ข้อมูลส่วนตัว

ชุษณะ จันทร์อ่อน
 • ชื่อ : นาย ชุษณะ จันทร์อ่อน
 • Name : Mr. ยังไม่มีข้อมูล
 • อีเมล์ : pu_mpd@hotmail.com
 • สังกัด : นิเทศศาสตร์
 • เบอร์โทรศัพท์(หลักสูตร) : 022445730
 • ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์
 • ประเภท : สายวิชาการ
 • ผู้ประสานงานรายวิชา : การเขียนบทวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์

ประวัติการศึกษา

 • ระดับปริญญา : ปริญญาโท
 • ชื่อปริญญา : นิเทศาสตรมหาบัณทิต
 • สาขา : สื่อสารการตลาด
 • สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
 • ปีที่สำเร็จการศึกษา : 2549
 • ประเทศ : ไทย