โครงสร้างหลักสูตร
หลักสูตรศิลปกรรม ระดับป.ตรี
หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 
136 หน่วยกิต
>>> รายละเอียด
 
 
 
หน้าแรก ประวัติ คณาจารย์ วิจัย ตำรา กิจกรรม
เกี่ยวกับหลักสูตรศิลปกรรม (ออกแบบนิเทศศิลป์)
ปรัชญา

เรียนรู้ศิลปะและการออกแบบ อย่างมีรสนิยม มีคุณธรรม และก้าวทันโลก
วิสัยทัศน์

1. รักษ์ไทย อย่างก้าวทันโลกศิลปะและการออกแบบของปัจจุบัน
2. ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน ด้วย การฝึกฝน ประสบการณ์จริง
3. มุ่งพัฒนาการการเรียนรู้ต่อเนื่อง และการใช้สารสนเทศให้เกิดประโยชน์

พันธกิจ

1. จัดการเรียนการสอนอย่างมีบัณฑิตมีความสามารถ ทำงานได้จริง
2. ส่งเสริม การวิจัย  ส่งเสริมการรักษาไว้ซึ่งศิลปะ และวัฒนธรรมไทย
3.
บริการวิชาการให้กับชุมชน และสังคม

วัตถุประสงค์

ผลิตบัณฑิตโปรแกรมศิลปกรรม  ให้มีมาตรฐานด้านความรู้และคุณธรรม ให้มีความรู้ความสามารถด้านการออกแบบ และการนำไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพสายศิลปะและการออกแบบในแขนงต่างๆ อาทิเช่น การโฆษณา ประชาสัมพันธ์  ออกแบบหนังสือ  สื่อดิจิตอล  สิ่งพิมพ์เพื่อการสื่อสารและการออกแบบภาพประกอบได้อย่างมีคุณภาพตามที่หลักสูตรกำหนดไว้ อีกทั้งมีคุณธรรมของนักออกแบบ สามารถนำกระบวนการเรียนรู้และการทดลองใช้สื่อและวัสดุที่หลากหลายทางศิลปกรรมได้อย่างมีคุณภาพ

 

หลักสูตรศิลปกรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.ราชภัฏสวนดุสิต