ข้อมูลส่วนตัว

ชมพูนุท นุตาคม
 • ชื่อ : นางสาว ชมพูนุท นุตาคม
 • Name : Ms. CHOMPHOONUT NUTAKOM
 • อีเมล์ : ch_nutakom@hotmail.com
 • สังกัด : นิเทศศาสตร์
 • เบอร์โทรศัพท์(หลักสูตร) : 022445730
 • ตำแหน่งทางวิชาการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
 • ประเภท : สายวิชาการ
 • ผู้ประสานงานรายวิชา : การวางแผนการประชาสัมพันธ์ - 3033506 การบริหารจัดการงานประชาสัมพันธ์ - 3033507 การวิจัยการประชาสัมพั

ประวัติการศึกษา

 • ระดับปริญญา : ปริญญาตรี
 • ชื่อปริญญา : พาณิชยศาสตรบัณฑิต
 • สาขา : การบริหาร
 • สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปีที่สำเร็จการศึกษา : 2521
 • ประเทศ : ไทย
 • ระดับปริญญา : ปริญญาตรี
 • ชื่อปริญญา : นิเทศศาสตรบัณฑิต
 • สาขา : นิเทศศาสตร์(ประชาสัมพันธ์)
 • สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช
 • ปีที่สำเร็จการศึกษา : 2532
 • ประเทศ : ไทย
 • ระดับปริญญา : ปริญญาโท
 • ชื่อปริญญา : นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต
 • สาขา : นิเทศศาสตร์พัฒนาการ
 • สถาบันการศึกษา : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปีที่สำเร็จการศึกษา : 2536
 • ประเทศ : ไทย
 • ระดับปริญญา : ปริญญาเอก
 • ชื่อปริญญา : การจัดการดุษฎีบัณฑิต
 • สาขา : การจัดการสื่อสาร
 • สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
 • ปีที่สำเร็จการศึกษา : 2550
 • ประเทศ : ไทย