ข้อมูลส่วนตัว

คนธ์พัฒน์ ปิยะผลดิเรก
  • ชื่อ : นาย คนธ์พัฒน์ ปิยะผลดิเรก
  • Name : Mr. KONPAT PIYAPOLDIREG
  • อีเมล์ : aj_konpat@hotmail.com
  • สังกัด : การบริหารธุรกิจ
  • เบอร์โทรศัพท์(หลักสูตร) : 022445730
  • ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์
  • ประเภท : สายวิชาการ
  • ผู้ประสานงานรายวิชา : พฤติกรรมผู้บริโภค

ประวัติการศึกษา

  • ระดับปริญญา : ปริญญาโท
  • ชื่อปริญญา : MBA (บธ.ม.)
  • สาขา : การจัดการการตลาด
  • สถาบันการศึกษา : ม.ธุรกิจบัณฑิตย์
  • ปีที่สำเร็จการศึกษา : 2541
  • ประเทศ : Thailand