ข้อมูลส่วนตัว

นกุล ฤกษ์จริจุมพล
 • ชื่อ : นาย นกุล ฤกษ์จริจุมพล
 • Name : Mr. Nakul Lerkjarijumpon
 • อีเมล์ : nakul_ler@dusit.ac.th
 • สังกัด : การบริหารธุรกิจ
 • เบอร์โทรศัพท์(หลักสูตร) : 022445740
 • ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์
 • ประเภท : สายวิชาการ
 • ผู้ประสานงานรายวิชา : 3542402 การสื่อสารทางการตลาด

ประวัติการศึกษา

 • ระดับปริญญา : ปริญญาโท
 • ชื่อปริญญา : Master of science in Marketing communication
 • สาขา : Marketing communication
 • สถาบันการศึกษา : Roosevelt University
 • ปีที่สำเร็จการศึกษา : 2541
 • ประเทศ : USA