ข้อมูลส่วนตัว

ทรงธรรม ทิวสมบุญ
 • ชื่อ : นาย ทรงธรรม ทิวสมบุญ
 • Name : Mr. Songthum Thewsomboon
 • อีเมล์ : pan.town@hotmail.com
 • สังกัด : นิเทศศาสตร์
 • เบอร์โทรศัพท์(หลักสูตร) : 022445730
 • ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์
 • ประเภท : สายวิชาการ
 • ผู้ประสานงานรายวิชา : ไม่ได้มีรายชื่อในคำสั่งให้เป็นผู้ประสานรายวิชาในภาคการศึกษาที่ 2/2553

ประวัติการศึกษา

 • ระดับปริญญา : ปริญญาโท
 • ชื่อปริญญา : วารสารศาสตรมหาบัณฑิต
 • สาขา : สื่อสารมวลชน(สื่อสารเพื่อการพัฒนา)
 • สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปีที่สำเร็จการศึกษา : 2548
 • ประเทศ : ไทย