ข้อมูลส่วนตัว

ชิศากัญญ์ เล่าชู
 • ชื่อ : นางสาว ชิศากัญญ์ เล่าชู
 • Name : Ms. Chisakan Laochu
 • อีเมล์ : chisakan25@gmail.com
 • สังกัด : การบริหารธุรกิจ
 • เบอร์โทรศัพท์(หลักสูตร) : 5704
 • ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์
 • ประเภท : สายวิชาการ
 • ผู้ประสานงานรายวิชา : 3581101 การประกันภัย 3582101 การประกันภัยสินค้า

ประวัติการศึกษา

 • ระดับปริญญา : ปริญญาโท
 • ชื่อปริญญา : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
 • สาขา : การตลาล
 • สถาบันการศึกษา : มาหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
 • ปีที่สำเร็จการศึกษา : 2548
 • ประเทศ : ไทย
 • ระดับปริญญา : ปริญญาโท
 • ชื่อปริญญา : ศศ.ม.
 • สาขา : การสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ
 • สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • ปีที่สำเร็จการศึกษา : 2554
 • ประเทศ : ไทย
 • ระดับปริญญา : ปริญญาเอก
 • ชื่อปริญญา : ปร.ด
 • สาขา : ไทยศึกษา
 • สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยบูรพา
 • ปีที่สำเร็จการศึกษา : กำลังศึกษาต่อ
 • ประเทศ : ไทย
 • ระดับปริญญา : อื่นๆ
 • ชื่อปริญญา : ประกาศนียบัตร
 • สาขา : วิชาชีพครู
 • สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
 • ปีที่สำเร็จการศึกษา : 2548
 • ประเทศ : ไทย
 • ระดับปริญญา : อื่นๆ
 • ชื่อปริญญา : ประกาศนียบัตร
 • สาขา : การสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ
 • สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • ปีที่สำเร็จการศึกษา : 2553
 • ประเทศ : ไทย