ข้อมูลส่วนตัว

นเรศน์ กิ่งแก้ว
 • ชื่อ : นาย นเรศน์ กิ่งแก้ว
 • Name : Mr. Nares Kingkaew
 • อีเมล์ : r_jarn_nares@hotmail.com
 • สังกัด : การจัดการทั่วไป
 • เบอร์โทรศัพท์(หลักสูตร) : 022445720
 • ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์
 • ประเภท : สายวิชาการ
 • ผู้ประสานงานรายวิชา : ภาวะผู้นำและการทำงานเป็นทีม - 3563502

ประวัติการศึกษา

 • ระดับปริญญา : ปริญญาโท
 • ชื่อปริญญา : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
 • สาขา : การบริหารองค์การและการจัดการ
 • สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 • ปีที่สำเร็จการศึกษา : 2542
 • ประเทศ : ไทย