ข้อมูลส่วนตัว

ชวาลิน เนียมสอน
 • ชื่อ : นางสาว ชวาลิน เนียมสอน
 • Name : Ms. CHAWALIN NIAMSORN
 • อีเมล์ : chawalin111@hotmail.com
 • สังกัด : คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 • เบอร์โทรศัพท์(หลักสูตร) : 022445747
 • ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์
 • ประเภท : สายวิชาการ
 • ผู้ประสานงานรายวิชา : การโปรแกรมเว็บเบื้องต้น - 3653206 เทคโนโลยีมัลติมีเดียสำหรับงานธุรกิจ - 3653703 การออกแบบและพัฒนาเว

ประวัติการศึกษา

 • ระดับปริญญา : ปริญญาตรี
 • ชื่อปริญญา : วิทยาศาสตรบัณฑิต
 • สาขา : วิทยาการจัดการ
 • สถาบันการศึกษา : สถาบันราชภัฏสวนดุสิต
 • ปีที่สำเร็จการศึกษา : 2540
 • ประเทศ : ไทย
 • ระดับปริญญา : ปริญญาโท
 • ชื่อปริญญา : Master of Multimedia
 • สาขา : Multimedia
 • สถาบันการศึกษา : Swinburne University of Technology
 • ปีที่สำเร็จการศึกษา : 2005
 • ประเทศ : Australia