ข้อมูลส่วนตัว

ทรงเกียรติ ระลึกมูล
 • ชื่อ : นาย ทรงเกียรติ ระลึกมูล
 • Name : Mr. Songkiat Ralugmool
 • อีเมล์ : songkiat.r@gmail.com
 • สังกัด : สำนักงานคณบด่ี
 • เบอร์โทรศัพท์(หลักสูตร) : 022445702
 • ตำแหน่งทางวิชาการ : ยังไม่มีข้อมูล
 • ประเภท : สายสนับสนุน
 • ผู้ประสานงานรายวิชา : ยังไม่มีข้อมูล

ประวัติการศึกษา

 • ระดับปริญญา : ปริญญาตรี
 • ชื่อปริญญา : บริหารธุรกิจบัณฑิต
 • สาขา : การจัดการ (ภาษาอังกฤษ)
 • สถาบันการศึกษา : สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตบพิตรพิมุข มหาเมฆ
 • ปีที่สำเร็จการศึกษา : 2539
 • ประเทศ : ไทย
 • ระดับปริญญา : ปริญญาโท
 • ชื่อปริญญา : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
 • สาขา : ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์
 • สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 • ปีที่สำเร็จการศึกษา : 2550
 • ประเทศ : ไทย