ข้อมูลส่วนตัว

จิราพร สุวรรณเกษม
 • ชื่อ : นางสาว จิราพร สุวรรณเกษม
 • Name : Ms. Chiraporn SUWANKASEM
 • อีเมล์ : chiraporn_suw@dusit.ac.th
 • สังกัด : เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
 • เบอร์โทรศัพท์(หลักสูตร) : 2445701
 • ตำแหน่งทางวิชาการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
 • ประเภท : สายวิชาการ
 • ผู้ประสานงานรายวิชา : 4063301 เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ประวัติการศึกษา

 • ระดับปริญญา : ปริญญาตรี
 • ชื่อปริญญา : Bachelor of Science (B.S.)
 • สาขา : Economics
 • สถาบันการศึกษา : Iowa State University
 • ปีที่สำเร็จการศึกษา : 1972
 • ประเทศ : U.S.A.
 • ระดับปริญญา : ปริญญาโท
 • ชื่อปริญญา : Master of Agriculture (M.Ag.)
 • สาขา : Economics
 • สถาบันการศึกษา : Colorado State University
 • ปีที่สำเร็จการศึกษา : 1974
 • ประเทศ : U.S.A.