ข้อมูลส่วนตัว

ชลิดา พืชนะ
 • ชื่อ : นาง ชลิดา พืชนะ
 • Name : Ms. Chalida Peechana
 • อีเมล์ : cha_puch@hotmail.com
 • สังกัด : การบัญชี
 • เบอร์โทรศัพท์(หลักสูตร) : 022445782
 • ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์
 • ประเภท : สายวิชาการ
 • ผู้ประสานงานรายวิชา : การบัญชีเพื่อการจัดการ (3524301)

ประวัติการศึกษา

 • ระดับปริญญา : ปริญญาโท
 • ชื่อปริญญา : บธบ.(การบัญชี)
 • สาขา : การบัญชี
 • สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยศีรปทุม
 • ปีที่สำเร็จการศึกษา : 2542
 • ประเทศ : ไทย