ข้อมูลส่วนตัว

กรกมล วิไลจิตต์
 • ชื่อ : นางสาว กรกมล วิไลจิตต์
 • Name : Ms. Kornkamol Wilaichit
 • อีเมล์ : blue_bew@hotmail.com
 • สังกัด : นิเทศศาสตร์
 • เบอร์โทรศัพท์(หลักสูตร) : 2445730
 • ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์
 • ประเภท : สายวิชาการ
 • ผู้ประสานงานรายวิชา : ยังไม่มีข้อมูล

ประวัติการศึกษา

 • ระดับปริญญา : ปริญญาโท
 • ชื่อปริญญา : นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต
 • สาขา : นิเทศศาสตร์สารสนเทศ
 • สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 • ปีที่สำเร็จการศึกษา : 2550
 • ประเทศ : ไทย