ข้อมูลส่วนตัว

จารุวรรณ ปวราจารย์
 • ชื่อ : นางสาว จารุวรรณ ปวราจารย์
 • Name : Ms. jaruwan pawarajan
 • อีเมล์ : pawarajanj@hotmail.com
 • สังกัด : นิเทศศาสตร์
 • เบอร์โทรศัพท์(หลักสูตร) : 022445730
 • ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์
 • ประเภท : สายวิชาการ
 • ผู้ประสานงานรายวิชา : สาธารณมติ-3033303

ประวัติการศึกษา

 • ระดับปริญญา : ปริญญาตรี
 • ชื่อปริญญา : บริหารธุรกิจบัณฑิต
 • สาขา : การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์
 • สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ปีที่สำเร็จการศึกษา : 2539
 • ประเทศ : ไทย
 • ระดับปริญญา : ปริญญาโท
 • ชื่อปริญญา : นิเทศศาสตร์มหาบัณฑิต
 • สาขา : นิเทศศาสตรพัฒนาการ
 • สถาบันการศึกษา : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปีที่สำเร็จการศึกษา : 2543
 • ประเทศ : ไทย