ข้อมูลส่วนตัว

ธิตินันท์ จินตรานันท์
 • ชื่อ : นาย ธิตินันท์ จินตรานันท์
 • Name : Mr. Thitinun Chintranun
 • อีเมล์ : pop4899@hotmail.com
 • สังกัด : การบริหารธุรกิจ
 • เบอร์โทรศัพท์(หลักสูตร) : 5740
 • ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์
 • ประเภท : สายวิชาการ
 • ผู้ประสานงานรายวิชา : พฤติกรรมผู้บริโภค

ประวัติการศึกษา

 • ระดับปริญญา : ปริญญาโท
 • ชื่อปริญญา : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
 • สาขา : การตลาด
 • สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 • ปีที่สำเร็จการศึกษา : 2546
 • ประเทศ : ไทย
 • ระดับปริญญา : ปริญญาโท
 • ชื่อปริญญา : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
 • สาขา : การตลาด
 • สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 • ปีที่สำเร็จการศึกษา : 2546
 • ประเทศ : ไทย