ข่าว / ประชาสัมพันธ์
12 มี.ค. 57 สารสังคมมนุษย์ ปีที่ 1 ฉบับที่ 5 ออกแล้ว | คลิกดูรายละเอียด 23 ส.ค. 56 ขอเชิญส่งบทความตีพิมพ์ใน "วารสารสังคมมนุษย์" | คลิกดูรายละเอียด
ข่าวการศึกษา / อบรม / นักศึกษา

 

 

 
     
act008

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนา และปรับปรุงวิชาการศึกษาทั่วไป

(14 ส.ค. 2556)
คณะมนุษย์ฯ จัดประชุมการพัฒนา การจัด การเรียนการสอน หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษาแห่งชาติโดย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร. ผดุง พรมมูล

รองศาสตราจารย์ ดร.โกสุม สายใจ พร้อมกันนี้ คณบดีได้มอบนโยบาย และแนวทางในการดำเนินงานของคณะฯ ด้วย

act008

กิจกรรม "จิตวิทยาวิชาการ ครั้งที่ 3"

(9 ส.ค. 2556) หลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและ องค์การ คณะมนุษยศาสตร์และ สังคมศาสตร์ จัดโครงการ “จิตวิทยาวิชาการ การนำเสนอผลงานวิจัย ครั้งที่ 3” โดยมี ดร.พันธรักษ์ ผูกพันธุ์ รองคณบดีฯ เป็นประธานการเปิดโครงการ ในวันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม พ.ศ.2556 ณ อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน ห้อง 301 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

act008

กิจกรรม "แฟนพันธุ์แท้จิตวิทยาฯ ครั้งที่ 6"

(31 ก.ค. 2556) โดยในงานได้รับเกียรติจากรองคณบดี ผศ.ดร.รสริน สุทองหล่อ เป็นประธาน ปิดโครงการและมอบ ของรางวัลแก่ผู้เข้าร่วมแข่งขัน ณ ห้อง 301 อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

act008

สถาบันขงจื่อจัดกิจกรรมสอนศิลป วัฒนธรรมจีน ให้แก่นักศึกษา

(9 ก.ค. 2556) สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ร่วมกับหลักสูตรภาษาจีน จัดกิจกรรมการสอนศิลปวัฒนธรรมจีน ด้านศิลปะระบำพื้นเมือง และศิลปะป้องกันตัวกังฟู โดยวิทยากรจากมหาวิทยาลัยกวางสี ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

act008

การลงนามความร่วมมือโครงการ IHG Academy Programme

(9 ก.ค. 2556) คณบดีฯ ร่วมลงนาม ความร่วมมือกับ Mr.Markus Platzer, Area General Maneger Bangkok, กลุ่มโรงแรม InterContinental Bangkok and Holiday Inn Bangkok และคณะ ในการส่งนักศึกษาร่วมโครงกา ร IHG Academy Programme

act008

สถาบันขงจื่อต้อนรับ เลขาฯ สถาน ทูตจีนประจำประเทศไทยและคณะ

(29 มิ.ย. 2556) สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต สุพรรณบุรี และคณะมนุษยศาสตร์ฯ ้ให้การต้อนรับท่าน Qiu Ning เลขาฯ เอกฝ่ายการศึกษา ของสถานทูตจีนประจำประเทศไทยและคณะ ในโอกาสมาเยือน สถาบันฯ และศูนย์วัฒนธรรมการเรียนรู้ภาษาจีน

act008

กิจกรรมตรวจประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปี 2555 (27-28 มิ.ย. 2556) คณบดี รองคณบดี ประธานหลักสูตร ตัวแทนคณาจารย์ และตัวแทนนักศึกษา ร่วมให้ข้อมูลแก่คณะกรรมการ ตรวจประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2555 ณ อาคารศิโรจน์ ผลพันธิน

act008

โครงการ "สืบสานงานศิลป์ ครูกวีแผ่นดินสยาม" (26 มิ.ย. 2556) หลักสูตรภาษาไทย ได้จัดกิจกรรมขึ้น โดยมีการประกวดแต่งคำประพันธ์ การอ่านทำนองเสนาะ การแสดงละคร จากวรรณคดี "พระอภัยมณี" การจัดซุ้มนิทรรศการ ซึ่งเกิดจากการบูรณาการในรายวิชา กวีนิพนธ์ไทย

act008

โครงการ “เรียนรู้ความเป็นไทย ผ่านสายใยวัฒนธรรม”

(18 มิ.ย. 2556) หลักสูตรภาษาไทย ได้จัดทัศนศึกษาเยี่ยมชมศูนย์วัฒนธรรม เฉลิมพระเกียรติฯ ม.ศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ เพื่อเรียนรู้วัฒนธรรม และเอกลักษณ์ต่างๆ ของไทย และนำมาประยุกต์ใช้ในการเรียน รายวิชา กวีนิพนธ์ไทย ได้อีกด้วย

act008

คณะมนุษย์ ต้อนรับ ศ.รอ.ดร.สุธรรม เชื้อประกอบกิจ (21 มิ.ย. 2556) คณบดีฯให้การต้อนรับ ศ.รอ.ดร.สุธรรม เชื้อประกอบกิจ Director, Master of Science in Criminal Justice จาก Kennesaw University พร้อมเจรจาถึงแนวทาง การเสริมศักยภาพให้แก่บุคลากร และนักศึกษาของคณะฯ ในโอกาสต่อไป

act008

หลักสูตรจิตวิทยาฯ จัดแข่งขันกีฬาสี ส่งเสริมวัฒนธรรมไทย (21 มิ.ย. 2556) เป็นโครงการที่เสริมสร้างความสัมพันธ์ ระหว่างอาจารย์ รุ่นพี่ รุ่นน้อง เสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ และเรียนรู้วัฒนธรรม โดยอาศัยการละเล่นพื้นบ้าน

act008

กิจกรรมตรวจประกันคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร (13 มิ.ย. 2556) ดร.ฉัตรแก้ว เภาวิเศษ คณบดี นำทีม หลักสูตรต่างๆ เข้าร่วมกิจกรรม ตรวจประกันคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ระหว่างวันที่ 12-13 มิถุนายน 2556 ณ ห้องประชุม KM

act008

ต้อนรับคณบดีคณะมนุษย์คนใหม่

(31 พ.ค. 2556) ผศ.เฉิดฉิน สุกปลั่ง อาจารย์และเจ้าหน้าที่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดี กับ ดร.ฉัตรแก้ว เภาวิเศษ ที่ได้รับตำแหน่งคณบดี คณะมนุษยศาสตร์ฯ คนใหม่

act008

โครงการอบรมสีน้ำ สีน้ำมันสำหรับ บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ครั้งที่ 4

(27 พ.ค. 2556) ผศ.พิเชษฐ์ สุนทรโชติ จัดอบรมสีน้ำ สีน้ำมัน ให้กับบุคลากร ของมหาวิทยาลัย บริเวณสวน หน้าอาคาร 1

act008

กิจกรรมรดน้ำดำหัว ...วันสงกรานต์ 2556

(10 เม.ย. 2556) คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมรดน้ำดำหัว ขอพร จากคณบดี อาจารย์ผู้ใหญ่ของคณะ เนื่องในวันสงกราน์

 

 


>>