ข้อมูลส่วนตัว

ฐานะวัฒนา สุขวงศ์
 • ชื่อ : นาง ฐานะวัฒนา สุขวงศ์
 • Name : Mrs. thanawattana sukwong
 • อีเมล์ : thanawattana6@hotmail.com
 • สังกัด : นิเทศศาสตร์
 • เบอร์โทรศัพท์(หลักสูตร) : 022445731
 • ตำแหน่งทางวิชาการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
 • ประเภท : สายวิชาการ
 • ผู้ประสานงานรายวิชา : หลักการโฆษณา 3051107 การจัดการธุรกิจสื่อ 3003601 การวางแผนรณรงค์การโฆษณา 3053504

ประวัติการศึกษา

 • ระดับปริญญา : ปริญญาเอก
 • ชื่อปริญญา : ดุษฎีบัณฑิต
 • สาขา : การจัดการการสื่อสาร
 • สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
 • ปีที่สำเร็จการศึกษา : 2550
 • ประเทศ : ไทย