ข้อมูลส่วนตัว

ณพสร ทับเส็ง
 • ชื่อ : นางสาว ณพสร ทับเส็ง
 • Name : Ms. Naphasorn Thapseng
 • อีเมล์ : oour_sdu@hotmail.com
 • สังกัด : การจัดการทั่วไป
 • เบอร์โทรศัพท์(หลักสูตร) : 022445720
 • ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์
 • ประเภท : สายวิชาการ
 • ผู้ประสานงานรายวิชา : การเป็นผู้ประกอบการ (รหัส 3563110)

ประวัติการศึกษา

 • ระดับปริญญา : ปริญญาเอก
 • ชื่อปริญญา : ดุษฏีบัณฑิตการบริการการพัฒนา (Ph.D.)
 • สาขา : บริหารธุรกิจ (การจัดการ)
 • สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
 • ปีที่สำเร็จการศึกษา : 2552
 • ประเทศ : ไทย