ข้อมูลส่วนตัว

ทิวา อัมพเศวต
 • ชื่อ : นาย ทิวา อัมพเศวต
 • Name : Mr. TIWA AMPASAWED
 • อีเมล์ : b_tiwa@hotmail.com
 • สังกัด : การบัญชี
 • เบอร์โทรศัพท์(หลักสูตร) : 022445780
 • ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์
 • ประเภท : สายวิชาการ
 • ผู้ประสานงานรายวิชา : การวางแผนและการควบคุมกำไร3533404

ประวัติการศึกษา

 • ระดับปริญญา : ปริญญาตรี
 • ชื่อปริญญา : บัญชีบัณฑิต
 • สาขา : บัญชีการเงิน
 • สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 • ปีที่สำเร็จการศึกษา : 2535
 • ประเทศ : ไทย
 • ระดับปริญญา : ปริญญาโท
 • ชื่อปริญญา : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
 • สาขา : การบัญชี
 • สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
 • ปีที่สำเร็จการศึกษา : 2542
 • ประเทศ : ไทย