ข้อมูลส่วนตัว

จิรัฐ ชวนชม
 • ชื่อ : นาย จิรัฐ ชวนชม
 • Name : Mr. Jirat Chuanchom
 • อีเมล์ : ยังไม่มีข้อมูล
 • สังกัด : การจัดการ
 • เบอร์โทรศัพท์(หลักสูตร) : 022445270
 • ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์
 • ประเภท : สายวิชาการ
 • ผู้ประสานงานรายวิชา : ยังไม่มีข้อมูล

ประวัติการศึกษา

 • ระดับปริญญา : ปริญญาโท
 • ชื่อปริญญา : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
 • สาขา : การจัดการ
 • สถาบันการศึกษา : สถาบันราชภัฏสวนดุสิต
 • ปีที่สำเร็จการศึกษา : 2547
 • ประเทศ : ไทย
 • ระดับปริญญา : ปริญญาเอก
 • ชื่อปริญญา : ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต
 • สาขา : ภาวะผู้นำเชิงยุทธศาสตร์
 • สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
 • ปีที่สำเร็จการศึกษา : 2555
 • ประเทศ : ไทย
 • ระดับปริญญา : ปริญญาเอก
 • ชื่อปริญญา : ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต
 • สาขา : ภาวะผู้นำเชิงยุทธศาสตร์
 • สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
 • ปีที่สำเร็จการศึกษา : 2555
 • ประเทศ : ไทย