ขอแสดงความยินดี ผศ.บุญสม พิมพ์หนู

ได้รับการแต่งตั้งจากสภามหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่ง
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการของมหาวิทยาลัย

 

เข้าสู่เว็บไซต์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

>>