QR Code
(Quick Response Code)

รวดเร็วทันใจ
เพียงถ่ายภาพด้วยมือถือ
ก็เข้าเว็บไซต์สวนดุสิต ศูนย์ลำปางได้แล้ว

QR Code คืออะไร >>


  ข่าวสาร / ประชาสัมพันธ์
  ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ (รอบทดแทนผู้สละสิทธิ์ 2) ปีการศึกษา 2559 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน
  ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ (รอบทดแทนผู้สละสิทธิ์ 2) ปีการศึกษา 2559 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งลำปาง ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2559
 
 
 
  กิจกรรม / โครงการ
  อาจารย์ประจำรายวิชาภาษาอังกฤษ ศูนย์ฯลำปาง ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรอบรม English for Creating Lasting Impression and Relationship Building 
  นักเรียนโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ลำปาง คว้าเหรียญทอง การแข่งขันเปียโน ในงาน Yamaha Thailand Music Festival 2016 รอบภาคเหนือ 
  มสด.ศูนย์ฯลำปาง ร่วมลงนาม MOU ไทย-เกาหลี ระหว่าง Wonju International Cultural Foundation of Republic of Korea และ CIOFF® THAILAND & Thailand Lampang Cultural Council 
  มสด.ศูนย์ฯลำปาง ร่วมเดินขบวนแห่ “งานบุญตามรอยศรัทธา ไหว้สาอริยสงฆ์เจ้า หลวงพ่อเกษมเขมโก” ประจำปี 2558 
  มสด.ศูนย์ฯลำปาง ออกแนะแนวทางการศึกษา ณ โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา 
  สาขาการศึกษาปฐมวัย มสด.ศูนย์ฯลำปาง จัดกิจกรรมนิทรรศการวิชาการปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2558 
  อาจารย์มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์ฯ ลำปาง ได้รับรางวัลการนำเสนองานประชุมวิชาการระดับนานาชาติฯ 
 
 
  ข่าวสารนักศึกษาปัจจุบันและศิษย์เก่า
  ใบคำร้องขอรับค่าสินไหมทดแทนเนื่องจากอุบัติเหตุและขั้นตอนการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนกรณีเกิดอุบัติเหตุ 
  นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯดาวน์โหลดเอกสารแบบคำขอกู้ยืมฯ 
  คุณธรรม จริยธรรม สาหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์ลำปาง
     
 
 
 
  ข่าวรับสมัครงาน
  สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในส่วนราชการที่ต้องการ 
  สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำปาง
  สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่
     
 
 
 
  ข่าวสารและเอกสารสำหรับบุคลากร
  คู่มือการปฏิบัติตามจรรยาบรรณบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
     
 
 
 
  เอกสารเผยแพร่
  พฤติกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
  THE ART OF SERVICE
  การวิเคราะห์และเรียนรู้บทบาทของตัวเอง
  การเพิ่มพลังแห่งความสุขและมีความสุขกับงาน
  การเตรียมความพร้อมสู่การเป็นหัวหน้างาน
  แนวทางการบริหาร ศูนย์ลำปาง
  แนวทางการบริหารจัดการ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง
  การวางแผนเชิงกลยุทธ์ เพื่อกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาฝีมือแรงงานระดับภาค
  สรุปโครงการสลุงหลวง กลองใหญ่ ปี๋ใหม่เมือง นครลำปาง 2553