ข้อมูลส่วนตัว

กนิษฐา ศรีเอนก
 • ชื่อ : นางสาว กนิษฐา ศรีเอนก
 • Name : Ms. KANITHA SRIANEK
 • อีเมล์ : kanitha_sri@yahoo.com
 • สังกัด : คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 • เบอร์โทรศัพท์(หลักสูตร) : 022445747
 • ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์
 • ประเภท : สายวิชาการ
 • ผู้ประสานงานรายวิชา : 3652101-การจัดการระบบฐานข้อมูลทางธุรกิจ 3652204-การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทางธุรกิจเบื้องต้น 3652503-ระบบคอ

ประวัติการศึกษา

 • ระดับปริญญา : ปริญญาตรี
 • ชื่อปริญญา : วิทยาศาสตร์บัณฑิต
 • สาขา : สถิติประยุกต์
 • สถาบันการศึกษา : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • ปีที่สำเร็จการศึกษา : 2545
 • ประเทศ : ไทย
 • ระดับปริญญา : ปริญญาโท
 • ชื่อปริญญา : วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต
 • สาขา : เทคโนโลยีสารสนเทศ
 • สถาบันการศึกษา : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • ปีที่สำเร็จการศึกษา : 2549
 • ประเทศ : ไทย