ข้อมูลส่วนตัว

กรกนก มักการุณ
 • ชื่อ : นางสาว กรกนก มักการุณ
 • Name : Ms. Kornkanok Makkaroon
 • อีเมล์ : makkaroon2510@gmail.com
 • สังกัด : การจัดการทั่วไป
 • เบอร์โทรศัพท์(หลักสูตร) : 022445720
 • ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์
 • ประเภท : สายวิชาการ
 • ผู้ประสานงานรายวิชา : ธุรกิจระหว่างประเทศ

ประวัติการศึกษา

 • ระดับปริญญา : ปริญญาตรี
 • ชื่อปริญญา : เศรษฐศาสตร์บัณฑิต
 • สาขา : เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
 • สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 • ปีที่สำเร็จการศึกษา : 2531
 • ประเทศ : ไทย
 • ระดับปริญญา : ปริญญาโท
 • ชื่อปริญญา : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
 • สาขา : การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
 • สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
 • ปีที่สำเร็จการศึกษา : 2541
 • ประเทศ : ไทย