โครงสร้างหลักสูตร
หลักสูตรศิลปกรรม ระดับป.ตรี
หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 
136 หน่วยกิต
>>> รายละเอียด
 
 
 
หน้าแรก ประวัติ คณาจารย์ วิจัย ตำรา กิจกรรม
ประวัติหลักสูตรศิลปกรรม (ออกแบบนิเทศศิลป์)

เริ่มในปีพ.ศ.2519ดำรงสถานภาพเป็นภาควิชาศิลปะสังกัดคณะวิชามนุษยศาสตร์แลสังคมศาสตร์ วิทยาลัยครูสวนดุสิต  เปิดการสอนหลักสูตรวิชาชีพครูศิลปศึกษา

ใน พ.ศ.2519 สืบเนื่องมาในปี พ.ศ. 2528  เปิดการเรียนการสอน ในระดับอนุปริญญาศิลปศาสตร์ โปรแกรมวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ หลักสูตร 2 ปี และในปีการศึกษา 2531  เปิดสาขาวิชาศิลปกรรมและศิลปประยุกต์  โปรแกรมวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ ระดับ ปริญญาตรี 2 ปี (หลังอนุปริญญา) ตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู ปีพุทธศักราช 2527

ปีการศึกษา 2542  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ภายใต้ความเปลี่ยนแปลง ได้พัฒนาสถาบันในเชิงรุกบนพื้นฐานปรัชญา "อยู่ที่ไหนก็เรียนได้ ภายใต้มาตรฐานเดียวกัน" ก่อให้เกิดการขยายโอกาสทางการศึกษาออกสู่ชุมชนมากขึ้น จึงได้เกิดขึ้น  "ศูนย์ธนาลงกรณ์"  โดยจัดตั้งขึ้นภายนอกสถาบัน  และเปิดทำการตั้งเมื่อเดือนพฤษภาคม 2542 ณ  เลขที่ 666  ธนาลงกรณ์ ทาวเวอร์ ถนนบรมราชชนนี  แขวงบางบำหรุ  เขตบางพลัด กรุงเทพฯ สถาบันจึง ได้ ย้ายการเรียนการสอนมาที่ ศูนย์ โดย มีการเปิดการเรียนการสอนหลักสูตร สาขา ศิลปศาสตร์  โปรแกรมศิลปกรรม (แขนงการออกแบบนิเทศศิลป์ / แขนงการออกแบบประยุกต์ศิลป์) วุฒิปริญญาที่ได้รับ ศิลปศาสตร์บัณฑิต ศศ.บ.  ซึ่งในขณะนั้น วิทยาเขตสุพรรณบุรี ได้มีการเริ่มทดลองพัฒนา หลักสูตรใหม่เพิ่มเติมทางการออกแบบ คือ หลักสูตรการออกแบบการพิมพ์ และการออกแบบแฟชั่น

ในปี 2551 นี้ การจัดการเรียนการสอน หลักสูตร ศิลปกรรม สาขา ออกแบบ นิเทศศิลป์  จะเปลี่ยนที่ทำการจากศูนย์ธนาลงกรณ์ ไปจัดตั้ง ที่ วิทยาเขต สุพรรณบุรี

หลักสูตรศิลปกรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.ราชภัฏสวนดุสิต