ข้อมูลส่วนตัว

ณัฏฐดา ศรีมุข
 • ชื่อ : นางสาว ณัฏฐดา ศรีมุข
 • Name : Ms. NATTADA SRIMUK
 • อีเมล์ : nattada_sri@dusit.ac.th
 • สังกัด : การเงิน
 • เบอร์โทรศัพท์(หลักสูตร) : 022445791
 • ตำแหน่งทางวิชาการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
 • ประเภท : สายวิชาการ
 • ผู้ประสานงานรายวิชา : การเงินและการธนาคาร-3631501 ตลาดการเงินและสถาบันการเงิน-3632101

ประวัติการศึกษา

 • ระดับปริญญา : ปริญญาตรี
 • ชื่อปริญญา : บริหารธุรกิจบัณฑิต
 • สาขา : บริหารการเงิน
 • สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 • ปีที่สำเร็จการศึกษา : 2527
 • ประเทศ : ไทย
 • ระดับปริญญา : ปริญญาตรี
 • ชื่อปริญญา : นิติศาสตร์บัณฑิต
 • สาขา : นิติศาสตร์
 • สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปีที่สำเร็จการศึกษา : 2551
 • ประเทศ : ไทย
 • ระดับปริญญา : ปริญญาโท
 • ชื่อปริญญา : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
 • สาขา : บริหารธุรกิจ
 • สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ปีที่สำเร็จการศึกษา : 2537
 • ประเทศ : ไทย
 • ระดับปริญญา : ปริญญาโท
 • ชื่อปริญญา : รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต
 • สาขา : บริหารรัฐกิจ
 • สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปีที่สำเร็จการศึกษา : 2544
 • ประเทศ : ไทย