ข้อมูลส่วนตัว

กฤษณพร ประสิทธิ์วิเศษ
 • ชื่อ : นางสาว กฤษณพร ประสิทธิ์วิเศษ
 • Name : Ms. Gritsanaporn Prasitwisate
 • อีเมล์ : bye4me@hotmail.com
 • สังกัด : นิเทศศาสตร์
 • เบอร์โทรศัพท์(หลักสูตร) : 022445730
 • ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์
 • ประเภท : สายวิชาการ
 • ผู้ประสานงานรายวิชา : การตลาดบนอินเทอร์เน็ต-3052601 การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ-3562207

ประวัติการศึกษา

 • ระดับปริญญา : ปริญญาตรี
 • ชื่อปริญญา : ศิลปศาสตรบัณฑิต
 • สาขา : บริหารธุรกิจ เอก การตลาด
 • สถาบันการศึกษา : สถาบันราชภัฏสวนดุสิต
 • ปีที่สำเร็จการศึกษา : 2540
 • ประเทศ : ไทย
 • ระดับปริญญา : ปริญญาโท
 • ชื่อปริญญา : นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต
 • สาขา : การสื่อสารการตลาด
 • สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
 • ปีที่สำเร็จการศึกษา : 2543
 • ประเทศ : ไทย