ข้อมูลส่วนตัว

ธิดารัตน์ คำยัง
 • ชื่อ : นางสาว ธิดารัตน์ คำยัง
 • Name : Ms. Thidarat Kamyang
 • อีเมล์ : plan_dusit@yahoo.com
 • สังกัด : การบัญชี
 • เบอร์โทรศัพท์(หลักสูตร) : 022445780
 • ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์
 • ประเภท : สายวิชาการ
 • ผู้ประสานงานรายวิชา : การบัญชีขั้นต้น - 3821101

ประวัติการศึกษา

 • ระดับปริญญา : ปริญญาตรี
 • ชื่อปริญญา : บัญชีบัณฑิต
 • สาขา : การบัญชี
 • สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ปีที่สำเร็จการศึกษา : 2541
 • ประเทศ : ไทย
 • ระดับปริญญา : ปริญญาโท
 • ชื่อปริญญา : บัญชีมหาบัณฑิต
 • สาขา : บัญชีการเงิน
 • สถาบันการศึกษา : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปีที่สำเร็จการศึกษา : 2544
 • ประเทศ : ไทย