... ทำอย่างไรเราจึงจะใช้วิชาการอย่างมี ประสิทธิภาพได้ คนที่ใช้วิชาได้ดีนั้น ประ การแรกจะต้องรู้วิชานั้นอย่างแจ่มแจ้ง จัดเจน และทั่วถึงทั้งในหลักใหญ่และ รายละเอียด ประการที่สองการ ทำงาน จะต้องเป็นงานทีสร้างสรรค์ มิใช่งาน ที่บ่อนเบียนทำลายไร้ประโยชน์ ประการ ที่สามผู้ทำจะต้องรู้ลักษณะงานโดยถ่องแท้ โดยเฉพาะจุดประสงค์ ขอบเขตและวิธี การปฎิบัติ ประการที่สี่จะต้องมีความตั้งใจ ที่แน่วแน่และมีความพรักพร้อม ที่จะสำเร็จ ประโยชน์ขึ้นมา ครบ 4 ประการนี้แล้ว จึงจะช่วยให้ เห็นช่องทางและวิธีการใช้วิชาได้ถูกต้อง พอดีพอเหมาะตรงตามเป้าหมายที่ต้องการและทำให ้ได้ผลงาน ที่สมบูรณ์บริบูรณ์พร้อมทุกส่วน ...
news

 
สัมมนาวิชาการ "โทรคมนาคมก้าวไกล เมืองไทยก้าวหน้า
เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2552  นายสุชาติ สุชาติเวชภูมิ กรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ   ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน  "โทรคมนาคมก้าวไกล   เมืองไทยก้าวหน้า"  โดยมี ผศ.เฉิดฉิน สุกปลั่ง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  กล่าวให้การต้อนรับในพิธีเปิดโครงการ ซึ่งเกิดจากความร่วมมือระหว่าง  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตและศูนย์นวัตกรรมทางธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริหารศาสตร์ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
   

คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพ การศึกษาภายใน ตรวจเยี่ยมคณะ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผศ.พิมพา สุวรรณฤทธิ์ (อาจารย์ ประจำมหาวิทยาลัย ราชภัฏกาญจนบุรี) และ ผศ.จิราพร สุวรรณเกษม (คณบดีคณะวิทยาการจัดการ) เป็นคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2552

   

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มสด. จัดโครงการเสริมสร้างความเข้าใจ ในการใช้ PMQA

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้จัดโครงการเสริมสร้างความเข้าใจ ในการใช้ PMQA เพื่อการพัฒนา คุณภาพการจัดการศึกษา โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉิดฉิน สุกปลั่ง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้กล่าวเปิดงานและบรรยายพิเศษ เรื่อง
“คุณภาพการจัดการศึกษาของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์”

   

กิจกรรม "วันรพี

หลักสูตรนิติศาสตร์ จัดกิจกรรม "วันรพี" ขึ้นในวันที่ 4 สิงหาคม 2552 โดยมี ผศ.เฉิดฉิน สุกปลั่ง เป็นประธานเปิดงาน ภายในงานมีการเสวนา และการจำลองการพิพากษาคดี และกระบวนการยุติธรรม ให้แก่ผู้เข้าชมได้รับความรู้มากมาย

   

 

   
 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการบริการสู่ชุมชน ณ จ.ชุมพร

หลักสูตรต่างๆ ของคณะได้ร่วมกันจัดกิจ กรรมบริการวิชาการ นำโดย ผศ.กาญจนา ชาตตระกูล โดยนำความรู้ไปเสริมสร้าง ให้แก่ครู นักเรียน และชาวบ้าน ในด้านต่างๆ เช่น การเรียนภาษาไทย อังกฤษ ศิลปะ นาฏศิลป์ การจัดระบบงานห้องสมุด การดูแลผู้สูงวัย เป็นต้น

 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรม "มุทิตาจิตแก่อาจารย์ผู้เกษียรอายุราชการ" วันที่ 18 กันยายน 2552

ณ โรงแรมเอสดีอเวนิว เพื่อเป็นการขอบคุณและรำลึกถึงอาจารย์ที่เกษียรอายุราชการ ได้แก่ ผศ.ดร.ตวงพร สมสมัย, ผศ.นิตยา วัยโรจนวงศ์, ผศ.มัชมน เรขาศิลา และผศ.สันทนี บุญโนทก

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำเกณฑ์การประเมิน ผลการวางแผน และการดำเนินขององค์กรส่วนท้องถิ่น วันที่ 9-10 มีนาคม 2552 ณ ห้องประชุมลิขิต 2

ดร.ชัยชนะ โพธิวาระ รศ.เทิ้อน ทองแก้ว และคณาจารย์ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ โดยมีนายจรินทร์  จักกะพาก  รองอธิบดีกรมส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่น ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน

 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรม "เสริมสร้างคุณธรรม ในวันสำคัญทางพุทธศาสนา ครั้งที่ 1" วันที่ 3 กรกฎาคม 2552

ณ วัดโบสถ์สามเสน โดยนักศึกษาหลักสูตรต่างๆ ของคณะฯ ได้เข้าร่วมถวายผ้า อาบน้ำฝน เครื่องสังฆทาน และได้ร่วมเวียนเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชา ซึ่งการนี้หลวงพ่อได้เปิดพระอุโบสถ อายุ 400 ปี ให้คณะอาจารย์และนักศึกษาเข้ากราบนมัสการด้วย

โครงการบริการวิชาการสู่ชุมชน ณ เทศบาลตำบลสวนผึ้ง

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ จัดโครงการบริการ วิชาการสู่ชุมชน ณ เทศบาลตำบลสวนผึ้ง จ.ราชบุรี  วันที่ 22-23 กรกฎาคม 2552 เพื่อให้ความรู้ แก่บุคลากรของเทศบาลและผู้นำชุมชน ในหลักสูตรพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อรากฐาน ของประชาธิปไตยที่ยั่งยืน รุ่นที่ 2 โดยมี ผศ.เฟื้องฟ้า บุญถนอม รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานเปิดงาน

 

กิจกรรม "ปฎิบัติธรรมนำสุข" ครั้งที่ 1

หลัก สูตรรัฐประศาสนศาสตร์ และหลักสูตร จิตวิทยาอุตสาหกรรม ได้นำนักศึกษาเข้า ร่วมกิจกรรม "ปฏิบัติธรรมนำสุข" ณ วัดราชาธิวาสวิหาร วันที่ 7 สิงหาคม 2552 โดยนักศึกษาได้รับฟังธรรมะ ถวายเครื่องสังฆทาน และร่วมฝึกสมาธิ จากพระมหาธีรวิทย์

กิจกรรม "สิงหามหามงคล สวนดุสิต บำเพํญประโยชน์ถวายเป็นพระราช กุศลในวันแม่"

นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และ สังคมศาสตร์ ร่วมบำเพ็ญประโยชน์ ทำความสะอาดบริเวณวัดราชาธิวาสวิหาร ในวันที่ 10 สิงหาคม 2552 เพื่อถวาย เป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้าย วันประสูติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ วันที่ 12 สิงหาคม 2552

   

โครงการสัมมนาทางวิชาการ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ ครบรอบ 10 ปี

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์  คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์  จัดโครงการสัมมนาทางวิชาการ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ ครบรอบ 10 ปี  ในวันที่ 18 สิงหาคม ๒๕๕๒ ณ ห้องประชุมปิ่นน้อย สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ในหัวข้อ “รัฐประศาสนศาสตร์ในกระบวนทัศน์ใหม่ : ทิศทางหลักสูตรในระดับปริญญาตรีถึงระดับบัณฑิตศึกษา” มี ผศ.เฟื่องฟ้า บุญถนอม รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานเปิดงาน

   

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำเกณฑ์การประเมิน ผลการวางแผน และการดำเนินขององค์กรส่วนท้องถิ่น

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์  คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์  จัดโครงการสัมมนาทางวิชาการ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ ครบรอบ 10 ปี  ในวันที่ 18 สิงหาคม ๒๕๕๒ ณ ห้องประชุมปิ่นน้อย สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ในหัวข้อ “รัฐประศาสนศาสตร์ในกระบวนทัศน์ใหม่ : ทิศทางหลักสูตรในระดับปริญญาตรีถึงระดับบัณฑิตศึกษา” มี ผศ.เฟื่องฟ้า บุญถนอม รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานเปิดงาน

   

 

โครงการสนุกเรียนรู้ เชิดชูวรรณกรรมไทย

 

   

สถาบันขงจื๊อ มสด. สุพรรณบุรี อบรมการผลิตสื่อสำหรับผู้สอนภาษาจีนระดับอุดมศึกษา

วันที่ 12 ตุลาคม 2552 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา และมหาวิทยาลัยกวางสี จัดโครงการอบรมผลิตสื่อมัลติมีเดียสำหรับผู้สอนภาษาจีนระดับอุดมศึกษา ณ สถาบันขงจื๊อ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต สุพรรณบุรี มีครู-อาจารย์ ในระดับอุดมศึกษาให้ความสนใจเข้าร่วมอบรม 49 คน ซึ่งจะใช้เวลาในการอบรมตั้งแต่วันที่ 12-15 ตุลาคม 2552 โดยได้รับเกียรติจาก รศ. ดร. ณัฏฐารมณ์ จุฑาภัทร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน

 

   
   
 

>>