ข้อมูลส่วนตัว

ขนิษฐา ปาลโมกข์
 • ชื่อ : นาง ขนิษฐา ปาลโมกข์
 • Name : Ms. Khanittha Palmoke
 • อีเมล์ : paobao9@hotmail.com
 • สังกัด : นิเทศศาสตร์
 • เบอร์โทรศัพท์(หลักสูตร) : 022445730
 • ตำแหน่งทางวิชาการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
 • ประเภท : สายวิชาการ
 • ผู้ประสานงานรายวิชา : การสร้างสรรค์งานโฆษณา รหัสวิชา 3053402 กลยุทธ์การวางแผนสื่อโฆษณา รหัสวิชา 3054504

ประวัติการศึกษา

 • ระดับปริญญา : ปริญญาเอก
 • ชื่อปริญญา : การจัดการดุษฎีบัณฑิต
 • สาขา : การจัดการการสื่อสาร
 • สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
 • ปีที่สำเร็จการศึกษา : 2550
 • ประเทศ : ไทย