ข้อมูลส่วนตัว

นงลักษณ์ โพธิ์ไพจิตร
 • ชื่อ : นางสาว นงลักษณ์ โพธิ์ไพจิตร
 • Name : Ms. NONGLUCK POPICHIT
 • อีเมล์ : npopichit@gmail.com
 • สังกัด : การจัดการ
 • เบอร์โทรศัพท์(หลักสูตร) : 022445720
 • ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์
 • ประเภท : สายวิชาการ
 • ผู้ประสานงานรายวิชา : ยังไม่มีข้อมูล

ประวัติการศึกษา

 • ระดับปริญญา : ปริญญาโท
 • ชื่อปริญญา : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
 • สาขา : การจัดการ
 • สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • ปีที่สำเร็จการศึกษา : 2546
 • ประเทศ : ไทย