ข่าว / ประชาสัมพันธ์
3 ส.ค. 58 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ณ หอประชุมรักตะกนิษฐ ชั้น 2 เวลา 8.00-16.00 น.
14-15 ส.ค. 58 พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2556-2557
 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

act008

การอบรมเทคนิคการเขียนรายงาน ผลการดำเนินงานตามเกณฑ์คุณภาพ การศึกษา (21-22 เม.ย. 2558) คณะมนุษยศาสตร์ฯ ได้จัดอบรม "เทคนิคการเขียนรายงานผล การดำเนินงาน ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา เพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) และกิจกรรม workshop

act008

หลักสูตรนิติศาสตร์ พัฒนาความรู้ การบริหารงานยุคใหม
(19-20 ก.พ. 2558)
อาจารย์กิตติ นีรมิตร ประธานหลักสูตรนิติศาสตร์ คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ บริการวิชาการสู่ชุมชนได้จัด “โครงการพัฒนา ความรู้การบริหาร งานสมัยใหม่ที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น สู่ชุมชน”ณ อบต.สาริกา จ.นครนายก

act008

ดร.อุทัย สติมั่น เป็นวิทยากรอบรม ผู้ต้องขัง (10 ก.พ. 2558)
กรมราชทัณฑ์ เรียนเชิญ ดร. อุทัย สติมั่น เป็นวิทยากรเข้าอบรมและ บรรยายธรรมตามหลักพุทธวิธี เพื่อพัฒนาจิตใจผู้ต้องขัง ณ เรือนจำ ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

act008

หลักสูตรบรรณารักษ์ฯ จัดกิจกรรม "กีฬาบรรณารักษ์สัมพันธ์ร่วมต้าน ยาเสพติด" (4 พ.ย. 2557)
มีเป้าหมายเพื่อให้ นศ. ใช้เวลาว่างให้ เป็นประโยชน์ ห่างไกลยาเสพติด ภายในงานมีกิจกรรมการรณรงค์ให้ห่างไกลยาเสพติด การแข่งกีฬาเชื่อมสัมพันธ์ อาทิ แชร์บอล แบดมินตัน และชักเย่อ

act008

หลักสูตรบรรณารักษ์ฯ จัดอบรม ภาษามือเบื้องต้น (28 ต.ค. 2557)
โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์สิริลักษณ์ กลิ่นขจร และอาจารย์ฉลองรัตน์ บุญวงศ์ เพื่อให้นักศึกษาเรียนรู้ และเข้าใจ ภาษามือ และนำไปใช้สื่อสารกับเพื่อนนักศึกษาพิการ เรียนร่วมได้

act008

คณะมนุษย์ฯ แสดงความยินดีกับ ผศ.บุญสม พิมพ์หน(16 ต.ค. 2557)
ประธานหลักสูตรรัฐศาสตร์ ที่ได้รับการแต่งตั้งจากสภา มหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่ง เป็นประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการของมหาวิทยาลัย

act008

โครงการ “กีฬาสีพื้นบ้าน สานสัมพันธ์ ไซโค”(25 เม.ย. 2557) โดย
หลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรม และองค์การ จัดให้มีการละเล่นพื้นบ้าน ไทย กีฬาต่างๆ กิจกรรมสันทนาการ การประชันเชียร์ ซึ่งก่อให้เกิดความสามัคคี มีระเบียบวินัย มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี รู้จักการมีน้ำใจนักกีฬา

act008ศูนย์การแปลภาษาต่างประเทศ

(23 เม.ย. 2557)

คณะมนุษยศาสตร์ฯ ประชุม โครงการผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป จาก ภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ โดยสำนักงานวิเทศสัมพันธ์ ได้ประสานงาน กับโครงการศูนย์ การแปลภาษาต่างประเทศ

 

 

act008

สรงน้ำพระ เทศกาลวันสงกรานต์

(9-11 เม.ย. 2557)
คณะมนุษยศาสตร์ฯ ร่วมอนุรักษ์ สืบสานงานประเพณีไทย โดย คณาจารย์ และนักศึกษาร่วมสรงน้ำ พระในวันสงกรานต์ (ปีใหม่ไทย) บริเวณ สำนักงานคณบดี เพื่อความเป็นสิริมงคล และสืบสานประเพณีอันดีงามของไทย

 

 

act008

Focus Group "แนวทางพัฒนา คุณลักษณะบัณฑิตที่พึ่งประสงค์"

(8 เม.ย. 2557)

โดยได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญ ภายนอก ได้แก่ คุณสุภาพร สมจิตต์ หัวหน้าบรรณารักษ์ห้องสมุด TCDC คุณศรัณญา บุญยืน HR Development Manager IHG Inter Continetal Hotel Group คุณวุฒิชัย เจริญพงษ์สุข ผู้ช่วยผู้จัดการบริษัท GranD Unity Development 

act008

ประชุมทวนสอบผลสัมฤทธิ์
(19-20 มี.ค. 2557)
คณะมนุษยศาสตร์ฯ
ได้จัดให้มีการทวนสอบ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอน ของภาคเรียนที่ 2/2556

act008

โครงการพัฒนาสมรรถนะ นักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ

(15 มี.ค. 2557) เป็นงานสัมมนา พัฒนาคุณภาพของคนไทย เพื่อก้าว ไปสู่การเป็นพลเมืองอาเซียน โดย วิทยากร คุณธนวัฒน์ แม้นจันทร์ จากบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 

act008

ประชุมคณาจารย์และบุคลากร คณะมนุษยศาสตร์ฯ

(14 มี.ค. 2557)
อธิการบดี และรองอธิการบดีฝ่ายต่าง ๆ ให้เกียรติมอบนโยบายการปฏิบัติงาน ในโครงการ "จากแผนฯ สู่การปฎิบัติ เพื่อความเป็นเลิศ" ณ ห้องประชุม โรงเรียนละอออุทิศ

 

 


>>