ข้อมูลส่วนตัว

คนึง จารุพงษ์
 • ชื่อ : นาง คนึง จารุพงษ์
 • Name : Mrs. kanaung jarupong
 • อีเมล์ : kanaung_jar@hotmail.com
 • สังกัด : การบริหารธุรกิจ
 • เบอร์โทรศัพท์(หลักสูตร) : 024445740
 • ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์
 • ประเภท : สายวิชาการ
 • ผู้ประสานงานรายวิชา : การจัดการเชิงกลยุทธ์ รหัสวิชา 3564201

ประวัติการศึกษา

 • ระดับปริญญา : ปริญญาโท
 • ชื่อปริญญา : MBA
 • สาขา : การตลาด
 • สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยสยาม
 • ปีที่สำเร็จการศึกษา : 2541
 • ประเทศ : ไทย