หลักสูตรนิติศาสตร์

Laws Program

 

 

 

 

 

  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
   

บุคลากร

 

  อาจารย์งามประวัณ เอ้สมนึก

ประวัติการศึกษา:
 LL.M. (Intellectual Property Law)
University  of  Technology   Sydney, AUSTRALIA

น.บ. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

E-mai l: arjarn.emmie@gmail.com

Tel. 0-2244-5842

     
  อาจารย์กิตติ นีรมิตร

ประวัติการศึกษา:
น.ม. (กฎหมายธุรกิจ) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

น.บ. นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 Tel. 0-2244-5842

     
  อาจารย์ สรศักดิ์ มั่นศิลป์

ประวัติการศึกษา:
น.ม. มหาวิทยาลัยรามคำแหง
น.บ. มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 E-mail : sor_99@live.com

Tel. 0-2244-5842

  อาจารย์ ดลฤดี แก้วนาค

ประวัติการศึกษา:
น.ม. (กฎหมายการบริหารงานยุติธรรม)
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

น.บ. มหาวิทยาลัยรามคำแหง

E-mail : donruedee@hotmail.com

Tel. 0-2244-5842

 
  อาจารย์ ภิญโญ คูวัฒนาเสนีย์

ประวัติการศึกษา:
น.ม. (กฎหมายระหว่างประเทศ)
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

น.บ. มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 

E-mail :koynip@yahoo.com

Tel. 0-2244-5842

 

อาจารย์กันวิศา สุขพานิช

ประวัติการศึกษา:
LL.M. (International Law) Southern Methodist
University, USA

น.บ. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

E-mail : gug_giggs@live.com

Tel. 0-2244-5842

 
 

ดร.ขวัญฤทัย ศิริพัฒนโกศล

ประวัติการศึกษา:
Ph.D.(International Law), Newcastle University,UK.

LL.M. (International Development  and Human Rights Law, Specialism Gender and the Law),
University of Warwick,UK

มษ.ม. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศศ.ม. (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

น.บ. มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ศศ.บ. มหาวิทยาลัยรามคำแหง

E-mail :

Tel. 0-2244-5842

 
 

อาจารย์จักรกฤษณ์ เฉลิมโชคปรีชา

ประวัติการศึกษา:

น.ม. (กฎหมายเพื่อการพัฒนา)
มหาวิทยาลัย รามคำแหง
พ.ศ. 2550

น.บ.(เกียรตินิยม)
มหาวิทยาลัย รามคำแหง

E-mail : jacky-11@hotmail.com

Tel. 0-2244-5842

 
 

อาจารย์โชคดี นพวรรณ

ประวัติการศึกษา:

น.ม. (กฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

น.บ. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

E-mail : c2dee2@hotmail.com

Tel. 0-2244-5842

 

อาจารย์พรเพ็ญ ไตรพงษ์

ประวัติการศึกษา:

น.ม. (กฎหมายธุรกิจ)
มหาวิทยาลัย รามคำแหง
พ.ศ. 2547

น.บ.
มหาวิทยาลัย อัสสัมชัญ
พ.ศ. 2536

E-mai : cherryporn@hotmail.com

Tel. 0-2244-5842

 
 

ดร.พีร์ พวงมะลิต

ประวัติการศึกษา:

ปริญญาเอก(กำลังศึกษา)
National University of Singapore, Singapore

น.ม. Master of Law,Duke University,North Carolina, USA

น.บ. นิติศาสตรบัณฑิต (กฎหมายระหว่างประเทศ)
จุฬาลงกรณ์มหวิทยาลัย

E-mail : phir.p@icloud.com

Tel. 0-2244-5842

 

 

อาจารย์วัลลภ ห่างไธสง

ประวัติการศึกษา:

น.บ. มหาวิทยาลัยรามคำแหง

Tel. 0-2244-5842

 

อาจารย์สุภาภรณ์ เกลี้ยงทอง

ประวัติการศึกษา:

น.บ. มหาวิทยาลัยรามคำแหง

E-mail: rjarnsu@hotmail.com

Tel. 0-2244-5842

 
 

อาจารย์อิษวัต สุจิมนัสกุล

ประวัติการศึกษา:

น.ม. (กฎหมายเพื่อการพัฒนา) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

น.บ. มหาวิทยาลัยรามคำแหง

E-mail : issawat@hotmail.com

Tel. 0-2244-5842

 

นางสาวสุกัญญา พวงแก้ว

ประวัติการศึกษา:

บริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี สถาบันราชภัฏสวนดุสิต

E-mail:kookaisdu@hotmail.com

Tel. 0-2244-5842