ปริญญาโท สาขาธุรกิจการบิน

Master of Aviation Management – MBA (Aviation Management)

จบแล้วได้รับปริญญาของ RMIT University – Melbourne Australia


โครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน

และ Royal Melbourne Institute of Technology

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน ร่วมมือกับ RMIT University เปิดหลักสูตรปริญญาโท สาขาธุรกิจการบิน (MBA. Aviation Management) เพื่อผลิตบุคลากรทางด้าน ธุรกิจการบิน โดยมีรายละเอียดดังนี้

วุฒิที่ได้รับ : MBA. Aviation Management

RMIT University – Melbourne Australia

ระยะเวลาเรียน : 1 ปี 4 เดือน (16 เดือน) โดยเรียนเฉพาะ วันอาทิตย

หลักสูตร : 2 ภาษา (Bi-lingual Language) 16 วิชาดังนี้

หลักสูตร 2 ภาษา (Bi-lingual Language)

ค่าใช้จ่าย ตลอดหลักสูตร 200,000

ใช้เวลาเรียน 1 ปี 4 เดือน (เฉพาะวันอาทิตย์)

ทำภาคนิพนธ์เพื่อขอจบการศึกษา

รับจำนวน 30 คน 


หลักสูตรปริญญาโท MBA-MPA

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) สาขาการจัดการทั่วไป

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (MPA) สาขานโยบายสาธารณะ

ค่าเล่าเรียนภาคเรียนละ 25,000 บาท ตลอดหลักสูตร 6 ภาคเรียน 150,000 บาท

 

สมัครด่วน