ข้อมูลส่วนตัว

ธนาศิริ ชะระอ่ำ
 • ชื่อ : นางสาว ธนาศิริ ชะระอ่ำ
 • Name : Ms. Thanasiri CHARAUM
 • อีเมล์ : thanasiri_cha@dusit.ac.th
 • สังกัด : เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
 • เบอร์โทรศัพท์(หลักสูตร) : 022445348
 • ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์
 • ประเภท : สายวิชาการ
 • ผู้ประสานงานรายวิชา : ยังไม่มีข้อมูล

ประวัติการศึกษา

 • ระดับปริญญา : ปริญญาตรี
 • ชื่อปริญญา : เศรษฐศาสตรบัณฑิต
 • สาขา : การเงิน
 • สถาบันการศึกษา : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปีที่สำเร็จการศึกษา : 2544
 • ประเทศ : ไทย
 • ระดับปริญญา : ปริญญาโท
 • ชื่อปริญญา : Master of International Law and Economics
 • สาขา : International Trade
 • สถาบันการศึกษา : University of Bern
 • ปีที่สำเร็จการศึกษา : 2002 (2545)
 • ประเทศ : Switzerland
 • ระดับปริญญา : ปริญญาเอก
 • ชื่อปริญญา : ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต
 • สาขา : การอุดมศึกษา
 • สถาบันการศึกษา : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปีที่สำเร็จการศึกษา : กำลังศึกษา
 • ประเทศ : ไทย