ข้อมูลส่วนตัว

จินดาพร จินดามรกฎ
 • ชื่อ : นางสาว จินดาพร จินดามรกฎ
 • Name : Ms. jindaporn jindamorakot
 • อีเมล์ : jind19@hotmail.com
 • สังกัด : นิเทศศาสตร์
 • เบอร์โทรศัพท์(หลักสูตร) : 022445730
 • ตำแหน่งทางวิชาการ : ยังไม่มีข้อมูล
 • ประเภท : สายสนับสนุน
 • ผู้ประสานงานรายวิชา : ยังไม่มีข้อมูล

ประวัติการศึกษา

 • ระดับปริญญา : ปริญญาโท
 • ชื่อปริญญา : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
 • สาขา : การจัดการงานบุคคล
 • สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยสยาม
 • ปีที่สำเร็จการศึกษา : 22 เมษายน 2551
 • ประเทศ : ไทย