ข้อมูลส่วนตัว

ทิพย์สุดา กันตา
 • ชื่อ : นาง ทิพย์สุดา กันตา
 • Name : Ms. Tipsuda kanta
 • อีเมล์ : chabajub@hotmail.com
 • สังกัด : การบริหารธุรกิจ
 • เบอร์โทรศัพท์(หลักสูตร) : 022445732
 • ตำแหน่งทางวิชาการ : ยังไม่มีข้อมูล
 • ประเภท : สายวิชาการ
 • ผู้ประสานงานรายวิชา : จริยธรรมทางธุรกิจ 3504101

ประวัติการศึกษา

 • ระดับปริญญา : ปริญญาตรี
 • ชื่อปริญญา : บริหารธุรกิจบัณฑิต
 • สาขา : การตลาด
 • สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยสยาม
 • ปีที่สำเร็จการศึกษา : 2532
 • ประเทศ : ไทย
 • ระดับปริญญา : ปริญญาโท
 • ชื่อปริญญา : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
 • สาขา : การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
 • สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยสยาม
 • ปีที่สำเร็จการศึกษา : 2536
 • ประเทศ : ไทย