแล้วไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์
                      -   การจัดการศึกษาเป็นแบบชุดวิชา โดยมีสัญลักษณ์ น(ท-ป-อ)
                                   น  หมายถึง  จำนวนหน่วยกิตของชุดวิชา
                                   ท  หมายถึง  จำนวนเวลาเรียนทฤษฎี โดย 1 หน่วยกิตเท่ากับ 1 ชั่วโมง/สัปดาห์
                                   ป  หมายถึง  จำนวนเวลาเรียนภาคปฏิบัติโดย 1 หน่วยกิตเท่ากับ 2 ชั่วโมง/สัปดาห์
                                   อ  หมายถึง  จำนวนเวลาเรียนรู้หรือปฏิบัติงานด้วยตนเองตามภาระงานที่ได้รับมอบหมายโดย
                                                      1 หน่วยกิต เท่ากับ 3 ชั่วโมง/สัปดาห์ สำหรับชุดวิชาฝึกประสบการณ์กำหนดให้
                                                      1 หน่วยกิต เท่ากับ การปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมง
                      -   การจัดการศึกษา
                      -   การจัดการเรียนรู้ ความสำเร็จของการใช้หลักสูตรอยู่ที่การจัดการเรียนรู้ให้บรรลุตามผลลัพธ์การเรียนรู้แต่ละชุดวิชา
ที่ต้องอาศัยหลักสำคัญคือการเรียนรู้จากสถานการณ์จริง การผสมผสานภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเข้าด้วยกัน การแก้ปัญหา และการสร้างองค์ความรู้
                     -   การจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะและคุณลักษณะของความเป็นครู ประสบการณ์ที่จัดให้นักศึกษามีการนำความรู้ความสามารถ
ทางด้านทฤษฎีไปฝึกปฏิบัติ เพื่อให้เกิดทักษะและคุณลักษณะที่เหมาะสม อาจดำเนินการโดยให้นักศึกษาอยู่ในหอพักของสถาบันผลิตครู
หรือใช้กิจกรรมอื่นที่คล้ายคลึงกัน
                     -   ปฏิบัติการสอน นักศึกษาจะต้องปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาที่มีคุณสมบัติครบตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
ที่คณะกรรมการสภาวิชาชีพครู กำหนดเป็นระยะเวลา 1 ปี ภายใต้การแนะนำของผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิชาชีพครู

ระยะเวลาการศึกษา
          ระยะเวลาในการศึกษาไม่เกิน 8 ปีการศึกษา

การลงทะเบียน
          การลงทะเบียนให้เป็นไปตามข้อบังคับของสภาประจำสถาบันราชภัฏสวนดุสิต

การวัดผลและการสำเร็จการศึกษา
          การวัดผลและประเมินผลการศึกษาให้เป็นไปตามข้อบังคับของสภาประจำสถาบันราชภัฏผู้สำเร็จการศึกษาต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
                    1.  มีเวลาศึกษาไม่เกิน 8 ปี
                    2.  ผ่านการประเมินในชุดวิชาต่าง ๆ ครบตามหลักสูตร
                    3.  ผ่านเงื่อนไขอื่น ๆ ตามที่สถาบันกำหนด 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

สายก่อนประถมศึกษา                                                                 ระดับปริญญาตรี
โปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

จุดประสงค์เฉพาะ                                                                                                                                         กลับด้านบน


               1. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับปรัชญา แนวคิดทฤษฎีและหลักการในการจัดการศึกษาปฐมวัย

               2. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับธรรมชาติ พัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย

               3. มีความรู้ และทักษะในการจัดประสบการณ์ เพื่อส่งเสริมความพร้อมและความสามารถของเด็กปฐมวัยให้เป็นไปตามศักยภาพ

               4. มีความสามารถในการประเมินพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยอย่างมีประสิทธิภาพ

               5. มีความรู้และความสามารถในการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาปฐมวัยเพื่อนำไปสู่การพัฒนาตนและพัฒนางานได้อย่างเหมาะสม

               6. เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม รักและศรัทธาในวิชาชีพครู ตลอดจนมีคุณลักษณะที่เหมาะสมกับการเป็นครูปฐมวัย

               7. มีความรู้ ความสามารถในการจัดดำเนินงาน และบริหารโรงเรียนอนุบาล หรือสภาพพัฒนาเด็กในรูปแบบต่างๆ และสามารถทำงานร่วมกับ
ครอบครัว ชุมชน และหน่วยงานอื่นๆ

               8. มีพื้นความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาปฐมวัยพอเพียงที่จะนำไปสู่การศึกษาระดับสูงหรือทำการค้นคว้าวิจัยในงานที่เกี่ยวข้องกับ
การจัดการศึกษาปฐมวัย

โครงสร้างหลักสูตร

               หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 138 หน่วยกิต โดยมีสัดส่วนหน่วยกิตแต่ละหมวดวิชาและแต่ละกลุ่มวิชา ดังนี้

               1. หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป 33 หน่วยกิต

                              1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 9 หน่วยกิต

                              1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 9 หน่วยกิต

                              1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 6 หน่วยกิต

                              1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 9 หน่วยกิต

               2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน 95 หน่วยกิต

                       2.1 กลุ่มวิชาเนื้อหา 60 หน่วยกิต

                                             2.1.1 วิชาเอก

                                                            แบบเอกเดี่ยว 60 หน่วยกิต

                                                            แบบเอก-เอก - หน่วยกิต

                                                            แบบเอก-โท 40 หน่วยกิต

                                             2.1.2 วิชาโท 20 หน่วยกิต

                     2.2 กลุ่มวิชาชีพครู 25 หน่วยกิต

                     2.3 กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 10 หน่วยกิต

                                             2.3.1 สำหรับวิชาเอก 10 หน่วยกิต

                                             2.3.2 สำหรับวิชาโท 3 หน่วยกิต

               3. หมวดวิชาเลือกเสรี 10 หน่วยกิต

การจัดการเรียนการสอน

                     3.1. หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป 33 หน่วยกิต   (ดังรายละเอียดในภาคผนวก)

                           3. 2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน 95 หน่วยกิต

                                      3. 2.1 กลุ่มวิชาเนื้อหา 60 หน่วยกิต

                                      3.2.2  วิชาเอก วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย จัดเป็นแบบเอกเดี่ยวและแบบเอก-โท

                                                 -   แบบเอกเดี่ยว เรียนไม่น้อยกว่า 60 หน่วยกิต

                                                 -  บังคับ เรียน 32 หน่วยกิต

                                                                        1071301 ศิลปะสำหรับเด็กปฐมวัย 2(1-2)

                                                                        1071403 สื่อและการเล่นเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย 2(1-2)

                                                                        1072101 การศึกษาปฐมวัย 2(2-0)

                                                                        1072302 เด็กปฐมวัยกับทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ 2(1-2)

                                                                        1072303 เด็กปฐมวัยกับทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 2(1-2)

                                                                        1072304 เด็กปฐมวัยกับทักษะทางสังคม 2(1-2)

                                                                        1072309 กิจกรรมการเคลื่อนไหวและจังหวะสำหรับเด็กปฐมวัย 2(1-2)

                                                                        1072601 การประเมินผลพัฒนาการเด็กปฐมวัย 2(2-0)

                                                                        1072701 การจัดการศึกษาระดับบริบาล 2(2-0)

                                                                        1073302 เด็กปฐมวัยกับทักษะทางภาษา 2(1-2)

                                                                        1073701 การจัดและบริหารสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 2(2-0)

                                                                        1074501 การให้การศึกษาแก่ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย 2(2-0)

                                                                        1071102 จิตวิทยาพัฒนาการและอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย 3(3-0)

                                                                        1073203 หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 3(3-0)

                                                                        1074901 โครงการศึกษาเอกเทศการศึกษาปฐมวัย 2(2-0)

เลือก เลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี้ไปน้อยกว่า 28 หน่วยกิต

                                                                        1051102 การพัฒนาบุคลิกภาพของเด็กก่อนประถมศึกษา 2(2-0)

                                                                        1053602 การสังเกตพฤติกรรมเด็ก 2(2-0)

                                                                        1071404 นิทานสำหรับเด็กปฐมวัย 2(1-2)

                                                                        1071405 หุ่นสำหรับเด็กปฐมวัย 2(1-2)

                                                                        1071501 บุคลิกภาพครูปฐมวัย 2(2-0)

                                                                        1072102 สุขภาพอนามัยสำหรับมารดาและเด็ก 2(2-0)

                                                                        1072201 สิ่งแวดล้อมศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย 2(1-2)

                                                                        1072202 การจัดโปรแกรมเพื่อพัฒนาเด็กระดับบริบาล 2(1-2)

                                                                        1072306 ศิลปะสำหรับครูปฐมวัย 2(1-2)

                                                                        1072307 การเตรียมความพร้อมเพื่อการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย 3(2-2)

                                                                        1072308 กิจกรรมพลศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย 2(1-2)

                                                                        1072401 หนังสือสำหรับเด็กปฐมวัย 2(1-2)

                                                                        1073201 กิจกรรมนาฏศิลป์สำหรับเด็กปฐมวัย 2(1-2)

                                                                        1073202 การจัดและพัฒนาโปรแกรมการอบรมเด็กปฐมวัย 2(1-2)

                                                                        1073204 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวันสำหรับเด็กปฐมวัย 2(1-2)

                                                                        1073303 พัฒนาการทางภาษากับการสอนภาษาเด็กต่างวัฒนธรรม 2(2-0)

                                                                        1073304 ความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัย 2(1-2)

                                                                        1073305 ทักษะการคิดสำหรับเด็กปฐมวัย 2(1-2)

                                                                        1073401 การประดิษฐ์ของเล่นประเภทตุ๊กตาสำหรับเด็กปฐมวัย 2(1-2)

                                                                        1073402 การตัดเย็บเบื้องต้นสำหรับครูปฐมวัย 2(1-2)

                                                                        1074401 คอมพิวเตอร์สำหรับเด็กปฐมวัย 2(1-2)

                                                                        1074402 นวัตกรรมเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาปฐมวัย 2(1-2)

                                                                        1074902 การศึกษาผลงานวิจัยเกี่ยวกับเด็กปฐมวัย 2(2-0)

                                                                        1074903 การสัมมนาการศึกษาปฐมวัย 2(2-0)

                                                                        1082104 จิตวิทยาเด็กพิเศษ 2(2-0)

                                                                        1083601 การศึกษาแบบเรียนรวม 3(3-0)

                                                                        2012301 การจัดกิจกรรมศิลปะสำหรับเด็กปฐมวัย 1(1-0)

                                                                        2022102 กิจกรรมศิลปะ 2 มิติสำหรับเด็กปฐมวัย 1(0-2)

                                                                        2024305 กิจกรรมศิลปะ 3 มิติสำหรับเด็กปฐมวัย 1(0-2)

                                                                        2051404 นาฏศิลป์และละครสำหรับเด็ก 2(1-2)

                                                                        2063608 ดนตรีสำหรับเด็กปฐมวัย 3(3-0)

                                                                        2063625 การเล่นเครื่องดนตรีสำหรับครูปฐมวัย 3(2-2)

                                                                        2512203 สุขวิทยาจิต 2(2-0)

                                                                        2532202 สวัสดิการและการสงเคราะห์เด็ก 2(2-0)

                                                                        4072406 โรคเด็กและการป้องกัน 2(2-0)

                                                                        4073327 สวัสดิการศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย 2(2-0)

                                                                        4514101 โภชนาการและการจัดบริการอาหารสำหรับเด็กปฐมวัย 2(2-0)

                                                                        5151103 เกษตรกรรมสำหรับครูปฐมวัย 2(1-2)

แบบเอก-โท เรียนวิชาเอกการศึกษาปฐมวัย ไม่น้อยกว่า 40 หน่วยกิต และเรียนวิชาโทอื่นอีก 1 วิชา

บังคับ เรียน 32 หน่วยกิต

                                                                        1071301 ศิลปะสำหรับเด็กปฐมวัย 2(1-2)

                                                                        1071403 สื่อและการเล่นเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย 2(1-2)

                                                                        1072101 การศึกษาปฐมวัย 2(2-0)

                                                                        1072302 เด็กปฐมวัยกับทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ 2(1-2).

                                                                        1072303 เด็กปฐมวัยกับทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 2(1-2)

                                                                        1072304 เด็กปฐมวัยกับทักษะทางสังคม 2(1-2)

                                                                        1072309 กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะสำหรับเด็กปฐมวัย 2(1-2)

                                                                        1072601 การประเมินผลพัฒนาการเด็กปฐมวัย 2(2-0)

                                                                        1072701 การจัดการศึกษาระดับบริบาล 2(2-0)

                                                                        1073302 เด็กปฐมวัยกับทักษะทางภาษา 2(1-2)

                                                                        1073701 การจัดและบริหารสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 2(2-0)

                                                                        1074501 การให้การศึกษาแก่ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย 2(2-0)

                                                                        1074901 โครงการศึกษาเอกเทศการศึกษาปฐมวัย 2(2-0)

                                                                        1071102 จิตวิทยาพัฒนาการและอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย 3(3-0)

                                                                        1073203 หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 3(3-0)

เลือก เลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี้ไปน้อยกว่า 8 หน่วยกิต

                                                                        1051102 การพัฒนาบุคลิกภาพของเด็กก่อนประถมศึกษา 2(2-0)

                                                                        1053602 การสังเกตพฤติกรรมเด็ก 2(2-0)

                                                                        1071404 นิทานสำหรับเด็กปฐมวัย 2(1-2)

                                                                        1071405 หุ่นสำหรับเด็กปฐมวัย 2(1-2)

                                                                        1071501 บุคลิกภาพครูปฐมวัย 2(2-0)

                                                                        1072102 สุขภาพอนามัยสำหรับมารดาและเด็ก 2(2-0)

                                                                        1072201 สิ่งแวดล้อมศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย 2(1-2)

                                                                        1072202 การจัดโปรแกรมเพื่อพัฒนาเด็กระดับบริบาล 2(1-2)

                                                                        1072306 ศิลปะสำหรับครูปฐมวัย 2(1-2)

                                                                        1072307 การเตรียมความพร้อมเพื่อการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย 3(2-2)

                                                                        1072308 กิจกรรมพลศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย 2(1-2)

                                                                        1072401 หนังสือสำหรับเด็กปฐมวัย 2(1-2)

                                                                        1073201 กิจกรรมนาฏศิลป์สำหรับเด็กปฐมวัย 2(1-2)

                                                                        1073202 การจัดและพัฒนาโปรแกรมการอบรมเด็กปฐมวัย 2(1-2)

                                                                        1073204 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวันสำหรับเด็กปฐมวัย 2(1-2)

                                                                        1073303 พัฒนาการทางภาษากับการสอนภาษาเด็กต่างวัฒนธรรม 2(2-0)

                                                                        1073304 ความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัย 2(1-2)

                                                                        1073305 ทักษะการคิดสำหรับเด็กปฐมวัย 2(1-2)

                                                                        1073401 การประดิษฐ์ของเล่นประเภทตุ๊กตาสำหรับเด็กปฐมวัย 2(1-2)

                                                                        1073402 การตัดเย็บเบื้องต้นสำหรับครูปฐมวัย 2(1-2)

                                                                        1074401 คอมพิวเตอร์สำหรับเด็กปฐมวัย 2(1-2)

                                                                        1074402 นวัตกรรมเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาปฐมวัย 2(1-2)

                                                                        1074902 การศึกษาผลงานวิจัยเกี่ยวกับเด็กปฐมวัย 2(2-0)

                                                                        1074903 การสัมมนาการศึกษาปฐมวัย 2(2-0)

                                                                        1082104 จิตวิทยาเด็กพิเศษ 2(2-0)

                                                                        1083601 การศึกษาแบบเรียนรวม 3(3-0)

                                                                        2012301 การจัดกิจกรรมศิลปะสำหรับเด็กปฐมวัย 1(1-0)

                                                                        2022102 กิจกรรมศิลปะ 2 มิติสำหรับเด็กปฐมวัย 1(0-2)

                                                                        2051404 นาฎศิลป์และละครสำหรับเด็ก 2(1-2)

                                                                        2063608 ดนตรีสำหรบเด็กปฐมวัย 3(3-0)

                                                                        2063625 การเล่นเครื่องดนตรีสำหรับครูปฐมวัย 3(2-2)

                                                                        2512203 สุขภาพจิต 2(2-0)

                                                                        2532202 สวัสดิการและการสงเคราะห์เด็ก 2(2-0)

                                                                        4072406 โรคเด็กและการป้องกัน 2(2-0)

                                                                        4073327 สวัสดิศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย 2(2-0)

                                                                        4514101 โภชนาการและการจัดบริการอาหารสำหรับเด็กปฐมวัย 2(2-0)

                                                                        5151103 เกษตรกรรมสำหรับครูปฐมวัย 2(1-2)

2.1.2 วิชาโท การศึกษาปฐมวัยให้เรียนไม่น้อยกว่า 20 หน่วยกิต

บังคับ เรียน 9 หน่วยกิต

                                                                        1071102 จิตวิทยาพัฒนาการและการอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย 3(3-0)

                                                                        1071301 ศิลปะสำหรับเด็กปฐมวัย 2(1-2)

                                                                        1071403 สื่อและการเล่นเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย 2(1-2)

                                                                        1074501 การให้การศึกษาแก่ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย 2(2-0)

 

เลือก เลือกเรียนรายต่อไปไม่น้อยกว่า 11 หน่วยกิต

                                                                        1051102 การพัฒนาบุคลิกภาพของเด็กก่อนประถมศึกษา 2(2-0)

                                                                        1053602 การสังเกตพฤติกรรมเด็ก 2(2-0)

                                                                        1071004 นิทานสำหรับเด็กปฐมวัย 2(1-2)

                                                                        1071405 หุ่นสำหรับเด็กปฐมวัย 2(1-2)

                                                                        1071501 บุคลิกภาพครูปฐมวัย 2(2-0)

                                                                        1072102 สุขภาพอนามัยสำหรับมารดาและเด็ก 2(2-0)

                                                                        1072201 สิ่งแวดล้อมศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย 2(1-2)

                                                                        1072202 การจัดโปรแกรมเพื่อพัฒนาเด็กระดับบริบาล 2(1-2)

                                                                        1072306 ศิลปะสำหรับครูปฐมวัย 2(1-2)

                                                                        1072307 การเตรียมความพร้อมเพื่อการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย 3(2-2)

                                                                        1072308 กิจกรรมพลศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย 2(1-2)

                                                                        1072401 หนังสือสำหรับเด็กปฐมวัย 2(1-2)

                                                                        1073201 กิจกรรมนาฎศิลป์สำหรับเด็กปฐมวัย 2(1-2)

                                                                        1073202 การจัดและพัฒนาโปรแกรมการอบรมเด็กปฐมวัย 2(1-2)

                                                                        1073204 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวันสำหรับเด็กปฐมวัย 2(1-2)

                                                                        1073303 พัฒนาการทางภาษากับการสอนภาษาเด็กต่างวัฒรธรรม 2(2-0)

                                                                        1073304 ความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัย 2(1-2)

                                                                        1073305 ทักษะการคิดสำหรับเด็กปฐมวัย 2(1-2)

                                                                        1073401 การประดิษฐ์ของเล่นประเภทตุ๊กตาสำหรับเด็กปฐมวัย 2(1-2)

                                                                        1073402 การตัดเย็บเบื้องต้นสำหรับครูปฐมวัย 2(1-2)

                                                                        1074401 คอมพิวเตอร์สำหรับเด็กปฐมวัย 2(1-2)

                                                                        1074402 นวัตกรรมเทคโนโลยีและการสื่อสารการศึกษาปฐมวัย 2(1-2)

                                                                        1074902 การศึกษาผลงานวิจัยเกี่ยวกับเด็กปฐมวัย 2(2-0)

                                                                        1074903 การสัมมนาการศึกษาปฐมวัย 2(2-0)

                                                                        1082104 จิตวิทยาเด็กพิเศษ 2(2-0)

                                                                        1083601 การศึกษาแบบเรียนรวม 3(3-0)

                                                                        2012301 การจัดกิจกรรมศิลปะสำหรับเด็กปฐมวัย 1(1-0)

                                                                        2022102 กิจกรรมศิลปะ 2 มิติสำหรับเด็กปฐมวัย 1(0-2)

                                                                        2024305 กิจกรรมศิลปะ3 มิติสำหรับเด็กปฐมวัย 1(0-2)

                                                                        2051404 นาฏศิลป์และละครสำหรับเด็ก 2(2-1)

                                                                        2063608 ดนตรีสำหรับเด็กปฐมวัย 3(3-0)

                                                                        2063625 การเล่นเครื่องดนตรีสำหรับครูปฐมวัย 3(2-2)

                                                                        2512203 สุขภาพจิต 2(2-0)

                                                                        2532202 สวัสดิการและการสงเคราะห์เด็ก 2(2-0)

                                                                        4072406 โรคเด็กและการป้องกัน 2(2-0)

                                                                        4073327 สวัสดิการและการสงเคราะห์เด็ก 2(2-0)

                                                                        4514101 โภชนาการและการจัดบริการอาหารสำหรับเด็กปฐมวัย 2(2-0)

                                                                        5151103 เกษตรกรรมสำหรับครูปฐมวัย 2(1-2)

2.2 กลุ่มวิชาชีพครู 25 หน่วยกิต

บังคับ เรียน 18 หน่วยกิต

                                                                        1011106 การศึกษาและความเป็นครูไทย 3(2-2)

                                                                        1021205 หลักสูตรและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 3(2-2)

                                                                        1022301 หลักการสอน 3(2-2)

                                                                        1032101 เทคโนการศึกษา 3(2-2)

                                                                        1042104 หลักการวัดและประเมินผลการศึกษา 2(1-2)

                                                                        1043408 การวิจัยทางการศึกษา 2(1-2)

                                                                        1051203 การประยุกต์จิตวิทยาเพื่อการเรียนรู้ 2(1-2)

 

เลือก เลือกจากรายวิชาต่อไปนี้ ไม่น้อยกว่า 7 หน่วยกิต

                                                                        1011201 สังคมวิทยาการศึกษา 2(2-0)

                                                                        1012201 การศึกษากับการพัฒนาชุมชน 2(2-0)

                                                                        1013102 นโยบายการศึกษา 2(2-0)

                                                                        1010103 อนาคตศึกษา 2(2-0)

                                                                        1013201 การจัดโรงเรียนชุมชน 2(2-0)

                                                                        1013202 การศึกษาเปรียบเทียบ 2(2-0)

                                                                        1013204 กิจกรรมการศึกษาเพื่อท้องถิ่น 2(2-0)

                                                                        1013205 เศรษฐศาสตร์การศึกษา 2(2-0)

                                                                        1013206 การเมืองกับการศึกษา 2(2-0)

                                                                        1013208 การศึกษากับการปรับปรนวัฒนธรรม 2(2-0)

                                                                        1013209 การศึกษาร่วมสมัย 2(2-0)

                                                                        1013504 การศึกษาทางเลือก 2(2-0)

                                                                        1023210 การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น 2(1-2)

                                                                        1023301 ทักษะและเทคนิคการสอน 2(2-0)

                                                                        1023302 การนิเทศการศึกษา 2(2-0)

                                                                        1023303 การพัฒนารูปแบบการสอน 2(1-2)

                                                                        1032502 การสร้างสื่อการเรียนการสอน 2(1-2)

                                                                        1033102 นวัตกรรมการศึกษา 3(2-2)

                                                                        1034101 การศึกษาโดยระบบสื่อทางไกล 2(2-0)

                                                                        1051103 จิตวิทยาวัยเด็ก 2(2-0)

                                                                        1052301 มนุษยสัมพันธ์สำหรับครู 2(2-0)

                                                                        1053302 ทฤษฎีและปฏิบัติการทางจิตวิทยาสังคม 2(2-0)

                                                                        10530501 จิตวิทยาการแนะนำเด็กวัยรุ่น 3(3-0)

                                                                        1061101 หลักการผู้นำทางการศึกษา 2(2-0)

                                                                        1061103 พฤติกรรมผู้นำทางการศึกษา 2(2-0)

                                                                        1062501 สถาบันวิชาชีพครูและการพัฒนาวิชาชีพครู 2(2-0)

                                                                        1063101 ธุรกิจการศึกษา 2(2-0)

                                                                        1063104 การอาชีวศึกษา 2(2-0)

                                                                        1083601 การศึกษาแบบเรียนรวม 3(3-0)

 

2.3 กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 10 หน่วยกิต

2.3.1 รายวิชาสำหรับผู้เรียนวิชาเอกการศึกษาปฐมวัย

               กลุ่มย่อยที่ 1 เรียน 3 หน่วกิต

                                                                        1073301 กระบวนการจัดประสบการณ์สำหรับเด็ก 3(2-2)

               กลุ่มย่อยที่ 2 เรียน 7 หน่วยกิต

                                                                        1003801 การศึกษาสังเกตและการมีส่วนร่วม 2 1(60)

                                                                        1004802 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเต็มรูป 3 5(450)

                                                                        1073801 การทดลองสอนระดับการศึกษาปฐมวัย 1(60)

2.3.2 รายวิชาสำหรับผู้เรียนวิชาโทการศึกษาปฐมวัย

                                                                        1073301 กระบวนการจัดประสบการณ์สำหรับเด็ก 3(2-2)

 

3.หมวดเลือกเสรี 10 หน่วยกิต

               ให้เลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรวิทยาลัยรูหรือหลักสูตรสถาบนราชภัฏ โดยไม่ซ้ำกับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้วและต้องไม่เป็นรายวิชา
ที่กำหนดให้เรียน โดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การสำเร็จหลักสูตรของโปรแกรมวิชานี้

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

สายก่อนประถมศึกษา                                                 ระดับปริญญาตรี (หลังอนุปริญญา)
โปรแกรมวิชาการศึกษาปฐม                                                         

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

จุดประสงค์เฉพาะ                                                                                                                                         กลับด้านบน


               1. เพื่อให้ศึกษามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับปรัชญา แนวคิดทฤษฎีและหลักการในการศึกษาปฐมวัย

               2. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับธรรมชาติ พัฒนาการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย

               3. มีความรู้ และทักษะในการจัดประสบการณ์ เพื่อส่งเสริมความพร้อมและความสามารถของเด็กปฐมวัยให้เป็นไปตามศักยภาพ

               4. มีความสามารถในการประเมินความพร้อมพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยอย่างมีประสิทธิภาพ

               5. มีความรู้และความสามารถในการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาปฐมวัย เพื่อนำไปสู่การพัฒนาตนและพัฒนางานได้อย่างเหมาะสม

               6. เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม รักและศรัทธาในวิชาชีพครู ตลอดจนมีคุณลักษณะที่เหมาะสมกับการเป็นครูปฐมวัย

               7. มีความรู้ ความสามารถในการจัดดำเนินงาน และบริหารโรงเรียนอนุบาล หรือสภาพพัฒนาเด็กในรูปแบบต่างๆ และสามารถทำงาน
ร่วมกับครอบครัว ชุมชน และหน่วยงานอื่น ๆ

               8. มีพ ื้นฐานความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาปฐมวัยพอเพียง ที่จะนำไปสู่การศึกษาระดับสูงหรือทำการค้นคว้าวิจัย
ในงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาปฐมวัย


โครงสร้างหลักสูตร

               หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 78 หน่วยกิต โดยมีสัดส่วนหน่วยกิตแต่ละหมวดวิชาและแต่ละกลุ่มวิชา ดังนี้

                              1. หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป 18 หน่วยกิต

                                             1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 3 หน่วยกิต

                                             1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 6 หน่วยกิต

                                             1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 3 หรือ 6 หน่วยกิต

                                             1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3 หรือ 6 หน่วยกิต

                              2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน 54 หน่วยกิต

                                             2.1 กลุ่มวิชาเนื้อหา 36 หน่วยกิต

                                             2.2 กลุ่มวิชาชีพครู 10 หน่วยกิต

                                             2.3 กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 8 หน่วยกิต

                              3. หมวดวิชาเลือกเสรี 18 หน่วยกิต

การจัดการเรียนการสอน

               1.หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป 18 หน่วยกิต  (ดังรายละเอียดในภาคผนวก)

               2.หมวดวิชาเฉพาะด้าน 54 หน่วยกิต

                              2.1 กลุ่มวิชาเนื้อหา 36 หน่วยกิต

บังคับ เรียน 18 หน่วยกิต

                                             1072101 การศึกษาปฐมวัย 2(2-0)

                                             1072601 การประเมินผลพัฒนาการเด็กปฐมวัย 2(2-0)

                                             1073202 การจัดและพัฒนาโปรแกรมการอบรมเด็กปฐมวัย 2(1-2)

                                             1073701 การจัดและบริหารสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 2(2-0)

                                             1074051 การให้การศึกษาแก่ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย 2(2-0)

                                             1074901 โครงการศึกษาเอกเทศการศึกษาปฐมวัย 2(2-0)

                                             1071102 จิตวิทยาพัฒนาการและการอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย 3(3-0)

                                             1073203 หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 3(3-0)

ข้อกำหนดฉพาะ

               ในกรณีที่เคยเรียนรายวิชาบังคับมาแล้วในระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า ให้เรียนรายวิชา เลือกแทน

เลือก เลือกเรียนรายวิชาต่อไปน้ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต

                                             1051102 การพัฒนาบุคลิกภาพของเด็กก่อนประถมศึกษา 2(2-0)

                                             1053602 การสังเกตพฤติกรรมเด็ก 2(2-0)

                                             1071404 นิทานสำหรับเด็กปฐมวัย 2(1-2)

                                             1071405 หุ่นสำหรับเด็กปฐมวัย 2(1-2)

                                             1071501 บุคลิกภาพครูปฐมวัย 2(2-0)

                                             1072102 สุขภาพอนามัยสำหรับมารดาและเด็ก 2(2-0)

                                             1072302 เด็กปฐมวัยกับทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ 2(1-2)

                                             1072303 เด็กปฐมกับทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 2(1-2)

                                             1072304 เด็กปฐมวัยกับทักษะทางสังคม 2(1-2)

                                             1072306 ศิลปะสำหรับครูปฐมวัย 2(1-2)

                                             1072307 การเตรียมความพร้อมเพื่อการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย 3(2-2)

                                             1072308 กิจกรรมพลศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย 2(1-2)

                                             1072201 สิ่งแวดล้อมศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย 2(1-2)

                                             1072401 หนังสือสำหรับเด็กปฐมวัย 2(1-2)

                                             1072202 การจัดโปรแกรมเพื่อพัฒนาเด็กระดับบริบาล 2(1-2)

                                             1073201 กิจกรรมนาฎศิลป์สำหรับเด็กปฐมวัย 2(1-2)

                                             1073303 พัฒนาทางภาษากับการสอนภาษาเด็กต่างวัฒนธรรม 2(2-0)

                                             1073304 ความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัย 2(1-2)

                                             1073305 ทักษะการคิดสำหรับเด็กปฐมวัย 2(1-2)

                                             1073204 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวันสำหรับเด็กปฐมวัย 2(1-2)

                                             1073401 การประดิษฐ์ของเล่นประเภทตุ๊กตาสำหรับเด็กปฐมวัย 2(1-2)

                                             1074401 คอมพิวเตอร์สำหรับเด็กปฐมวัย 2(1-2)

                                             1074402 นวัตกรรมเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาปฐมวัย 2(1-2)

                                             1073402 การตัดเย็บเบื้องต้นสำหรับครูปฐมวัย 2(1-2)

                                             1074902 การศึกษาผลงานวิจัยเกี่ยวกับเด็กปฐมวัย 2(2-0)

                                             1074903 การสัมมนาการศึกษาปฐมวัย 2(2-0)

                                             1082104 จิตวิทยาเด็กพิเศษ 2(2-0)

                                             1083601 การศึกษาแบบเรียนรวม 3(3-0)

                                             2012301 การจัดกิจกรรมศิลปะสำหรับเด็กปฐมวัย 1(1-0)

                                             2022102 การจัดกิจกรรมศิลปะ 2 มิติสำหรับเด็กปฐมวัย 1(0-2)

                                             2024305 การจัดกิจกรรมศิลปะ 3 มิติสำหรับเด็กปฐมวัย 1(0-2)

                                             2051404 นาฎศิลป์และละครสำหรับเด็ก 2(1-2)

                                             2063608 ดนตรีสำหรับเด็กปฐมวัย 3(3-0)

                                             2063625 การเล่นเครื่องดนตรีสำหรับครูปฐมวัย 3(2-2)

                                             2512203 สุขภาพจิต 2(2-0)

                                             2532202 สวัสดิการและการสงเคราะห์เด็ก 2(2-0)

                                             4072406 โรคเด็กและการป้องกัน 2(2-0)

                                             4073327 สวัสดิศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย 2(2-0)

                                             4514101 โภชนาการและการจัดบริการอาหารสำหรับเด็กปฐมวัย 2(2-0)

                                             5151103 เกษตรกรรมสำหรับครูปฐมวัย 2(1-2)

ข้อกำหนดเฉพาะ

                ในกรณีที่มีผู้เรียนสำเร็จอนุปริญญาเอกอื่น ๆ ที่ไม่ใช่วิชาเอก การอบุบาลศึกษาหรือการศึกษาปฐมวัย ให้เรียนรายวิชาบังคับในระดับอนุปริญญา
เพิ่มเติมอีก 8 หน่วยกิต โดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การสำเร็จหลักสูตร ดังนี้

                                             1071301 ศิลปะสำหรับเด็กปฐมวัย 2(1-2)

                                             1071403 สื่อและการเล่นเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย 2(1-2)

                                             1072309 กิจกรรมการเคลื่อนไหวแลจังหวะสำหรับเด็กปฐมวัย 2(1-2)

                                             1072302 เด็กปฐมวัยกับทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ 2(1-2)

2.2 กลุ่มวิชาชีพครู10 หน่วยกิต

บังคับ เรียน 5หน่วยกิต

                                             1043408 การวิจัยทางการศึกษา 2(1-2)

                                             1021205 หลักสูตรและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 3(2-2)

เลือก เลือกรายวิชาต่อไปนี้ไม่น้อยกว่า 5 หน่วยกิต

                                             1024601 ทักษะสำหรับครูวิทยาศาสตร์ 3(2-2)

                                             1023210 การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น 2(1-2)

                                             1023303 การพัฒนารูปแบบการสอน 2(1-2)

                                             1021206 หลักสูตรและหนังสือเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2(2-0)

                                             1034101 การศึกษาโดยระบบสื่อทางไกล 2(2-0)

                                             1083601 การศึกษาแบบเรียนรวม 3(3-0)

                                             1062501 สถาบันวิชาชีพครูและการพัฒนาวิชาชีพครู 2(2-0)

                                             1023301 ทักษะและเทคนิคการสอน 2(2-0)

                                             1023302 การนิเทศการศึกษา 2(2-0)

                                             1023303 การพัฒนารูปแบบการสอน 2(1-2)

                                             1031204 การใช้สื่อมวลชนเพื่อการศึกษา 2(2-0)

                                             1032502 การสร้างสื่อการเรียนการสอน 2(1-2)

                                             1033102 นวัตกรรมการศึกษา 3(2-2)

                                             1042201 การสร้างแบบทดสอบ 2(1-2)

                                             1043102 การประเมินทางการศึกษา 2(1-2)

                                             1043110 การวัดจริยธรรม 2(1-2)

                                             1043107 การประเมินผลการเรียนด้านการปฏิบัติ 2(1-2)

                                             1043409 สถิติและการวิจัยสำหรับครู 2(1-2)

                                             1044201 การสร้างแบบทดสอบวัดความถนัด 3(2-2)

                                             1052301 ความคิดสร้างสรรค์ 2(2-0)

                                             1053302 ทฤษฎีและปฏิบัติการทางจิตวิทยาสังคม 2(2-0)

                                             1053501 จิตวิทยาการแนะแนวเด็กวัยรุ่น 3(3-0)

ข้อกำหนดเฉาะ

               ผู้ไม่เคยเรียนวิชาชีพครูในระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่ามาก่อน ให้เรียนรายวิชาบังคับของกลุ่มวิชาชีพครูระดับอนุปริญญา โดยไม่นับหน่วยกิตในเกณฑ์การสำเร็จหลักสูตร จำนวน 13 หน่วยกิต ดังนี้

                                             1011106 การศึกษาและความเป็นครูไทย 3(2-2)

                                             1032101 เทคโนโลยีการศึกษา 3(2-2)

                                             1051203 การประยุกต์จิตวิทยาเพื่อการเรียนรู้ 2(1-2)

                                             1042104 หลักการวัดและประเมินผลการศึกษา 2(1-2)

2.3 กลุ่มวิชาปฏิบัติการและการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เรียน 8 หน่วยกิต

                                             1003801 การศึกษาสังเกตและการมีส่วนร่วม 2 1(60)

                                             1073801 การทดลองสอนระดับการศึกษาปฐมวัน 2 1(60)

                                             1004801 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเต็มรูป 2 3(250)

                                             1073301 กระบวนการจัดประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัย 3(2-2)

3. หมวดวิชาเลือกเสรี

               ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรวิทยาลัยครูหรือหลักสูตรสถาบันราชภัฏ โดยไม่ซ้ำกับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้วและต้องไม่เป็นรายวิชาที่กำหนด
ให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การสำเร็จหลักสูตรของโปรแกรมวิชานี้