หลักสูตรธุรกิจการบิน (Airline Business)
 
1552632 ภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานต้อนรับภาคพื้นดิน 3(2-2-5)
1553622 ภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน 3(2-2-5)
3572407 การจัดการท่าอากาศยาน 3(3-0-6)
3563409 กฎหมายและระเบียบการบินพลเรือน 3(3-0-6)
3542110 การตลาดในธุรกิจสายการบิน 3(3-0-6)
3572408 การขนส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ทางอากาศ 3(3-0-6)
3573406 งานบริการบนเครื่องบิน 3(2-2-5)
3573407 งานบริการผู้โดยสารภาคพื้นดิน 3(3-0-6)
3573408 ระบบสารสนเทศและการสำรองที่นั่งในธุรกิจสายการบิน 3(2-2-5)
3573119 อาหารและเครื่องดื่มที่ให้บริการบนเครื่องบิน 3(2-2-5)
3574403 อาหารสำหรับสายการบิน 3(3-0-6)
3574410 การจัดการทรัพยากรบุคคลในธุรกิจสายการบิน 3(3-0-6)
3573405 นิรภัยการบินและการรักษาความปลอดภัยในการบิน 3(2-2-5)
3574104 วัฒนธรรมการบริการในธุรกิจสายการบิน 3(3-0-6)
3574910 สัมมนาธุรกิจสายการบิน 3(2-2-5)
3572406 มนุษย์ปัจจัยในการบิน 3(3-0-6)
 
 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีคันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017

  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน http://dusithost.dusit.ac.th/~huahin/