ประชาสัมพันธ์หลักสูตร

 

หลักสูตรอุตสาหกรรมอาหารและการบริการ

1.คุณสมบัติของนักศึกษาที่จะรับสมัครเข้าศึกษา
1. ต้องสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
2. มีร่างกายแข็งแรง และไม่เป็นโรคติดต่อ หรือโรคร้ายแรง ที่เป็นอุปสรรคต่อการเรียน
3. เพศหญิงต้องมีความสูงไม่ต่ำกว่า 155 เซนติเมตร น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ส่วนสูงลบ 110 เพศชายต้องมีความสูงไม่ต่ำกว่า 160 เซนติเมตร น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ส่วนสูงลบ 100
4. มีความประพฤติเรียบร้อย บุคลิกภาพดี
5. มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพอุตสาหกรรมอาหาร
6. มีจิตใจรักการบริการ
7. มีความกระตือรือร้นในการทำงาน
8. สามารถฝึกทักษะได้อย่างน้อย 90 ชั่วโมง ต่อภาคเรียน
9. คุณสมบัติอื่น ๆ เป็นไปตามข้อบังคับของคณะกรรมการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตกำหนด

2.เนื้อหาวิชาที่เรียนในแต่ละชั้นปีโดยสรุป
ชั้นปีที่ 1
- เรียนหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป กลุ่มภาษาและการสื่อสาร กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ และวิชาพื้นฐานด้านคณิตศาสตร์/ ฟิสิกส์/ เคมี/ ชีววิทยา และกลุ่มวิชาวิทยาการจัดการ
ชั้นปีที่ 2
- เรียนหมวดวิชาการศึกษาทั่วไปกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหมวดวิชาเฉพาะด้าน การจัดการครัวมาตรฐาน ความรู้เกี่ยวกับผัก พืชหัว ธัญพืช ความรู้เกี่ยวกับสต๊อก ซุป ซอส และการปรุง ความรู้เกี่ยวกับเนื้อสัตว์ สัตว์ปีก สัตว์น้ำหลักการประกอบอาหารไทยและการปรุง และกลุ่มวิชาเนื้อหาเลือกเรียน การแกะสลักผักและผลไม้เพื่อการตกแต่ง
ชั้นปีที่ 3
- เรียนหมวดวิชาเฉพาะด้านกลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ, การประกอบอาหารและเครื่องดื่ม, พัฒนาผลิตภัณฑ์ และหมวดวิชาเลือกเสรี ตัวอย่างวิชาที่สร้างความเชี่ยวชาญพิเศษ เช่น แกง อาหารไทยประเภทผัดและทอด อาหารไทยประเภทยำ ลาบ พล่า อาหารว่างและอาหารหวานไทย น้ำพริกและเครื่องจิ้ม บาร์และเครื่องดื่ม
ชั้นปีที่ 4
- เรียนหมวดวิชาเฉพาะด้าน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านอุตสาหกรรมอาหารและการบริการ และการทำปัญหาพิเศษในสาขาที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยด้านอุตสาหกรรมอาหาร

3. ปริญญาที่ได้รับ
Bachelor’s Degree Program of Science in Food industry and service
ชื่อเต็ม : ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (อุตสาหกรรมอาหารและการบริการ)
Bachelor of Science in Food industry and service
ชื่อย่อ : วท.บ. (อุตสาหกรรมอาหารและการบริการ)
B.Sc. (Food industry and service)

4.ลักษณะงาน แหล่งงานของบัณฑิต ความต้องการของตลาดแรงงาน
- ประกอบอาชีพทางด้านอุตสาหกรรมอาหารทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน โดยทำหน้าที่ได้ทั้งฝ่ายผลิตและฝ่ายบริการ ในตำแหน่งพนักงาน หัวหน้างาน แหล่งงานโรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ
- ประกอบอาชีพด้านบริการอาหารเพื่อสนองต่อความต้องการ ของตลาดทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ตำแหน่งพนักงาน หัวหน้างาน เจ้าของกิจการ แหล่งงานโรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ

5.มูลค่าเพิ่มที่โปรแกรมวิชาฯ/มหาวิทยาลัยราชภัฏ จัดให้แก่นักศึกษา (จุดเด่น)
โปรแกรมวิชาอุตสาหกรรมอาหารและการบริการ ผลิตบุคลากรมืออาชีพด้านการบริการอาหารเพื่อสนองต่อความต้องการ ของตลาด ทั้งในประเทศและต่างประเทศ และในระหว่างที่ศึกษานักศึกษาจะได้ประสบการณ์เสริม ในด้านการบริการวิชาการทางด้านอาหาร ทั้งในรูปแบบสาธิต การจัดนิทรรศการ และการแข่งขันการประกอบอาหารในเวทีใหญ่ๆ
รวมทั้งการปรับวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ให้อยู่ในภาคเรียนสุดท้ายของการเรียน ซึ่งนอกจากจะเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ฝึกงานเต็มศักยภาพ ในช่วงเปิดภาคเรียน (โดยปกตินักศึกษาในสถาบันต่างๆ จะฝึกงานช่วงปิดภาคเรียน) แล้ว ยังเพิ่มโอกาสให้สถานประกอบการ ในการพิจารณารับนักศึกษาเข้าทำงานได้ทันที หลังวิชาฝึกอีกด้วย

6.ความแตกต่างระหว่าง โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร อุตสาหกรรมอาหารและการบริการ และคหกรรมศาสตร์ทั่วไป

ความแตกต่างระหว่างโปรแกรมวิชา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
อุตสาหกรรมการอาหารและบริการ
ความรู้
ที่ได้รับ
ด้านการแปรรูปอาหาร การควบคุมคุณภาพอาหาร การบรรจุหีบห่อ
การวิจัยและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์อาหาร การผลิตและการถนอมอาหาร
ในระดับอุตสาหกรรม ได้อย่างปลอดภัย
และมีคุณภาพสม่ำเสมอ
ด้านการปรุง การประกอบ การบริหารจัดการ และการบริการอาหาร ให้เกิดประสิทธิภาพ
และปลอดภัย
โดยแบ่งเป็นอาหารไทย
อาหารอาเซียน อาหารยุโรปและเบเกอรี่
* นักศึกษาสามารถ เลือกความชำนาญ การได้ตามความสนใจ
แหล่งงาน หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ด้านอุตสาหกรรม อาหาร ได้แก่
     - โรงงานอุตสาหกรรมอาหาร
- บริษัทจำหน่ายสารเคมีวัสดุ สารเจือปนอาหาร และอุปกรณ์ด้านวิทยาศาสตร์
     - กระทรวงสาธารณสุข
     - ร้านอาหารที่เป็น
Chain restaurant เช่น MK, KFC, McDonald ฯลฯ
     - เจ้าของธุรกิจส่วนตัว
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ด้านอุตสาหกรรมอาหาร
และบริการ ได้แก่
     - โรงแรม
     - ร้านอาหาร
     - ภัตตาคาร
     - สถานพักผ่อน
     - เรือสำราญ    
     - โรงพยาบาล
     - ร้านอาหารทีเป็น Chain restaurant เช่น MK, KFC, McDonald ฯลฯ
     - เจ้าของธุรกิจส่วนตัว


Link

สำนักกิจการพิเศษ

checkmail

ebook

research

vdo ondemand

it