... ทำอย่างไรเราจึงจะใช้วิชาการอย่างมี ประสิทธิภาพได้ คนที่ใช้วิชาได้ดีนั้น ประ การแรกจะต้องรู้วิชานั้นอย่างแจ่มแจ้ง จัดเจน และทั่วถึงทั้งในหลักใหญ่และ รายละเอียด ประการที่สองการ ทำงาน จะต้องเป็นงานทีสร้างสรรค์ มิใช่งาน ที่บ่อนเบียนทำลายไร้ประโยชน์ ประการ ที่สามผู้ทำจะต้องรู้ลักษณะงานโดยถ่องแท้ โดยเฉพาะจุดประสงค์ ขอบเขตและวิธี การปฎิบัติ ประการที่สี่จะต้องมีความตั้งใจ ที่แน่วแน่และมีความพรักพร้อม ที่จะสำเร็จ ประโยชน์ขึ้นมา ครบ 4 ประการนี้แล้ว จึงจะช่วยให้ เห็นช่องทางและวิธีการใช้วิชาได้ถูกต้อง พอดีพอเหมาะตรงตามเป้าหมายที่ต้องการและทำให ้ได้ผลงาน ที่สมบูรณ์บริบูรณ์พร้อมทุกส่วน ...

 

การปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติ ราชการของหน่วยงานภายใน

 

การประกันคุณภาพการศึกษา (สกอ.)

 

คู่มือประเมินการปฏิบัติงานตามคำรับรอง 53 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา ปีกศ. 53-55  
รายงานผลการปฏิบัติราชการฯ ปี 2553    
     
     
การจัดทำแผนปฏิบัติราชการ
   
แนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปี 54    

>>