ข่าว / ประชาสัมพันธ์

๑๕ ก.พ . ๕๙

 

 

 

 

 

โครงการพัฒนานักศึกษาเพื่อความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ภายใต้กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
กิจกรรมที่ ๔ พัฒนาการสื่อสารอย่างมืออาชีพ : มนุษย์สังคมไอที
กิจกรรมย่อยที่ ๒ มนุษย์สังคมไอที
ห้อง ๓๐๑ อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์
เวลา ๘.๓๐-๑๑.๓๐ น. และ ๑๑.๓๐-๑๔.๓๐ น.

๗-๘ ม.ค. ๕๙

โครงการ OD ณ โรงแรมแคนทารี เบย์ ระยอง

๑๘ ธ.ค. ๕๘

 

 

 

 

โครงการ "การเขียนบทความวิชาการและบทความวิจัย"
ณ ห้องประชุม ๒๐๓ อาคารศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์
***วารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI ***
วารสารกลุ่มที่ ๑
วารสารกลุ่มที่ ๒
***รายชื่อวารสาร Beall's List ประเภท Open access ที่ไม่มีมาตรฐาน

๑๘ ธ.ค. ๕๘

 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.ราชภัฏนครศรีธรรมราช ศึกษาดูงานของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.สวนดุสิต

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


>>