ข้อมูลส่วนตัว

กนกวรรณ รุ่งอดุลพิศาล
 • ชื่อ : นางสาว กนกวรรณ รุ่งอดุลพิศาล
 • Name : Ms. Kanogvan Rungadulpisan
 • อีเมล์ : kanogvanr@yahoo.com
 • สังกัด : การบริหารธุรกิจ
 • เบอร์โทรศัพท์(หลักสูตร) : 022445704
 • ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์
 • ประเภท : สายวิชาการ
 • ผู้ประสานงานรายวิชา : 3664908 การสัมมนาธุรกิจระหว่างประเทศ

ประวัติการศึกษา

 • ระดับปริญญา : ปริญญาโท
 • ชื่อปริญญา : Master of Business Administration
 • สาขา : International Business
 • สถาบันการศึกษา : Coventry University
 • ปีที่สำเร็จการศึกษา : 1999
 • ประเทศ : United State of Kingdom