... ทำอย่างไรเราจึงจะใช้วิชาการอย่างมี ประสิทธิภาพได้ คนที่ใช้วิชาได้ดีนั้น ประ การแรกจะต้องรู้วิชานั้นอย่างแจ่มแจ้ง จัดเจน และทั่วถึงทั้งในหลักใหญ่และ รายละเอียด ประการที่สองการ ทำงาน จะต้องเป็นงานทีสร้างสรรค์ มิใช่งาน ที่บ่อนเบียนทำลายไร้ประโยชน์ ประการ ที่สามผู้ทำจะต้องรู้ลักษณะงานโดยถ่องแท้ โดยเฉพาะจุดประสงค์ ขอบเขตและวิธี การปฎิบัติ ประการที่สี่จะต้องมีความตั้งใจ ที่แน่วแน่และมีความพรักพร้อม ที่จะสำเร็จ ประโยชน์ขึ้นมา ครบ 4 ประการนี้แล้ว จึงจะช่วยให้ เห็นช่องทางและวิธีการใช้วิชาได้ถูกต้อง พอดีพอเหมาะตรงตามเป้าหมายที่ต้องการและทำให ้ได้ผลงาน ที่สมบูรณ์บริบูรณ์พร้อมทุกส่วน ...

 

 


แบบฟอร์มนำส่งคณะฯ ก่อนเปิดภาคเรียน

สำหรับอาจารย์ / บุคลากร

สำหรับนักศึกษา

     
   
แบบฟอร์มแนวการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ แบบฟอร์มขอใช้พื้นที่เว็บไซต์มหาวิทยาลัย แบบฟอร์มคำร้องทั่วไป
แบบฟอร์ม มคอ.3 แบบฟอร์มขอใช้อุปกรณ์ของคณะมนุษย์ฯ แบบฟอร์มขอเทียบยกเว้นรายวิชา
    แบบฟอร์มขอรับรองการเป็นนักศึกษา
แบบฟอร์มนำส่งคณะฯ ปลายภาคเรียน
แบบฟอร์มของกองบริหารงานบุคคล
แบบฟอร์มคำร้องขอแก้ไขประวัติส่วนตัว
แบบประเมินแผนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน เป็นสำคัญ แบบฟอร์มขอมีบัตรประจำตัว แบบฟอร์มขอใบรายงานผลการเรียน
แบบสรุปผลการสอนตามเกณฑ์ กพร. แบบใบลาป่วย ลาคลอด ลา กิจส่วนตัว ผู้บริหาร แบบฟอร์มคำร้องขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต
แบบฟอร์ม มคอ.4 แบบฟอร์มใบลาป่วย ลาคลอด ลากิจส่วนตัว แบบฟอร์มคำร้องขอลาออก
แบบฟอร์ม มคอ.5 แบบฟอร์มใบลาไปต่างประเทศ / แบบรายงานค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศ แบบฟอร์มคำร้องขอลงทะเบียนเรียนข้ามภาค
  แบบคำขอรับการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ แบบฟอร์มขอสอบกรณีขาดสอบปลายภาค

แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติราชการ 2553

แบบฟอร์มใบลาออ / แนวปฏิบัติการลาออก แบบฟอร์มขอเทียบโอนผลการเรียน
ตัวอย่างการเขียนตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ    
ตัวอย่างการเขียนตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
แบบฟอร์มของกลุ่มงานการเงิน
 
แบบฟอร์มการเขียนตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ สัญญาเงินยืม  
แบบฟอร์มการเขียนตัวชี้วัดเชิงปริมาณ ใบเสนอราคา  
ตารางสรุปผลการดำเนินงาน (คณะฯ) รายงานการไปอบรมสัมมนา  
ตารางสรุปผลการดำเนินงาน (ศูนย์) แบบฟอร์มค่าใช้จ่ายการเดินทาง  
ตารางสรุปผลการดำเนินงาน (สำนักฯ) ใบส่งของ/ใบแจ้งหนี้  
แบบฟอร์มแผนปฏิบัติราชการส่วนหน้า สัญญาเช่ารถยนต์  
แบบฟอร์มสรุปตัวชี้วัด    
แบบฟอร์มสรุปโครงการ
แบบฟอร์มของกลุ่มงานพัสดุ
 
แบบฟอร์มแผนปฎิบัติงานและงบประมาณ แบบฟอร์มประกอบการจัดซื้อ-จ้าง  
แบบฟอร์มเสนอจัดทำโครงการ แบบฟอร์มการเบิกวัสดุสำนักงาน/วัสดุงานบ้าน  
แบบฟอร์มค่าใช้จ่าย แบบฟอร์มงานระบบทะเบียนพัสดุ  
     

แบบฟอร์มการจัดทำโครงการ + จดหมาย

แบบฟอร์มของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
 
แบบฟอร์มจดหมายภายนอก แนวการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ  
แบบฟอร์มจดหมายภายใน (บันทึกข้อความ)    
  แบบฟอร์มขอใช้ระบบงานบริหารการศึกษา  
  แบบฟอร์มบันทึกข้อความขอสอนชดเชย  
  แบบฟอร์มบันทึกข้อความให้อาจารย์สอนแทน  
  แบบฟอร์มขอเทียบโอนรายวิชาอบรม  
  แบบฟอร์มขอใช้ระบบงานจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ BD2000 - สำหรับเจ้าหน้าที่  
     
     
     

>>