ข้อมูลส่วนตัว

กาหลง กลิ่นจันทร์
 • ชื่อ : นาง กาหลง กลิ่นจันทร์
 • Name : Mrs. Kalong Klinchan
 • อีเมล์ : Kalong_k@hotmail.com
 • สังกัด : การบริหารธุรกิจ
 • เบอร์โทรศัพท์(หลักสูตร) : 5704
 • ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์
 • ประเภท : สายวิชาการ
 • ผู้ประสานงานรายวิชา : การจัดการประชุมสัมมนาและการจัดการนิทรรศการ 3562127 การพัฒนาบุคคลและฝึกอบรม 3563404

ประวัติการศึกษา

 • ระดับปริญญา : ปริญญาตรี
 • ชื่อปริญญา : บริหารธุรกิจบัณฑิต
 • สาขา : การจัดการ
 • สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
 • ปีที่สำเร็จการศึกษา : 2537
 • ประเทศ : ไทย
 • ระดับปริญญา : ปริญญาโท
 • ชื่อปริญญา : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
 • สาขา : บริหารองค์การและการจัดการ
 • สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 • ปีที่สำเร็จการศึกษา : 2547
 • ประเทศ : ไทย