ข้อมูลส่วนตัว

ณัฐพงศ์ โกสุมาศ
 • ชื่อ : นาย ณัฐพงศ์ โกสุมาศ
 • Name : Mr. Nattapong Kosumas
 • อีเมล์ : nattapong_kos@dusitmail.ac.th
 • สังกัด : การวิเคราะห์และการประเมินสมัยใหม่
 • เบอร์โทรศัพท์(หลักสูตร) : 022445706
 • ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์
 • ประเภท : สายวิชาการ
 • ผู้ประสานงานรายวิชา : เศรษฐศาสตร์ทั่วไป - 3591105 เศรษฐศาสตร์การจัดการ - 3592105

ประวัติการศึกษา

 • ระดับปริญญา : ปริญญาตรี
 • ชื่อปริญญา : บริหารธุรกิจบัณฑิต
 • สาขา : บริหารธุรกิจ
 • สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • ปีที่สำเร็จการศึกษา : 2530
 • ประเทศ : Thailand
 • ระดับปริญญา : ปริญญาโท
 • ชื่อปริญญา : เศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต
 • สาขา : เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
 • สถาบันการศึกษา : NIDA
 • ปีที่สำเร็จการศึกษา : 2545
 • ประเทศ : Thailand